Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: kierownik
Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa,
Leśnictwa i Szkód Górniczych Urzędu
Miejskiego Orzesze

 INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko: kierownik Referatu Ochrony Środowiska,

Rolnictwa, Leśnictwa i Szkód Górniczych Urzędu Miejskiego Orzesze

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko zastał wybrany
Pan Arkadiusz Bargiel zam. Orzesze

Uzasadnienie:
Pan Arkadiusz Bargiel wykazał się dużą wiedzą z zakresu przepisów, których znajomość była wymagana przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze: kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Szkód Górniczych.
W sposób przekonywujący przedstawił organizację pracy referatu i sposób wykonywania obowiązków.

26.03.2019r.

 

 

Informacja po pierwszym etapie naboru
na wolne stanowisko urzędnicze: kierownik Referatu Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Szkód Górniczych Urzędu Miejskiego Orzesze

Termin składania ofert upłynął w dniu 18.03.2019r.
W dniu 19.03.2019r. Komisja Konkursowa stwierdziła, że ogółem wpłynęły 2 oferty, jedna nie spełniała wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu.
Komisja Konkursowa, postanowiła, że nabór zostanie przeprowadzony w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną w dniu 26 marca 2019r. o godz. 9:00.

Orzesze, dnia 20.03.2019r.

 

Burmistrz Miasta Orzesze

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
kierownik
Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa
i Szkód Górniczych Urzędu Miejskiego Orzesze

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m in.
1. Organizowanie pracy Referatu.
2. Ustalanie sposobu wykonywania zadań.
3. Organizowanie pracy oraz nadzór i kontrola właściwego wykonania przez pracowników zadań określonych w aktach prawnych, uchwałach Rady Miejskiej, decyzjach i zarządzeniach Burmistrza.
4. Opracowywanie projektów zarządzeń, uchwał, pism ora decyzji.
5. Załatwianie interpelacji radnych i opracowywanie projektów odpowiedzi.
6. Przygotowywanie prawem przewidzianych sprawozdań, analiz i informacji o realizacji zadań.
7. Udział w sesjach oraz posiedzeniach Rady Miejskiej.
8. Realizowanie zadań obronnych oraz przedsięwzięć wynikających z potrzeb cywilnej i powszechnej samoobrony oraz zarządzania kryzysowego.

Wymagania konieczne:
Wykształcenie:
- Wyższe o kierunkach:
  prawo,
  administracja publiczna,
  ochrona środowiska
  lub inne kierunki umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku kierownika
  Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Szkód Górniczych.

Wymogi formalne:
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

Staż pracy:
Czteroletni staż pracy,
minimum dwuletni staż pracy w jednostce samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska.

Uprawnienia:
- czynne prawo jazdy kat B

Znajomość przepisów:
- Ustawa o samorządzie gminnym,
- Kodeks Postępowania Administracyjnego,
- Prawo Ochrony Środowiska,
- Prawo Geologiczne i Górnicze,
- Prawo Wodne,
- Ustawa o ochronie przyrody,
- Prawo Łowieckie,
przepisy wykonawcze do ww. ustaw.

Wymagania dodatkowe:
- Obsługa komputera (MS Office - Word, Exel) oraz urządzeń biurowych,
- szybkość podejmowania decyzji,
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność planowania, sprawnej organizacji pracy,
- odpowiedzialność, systematyczność, zaangażowanie,
- umiejętność interpretacji i stosowania przepisów,
- kreatywność,
- zdolności komunikacyjne oraz interpersonalne,
- odporność na stres.

Wymagane dokumenty:
1) życiorys – CV,
2) list motywacyjny odręcznie podpisany,
3) kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających okres minimum 4-letniego stażu pracy /zatrudnienie tylko w ramach stosunku pracy/ bądź dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust 4 pkt 1 ustawy o pracownikach samorządowych i minimum dwuletniego stażu pracy w jednostce samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska,
5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6) oryginał kwestionariusza osobowego,
7) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
9) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
10) oświadczenie – zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji.

Warunki pracy na danym stanowisku:
1) pełny wymiar czasu pracy,
2) praca na podstawie umowy o pracę – planowany termin rozpoczęcia pracy od 15 kwietnia 2019r.
3) praca w budynku Urzędu Miejskiego w Orzeszu przy ul. Św. Wawrzyńca 21,
na parterze budynku,
4) praca z monitorem ekranowym,
5) obsługa urządzeń biurowych,
6) stały dopływ informacji i gotowość do udzielenia odpowiedzi w związku z obsługą klienta zewnętrznego (kontakt bezpośredni i telefoniczny).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim Orzesze, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w m-cu poprzedzającym datę publikacji nie przekroczył 6%.
Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których mowa powyżej, w m-cu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane, a w przypadku podpisu elektronicznego przedstawić ważny certyfikat.

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwai Szkód Górniczych”
prosimy przesyłać na adres:
Urząd Miejski w Orzeszu
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
lub dostarczyć do biura podawczego Urzędu, mieszczącego się w budynku przy ul. Św. Wawrzyńca 21 na parterze, lub przesłać elektronicznie z użyciem elektronicznej skrzynki podawczej sekap lub e–PUAP (umorzesze/skrytka) po opublikowaniu tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 18 marca 2019r.

Datą wiążącą do przyjęcia oferty jest data wpływu do Urzędu.
Oferty, które wpłyną do Urzędu po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Szkód Górniczych 32/3248818, Biuro Organizacyjne (sprawy kadrowe) 32/3248828

Pod wskazanym adresem otrzymają Państwo pakiet informacyjny zawierający opis stanowiska pracy i wymagań kwalifikacyjnych na stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze. Stosowny dokument jest aktywny na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.
Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do dalszego etapu konkursu zostaną poinformowani o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej lub/i testu kwalifikacyjnego.
Dokumenty, złożone w związku z naborem będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w naborze, następnie w terminie 7 dni można je odebrać w pokoju nr 29. Po tym terminie zostaną zniszczone, za wyjątkiem załączonych oryginałów dokumentów, które zostaną zwrócone.

 

 

Oświadczenie RODO

Oświadczenia o niekaralności i stanie zdrowia

Opis stanowiska pracy

Kwestionariusz personalny kandydata

 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2019-03-06 09:39:17 | Data modyfikacji: 2019-03-27 13:13:51.
Data wprowadzenia: 2019-03-06 09:39:17
Data modyfikacji: 2019-03-27 13:13:51
Opublikowane przez: Joanna Maroszek
« powrót