orzesze.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Orzesze www.orzesze.pl
Burmistrz strona główna 

Burmistrz Miasta

 

Mariusz Oleś

 

 

Przyjmowanie stron w sprawach skarg i wniosków:

czwartek 8.00-12.00 oraz 15.00-18.00

po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania. Spotkanie można uzgodnić osobiście w sekretariacie urzędu lub telefonicznie pod numerem:
tel. 32 3248800

Burmistrz Miasta kieruje urzędem poprzez wydawanie:

 • zarządzeń - przepisy do stałego przestrzegania, bądź stałego lub terminowego wykonania,
 • pism okólnych - przepisy o charakterze informacyjno - przypominającym,
 • regulaminów - przepisy proceduralne o charakterze stałym, określające zasady i tryb postępowania,
 • instrukcji - przepisy proceduralne o charakterze stałym, określające tryb postępowania,
 • pisemnych poleceń służbowych - przepisy ustalające terminowe wykonanie,
 • innych decyzji kierowniczych,
 • upoważnień dla swojego Zastępcy i innych pracowników Urzędu do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

 

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym (art.27) nie można łączyć funkcji burmistrza oraz jego zastępcy z:

 • funkcją burmistrza i jego zastępcy w innej gminie,
 • członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego, w tym w gminie, w której jest burmistrzem lub zastępcą burmistrza,
 • zatrudnieniem w administracji rządowej,
 • mandatem posła lub senatora.

 

Wg art.30 Ustawy o samorządzie gminnym burmistrz wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

W realizacji  zadań własnych gminy burmistrz podlega wyłącznie radzie gminy.

Do zadań burmistrza należy w szczególności:

 • przygotowanie projektów uchwał rady gminy,
 • określenie sposobu wykonywania uchwał,
 • gospodarowanie mieniem komunalnym,
 • wykonywanie budżetu,
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnym jednostek organizacyjnych.

 

Zgodnie z art.31 Ustawy o samorządzie gminnym burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Burmistrz opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy. Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, burmistrz może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych. W przypadku wprowadzenia stany klęski żywiołowej burmistrz działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

Wg art.33 Ustawy o samorządzie gminnym burmistrz wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy. Organizację i zasady  funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez burmistrza w drodze zarządzenia. Kierownikiem urzędu jest burmistrz. Burmistrz może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy burmistrza. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 

Zgodnie z art.60 Ustawy o samorządzie gminnym za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada burmistrz. Burmistrzowi przysługuje wyłączne prawo:

 • zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,
 • dokonywania wydatków budżetowych,
 • zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,
 • dysponowania rezerwami budżetu gminy,
 • blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

Burmistrz obowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady gminy w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia (art.90 Ustawy o samorządzie gminnym). Akty ustanawiające przepisy porządkowe burmistrz przekazuje w ciągu 2 dni od ich ustanowienia. Regionalnej izbie obrachunkowej burmistrz przedkłada uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały rady gminy i zarządzenia burmistrza objęte zakresem nadzoru regionalnej izby obrachunkowej.

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2014-02-07 10:58:30 | Data modyfikacji: 2024-07-02 11:24:53.
Data wprowadzenia: 2014-02-07 10:58:30
Data modyfikacji: 2024-07-02 11:24:53
Opublikowane przez: Marzena Nowak
  Biuletyn Informacji Publicznej - orzesze.bip.gmina.pl