orzesze.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Orzesze www.orzesze.pl
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze strona główna 
Dyrektor Gimnazjum nr 3 w Orzeszu - Gardawicach

 Informacja do BIP o wynikach naboru

Zarządzenie nr VII/10/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r.


Burmistrz Miasta Orzesze
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
Gimnazjum nr 3 im. H. Sienkiewicza w Orzeszu – Gardawicach przy ul. Uczniowskiej 1

Podstawa prawna: art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436)

1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju placówki;

b) kopie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo;

c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;

d) oryginały lub kopie dokumentów potwierdzających staż pracy pedagogicznej, dydaktycznej;

e) oryginały lub kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie;

h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 168);

j) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.);

k) oryginał lub kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego

l) oryginał lub kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego;

m) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.);

n) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

o) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

2. Złożone kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.
Informujemy, iż na żądanie kandydaci zobowiązani są do przedstawienia oryginałów dokumentów z pkt 2, 4, 5, 11, 12 niniejszego ogłoszenia.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 3 im. H. Sienkiewicza w Orzeszu – Gardawicach", w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, na adres:

Urząd Miasta Orzesze,
ul. Św. Wawrzyńca 21,
43 – 180 Orzesze.

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Orzesze.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

zarzVII/10/2014

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-11-21 08:54:02 | Data modyfikacji: 2015-01-21 09:26:09.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Orzeszu poszukuje osób do pracy fizycznej oraz w
charakterze inkasenta na targowisku miejskim.

Treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Wiesław Klar | Data wprowadzenia: 2014-09-03 14:01:11.
Młodszy Referent w Referacie Finansowym ds.
wymiarów, opłat i podatków lokalnych w pełnym
wymiarze czasu pracy

Informacja do BIP o wynikach naboru

W dniu 20.08.2014r. w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze, zgodnie z regulaminem przeprowadzenia naboru pracowników w Urzędzie Miejskim Orzesze na stanowisko Młodszego Referenta w Referacie Finansowym ds. wymiarów, opłat i podatków lokalnych wybrana została:

Pani Magdalena Wnęk zam. Orzesze

Uzasadnienie naboru:

Komisja konkursowa w wyniku analizy przedstawionych przez kandydatkę dokumentów oraz uzyskanych punktów podczas rozmowy kwalifikacyjnej stwierdza, że w/w kandydatka spełnia warunki do zatrudnienia na stanowisko Młodszego Referenta.

Orzesze, 21.08.2014r.


 

Informacja do BIP po pierwszym etapie naboru

Nabór na wolne stanowisko Młodszego Referenta w Referacie Finansowym ds. wymiarów, opłat i podatków lokalnych ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Miejski Orzesze) na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Orzesze.

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 11.08.2014r.

W dniu 12.08.2014r. Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że ogółem wpłynęły 2 oferty, z których:

 • 1 oferta spełniała wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu,
 • 1 oferta nie spełniała wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu.

Komisja zdecydowała o wyborze rozmowy kwalifikacyjnej, jako narzędzia dalszej rekrutacji.

Kandydat o terminie rozmowy zostanie powiadomiony telefonicznie.


Urząd Miejski Orzesze

poszukuje

kandydata na stanowisko Młodszego Referenta w Referacie Finansowym ds. wymiarów, opłat i podatków lokalnych w pełnym wymiarze czasu pracy.


Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.

 1. Prowadzenie postępowań związanych z ustalaniem zobowiązań podatkowych w zakresie podatników posiadających gospodarstwa rolne.
 2. Prowadzenie postępowań w zakresie opodatkowania podatkiem od środków transportowych.
 3. Analiza zgodności danych podatkowych z danymi z ewidencji geodezyjnej.
 4. Prowadzenie spraw w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym.
 5. Wydawanie zaświadczeń w sprawach określonych w ustawie Ordynacja Podatkowa.
 6. Znajomość przepisów o pomocy publicznej.
 7. Sporządzanie danych do sprawozdań.
 8. Przyjmowanie stron i udzielanie informacji z zakresu spraw prowadzonych przez referat.
 9. Kompletowanie i przekazywanie do archiwum dokumentacji z powierzonego zakresu czynności.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub średnie ekonomiczne
 • 4 letnie doświadczenie zawodowe, w tym koniecznie 3 lata pracy w jednostce samorządu terytorialnego (urzędzie miasta, starostwie powiatowym lub urzędzie marszałkowskim),
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku młodszego referenta
 • znajomość ustaw: Ordynacja podatkowa, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku leśnym, ustawa o pomocy publicznej, ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przepisy wykonawcze do w/w ustaw, a także ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawa o samorządzie gminnym.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność przygotowania projektów decyzji administracyjnych wynikających z w/w obowiązków.
 • dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, doskonała organizacja pracy, obowiązkowość.

Warunki pracy na danym stanowisku:

 • praca w budynku Urzędu Miejskiego w Orzeszu przy ul. Św. Wawrzyńca 21, na piętrze budynku,
 • praca z monitorem ekranowym,
 • obsługa urządzeń biurowych,
 • praca na wysokości 1-3 m (konieczność używania drabiny w związku z potrzebą korzystania z szaf z nadstawkami),
 • stały dopływ informacji i gotowość do udzielenia odpowiedzi w związku z obsługą klienta zewnętrznego i wewnętrznego (kontakt bezpośredni i telefoniczny).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim Orzesze , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w m-cu poprzedzającym datę publikacji nie przekroczył 6%.
Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których mowa powyżej, w m-cu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys – CV
 2. list motywacyjny
 3. kserokopia świadectw pracy,
 4. kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 6. oryginał kwestionariusza osobowego,
 7. oświadczenia: o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji.

Oferty należy podpisać, a w przypadku podpisu elektronicznego przedstawić ważny certyfikat.
Podpisane Oferty wraz z dokumentami należy przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„Oferta na stanowisko Młodszego referenta w Referacie Finansowym ds. wymiarów, opłat i podatków lokalnych”

na adres:

Urząd Miejski Orzesze
ul. Św. Wawrzyńca 21
43 – 180 Orzesze,

lub dostarczyć do biura podawczego Urzędu, mieszczącego się w budynku przy ul. Św. Wawrzyńca 21 na parterze, w terminie do dnia 11 sierpnia 2014r. do godz. 15.30.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 • Datą wiążącą do przyjęcia oferty jest data wpływu do Urzędu,
 • oferty niepełne zostają odrzucone,
 • osoby, które spełniały wymagania formalne o dalszym etapie naboru zostaną powiadomione telefonicznie,
 • kandydata na stanowisko wyłoni komisja konkursowa, która zostanie powołana odrębnym zarządzeniem,
 • szczegółowych informacji udziela Samodzielne stanowisko- Specjalista ds. pracowniczych, pokój nr 2 telefon 32 32 48 828 w godzinach od 8.00 do 15.00.

Pod wskazanym adresem otrzymają Państwo pakiet informacyjny zawierający opis stanowiska pracy i wymagań kwalifikacyjnych na stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze. Stosowny dokument jest aktywny na stronach Biuletynu Informacji Publicznej/oferty pracy/wolne etaty 2014.

Orzesze, dnia 31.07.2014r.

Opis stanowiska pracy i wymagań kwalifikacyjnych

Oświadczenie o niekaralności

Kwestionariusz personalny kandydata

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Elżbieta Goralczyk | Data wprowadzenia: 2014-07-31 14:13:34 | Data modyfikacji: 2014-08-21 15:40:42.
ZGKIM - Stanowisko Referenta w pełnym wymiarze
czasu pracy

Treść ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Wiesław Klar | Data wprowadzenia: 2014-07-14 08:40:36 | Data modyfikacji: 2014-07-14 08:42:56.

Podinspektor w Wydziale Budownictwa Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami -

Wyniki naboru.

W dniu 24.03.2014r. w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze, zgodnie z regulaminem przeprowadzenia naboru pracowników w Urzędzie Miejskim Orzesze na stanowisko Podinspektora w Wydziale Budownictwa Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wybrany został:

Pan Grzegorz Potysz zam. Orzesze

Uzasadnienie naboru:

Komisja konkursowa w wyniku analizy przedstawionych  przez kandydata dokumentów oraz uzyskanych punktów podczas rozmowy kwalifikacyjnej stwierdza, że w/w kandydat spełnia warunki do zatrudnienia na stanowisko Podinspektora.

Orzesze, 26.03.2014r.

 

 


 

 

Informacja do BIP po pierwszym etapie naboru

Nabór na wolne stanowisko  Podinspektora w Wydziale Budownictwa Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Miejski Orzesze) na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Orzesze.

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 17.03.2014r.

W dniu 18.03.2014r. Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że ogółem wpłynęły 3 oferty, z których:
• 1 oferta spełniało wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu,
• 2 oferty nie spełniały wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu.

Komisja zdecydowała o wyborze rozmowy kwalifikacyjnej, jako narzędzia dalszej rekrutacji.

Kandydat o terminie rozmowy zostanie powiadomiony telefonicznie.

 


 

 

Urząd Miejski Orzesze
 poszukuje
 kandydata na stanowisko Podinspektora w Wydziale Budownictwa Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.

 1. Przekazywanie nieruchomości w wieczyste użytkowanie oraz ustalanie opłat z tego tytułu wraz z aktualizacją.
 2. Prowadzenie dokumentacji związanej z nazewnictwem ulic i placów.
 3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości..
 4. Prowadzenie rejestrów gruntów stanowiących własność Gminy Orzesze.
 5. prowadzenie mapy gruntów tworzących zasób Gminy Miejskiej Orzesze.
 6. Zgody na wejścia w teren na nieruchomości stanowiące zasób Gminy.
 7. Przygotowanie niezbędnych materiałów w sprawach kierowanych do rozpatrzenia przez Burmistrza Miasta oraz radę Miejską w Orzeszu.
 8. Udzielanie bieżących odpowiedzi w sprawach wynikających z powierzonego zakresu czynności wraz z prowadzeniem wymaganych rejestrów spraw.
 9. Przyjmowanie stron i udzielanie informacji z zakresu spraw prowadzonych przez wydział.
 10. Kompletowanie i przekazywanie do archiwum dokumentacji z powierzonego zakresu czynności.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • 5 letnie doświadczenie zawodowe, w tym koniecznie 1 rok pracy w jednostce samorządu terytorialnego (urzędzie miasta, starostwie powiatowym lub urzędzie marszałkowskim),
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku podinspektora,
 • znajomość ustaw: ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o gospodarce nieruchomościami, rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, prawo geodezyjne i kartograficzne, gminne zasady gospodarowania nieruchomościami.

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność przygotowania projektów decyzji administracyjnych wynikających z w/w obowiązków.
 • dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, doskonała organizacja pracy,
  obowiązkowość.

Warunki pracy na danym stanowisku:

 • praca w budynku Urzędu Miejskiego w Orzeszu przy ul. Św. Wawrzyńca 21, na parterze budynku,
 • praca z monitorem ekranowym,
 • obsługa urządzeń biurowych,
 • praca na wysokości 1-3 m (konieczność używania drabiny w związku z potrzebą korzystania z szaf z nadstawkami),
 • stały dopływ informacji i gotowość do udzielenia odpowiedzi w związku z obsługą klienta zewnętrznego i wewnętrznego (kontakt bezpośredni i telefoniczny).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim Orzesze , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w m-cu poprzedzającym datę publikacji nie przekroczył 6%.
Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których mowa powyżej, w m-cu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys – CV
 2. list motywacyjny
 3. kserokopia świadectw pracy,
 4. kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

Oferty należy podpisać, a w przypadku podpisu elektronicznego przedstawić ważny certyfikat.
Podpisane Oferty wraz z dokumentami należy przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
 „Oferta na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami” na adres:
Urząd Miejski Orzesze
ul. Św. Wawrzyńca 21
43 – 180 Orzesze
, lub dostarczyć do biura podawczego Urzędu, mieszczącego się w budynku przy ul. Św. Wawrzyńca 21 na parterze, w terminie do dnia 17 marca 2014r. do godz. 15.30.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po tym terminie nie będą rozpatrywane.

• Datą wiążącą do przyjęcia oferty jest data wpływu do Urzędu,
• oferty niepełne zostają odrzucone,
• osoby, które spełniały wymagania formalne o dalszym etapie naboru zostaną powiadomione telefonicznie,
• kandydata na stanowisko wyłoni komisja konkursowa, która zostanie powołana odrębnym zarządzeniem,
• szczegółowych informacji udziela Samodzielne stanowisko- Specjalista ds. pracowniczych, pokój nr 29 telefon 32 3248828 w godzinach od 8.00 do 13.00.

Pod wskazanym adresem otrzymają Państwo pakiet informacyjny zawierający opis stanowiska pracy i wymagań kwalifikacyjnych na stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze. Stosowny dokument jest aktywny na stronach Biuletynu Informacji Publicznej/oferty pracy/wolne etaty 2014.

Orzesze, dnia 06..03.2014r.

Opis stanowiska pracy i wymagań kwalifikacyjnych pracownika na stanowisku urzędniczym lub kierowniczym stanowisku urzędniczym

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Elżbieta Goralczyk | Data wprowadzenia: 2014-03-06 15:16:28 | Data modyfikacji: 2014-03-27 08:15:28.

Zobacz:
 Oferty pracy - rok 2024 .  Oferty pracy - rok 2023 .  Oferty pracy - rok 2022 .  Oferty pracy - rok 2021 .  Oferty pracy - rok 2020 .  Oferty pracy - rok 2019 .  Oferty pracy - rok 2018 .  Oferty pracy - rok 2017 .  Oferty pracy - rok 2016 .  Oferty pracy - rok 2015 .  Oferty pracy - rok 2014 .  Informacje ogólne . 
Data wprowadzenia: 2014-03-06 15:16:28
Data modyfikacji: 2014-03-27 08:15:28
Autor: Elżbieta Goralczyk
Opublikowane przez: Mariusz Porwolik
  Biuletyn Informacji Publicznej - orzesze.bip.gmina.pl