Informacja do BIP o wynikach naboru


W dniu 14.07.2016r. w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze, zgodnie z regulaminem przeprowadzenia naboru pracowników w Urzędzie Miejskim Orzesze na stanowisko :Młodszego Referenta w Wydziale Komunalnym Urzędu Miejskiego Orzesze wybrana została:

Pani Barbara Pendziałek zam. Orzesze

Uzasadnienie naboru:

Komisja konkursowa w wyniku analizy przedstawionych przez kandydatkę dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej stwierdza, że w/w kandydatka spełnia warunki do zatrudnienia na stanowisko Młodszego Referenta.


Orzesze, 19.07.2016r.


Informacjia do BIP po pierwszym etapie naboru

 

Nabór na wolne stanowisko Młodszego Referent w Wydziale Komunalnym ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Miejski Orzesze) na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Orzesze.

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 04.07.2016r.

W dniu 06.07.2016r. Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że ogółem wpłynęła 1 oferta, która spełniała wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu

Komisja zadecydowała ,że nabór zostanie przeprowadzony w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustala się na dzień 14.07.2016r. godz. 9.00 do 10.00, pokój nr 29 UM Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21

Kandydatka o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostanie również powiadomieni telefonicznie.

Orzesze 06.07.2016r.


Urząd Miejski Orzesze
poszukuje
kandydata na stanowisko Młodszego Referenta w Wydziale Komunalnym w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.

 1. Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem mieszkańców w energię elektryczną.
 2. Prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulic i placów.
 3. Przyjmowanie interwencji mieszkańców w sprawach awarii w dostawach prądu.
 4. Dbałość o prawidłowy przebieg i organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta.
 5. Nadzór nad utrzymaniem przystanków oraz budowa wiat przystankowych.
 6. Rozliczanie dotacji do publicznego transportu zbiorowego.
 7. Prowadzenie spraw związanych z oczyszczaniem miasta.
 8. Współpraca z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie:
  a/ utrzymania zieleni,
  b/ oczyszczania miasta,
 9. Prowadzenie spraw z zakresu telekomunikacji.
 10. Prowadzenie spraw związanych z remontami bieżącymi dróg publicznych gminnych i wewnętrznych.
 11. Planowanie środków finansowych w zakresie realizacji powyższych zadań,
 12. Inne prace zlecone przez Burmistrza Miasta lub Naczelnika Wydziału.

Wymagania niezbędne:

 • Wyższe - elektryczne, energetyczne lub budowlane o specjalności drogowej lub ogólnobudowlanej
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku młodszego referenta
 • znajomość ustaw: ustawa” Prawo energetyczne”, ”Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym,” „Ustawa o drogach publicznych”, a także ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz ustawa o samorządzie gminnym.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość obsługi komputera na poziomie bardzo dobrym, znajomość urządzeń biurowych,
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, doskonała organizacja pracy, obowiązkowość,
 • pożądana umiejętność kosztorysowania.

Warunki pracy na danym stanowisku:

 • praca w budynku Urzędu Miejskiego w Orzeszu przy ul. Św. Wawrzyńca 21, na parterze budynku,
 • praca z monitorem ekranowym,
 • obsługa urządzeń biurowych,
 • stały dopływ informacji i gotowość do udzielenia odpowiedzi w związku z obsługą klienta zewnętrznego i wewnętrznego (kontakt bezpośredni i telefoniczny).
 • praca z trudnym klientem.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim Orzesze , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w m-cu poprzedzającym datę publikacji nie przekroczył 6%.
Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których mowa powyżej, w m-cu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys – CV
 2. list motywacyjny
 3. kserokopia świadectw pracy,
 4. kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 6. oryginał kwestionariusza osobowego,
 7. oświadczenia: o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji.

Oferty należy podpisać, a w przypadku podpisu elektronicznego przedstawić ważny certyfikat.
Podpisane Oferty wraz z dokumentami należy przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„Oferta na stanowisko Młodszego Referent w Wydziale Komunalnym” na adres:
Urząd Miejski Orzesze
ul. Św. Wawrzyńca 21
43 – 180 Orzesze, lub dostarczyć do biura podawczego Urzędu, mieszczącego się w budynku przy ul. Św. Wawrzyńca 21 na parterze, w terminie do dnia 4 lipca 2016r. do godz. 15.00.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 • Datą wiążącą do przyjęcia oferty jest data wpływu do Urzędu,
 • oferty niepełne zostają odrzucone,
 • osoby, które spełniały wymagania formalne o dalszym etapie naboru zostaną powiadomione telefonicznie,
 • kandydata na stanowisko wyłoni komisja konkursowa, która zostanie powołana odrębnym zarządzeniem,
 • szczegółowych informacji udziela :Stanowisko ds. pracowniczych, pokój nr16, telefon 32 32 48 831 lub Naczelnik Wydziału Komunalnego, pokój nr 13 telefon 32 32 48 813 w godzinach od 8.30 do 13.00.

Pod wskazanym adresem otrzymają Państwo pakiet informacyjny zawierający opis stanowiska pracy i wymagań kwalifikacyjnych na stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze. Stosowny dokument jest aktywny na stronach Biuletynu Informacji Publicznej/oferty pracy/wolne etaty 2016.

Orzesze, dnia 23.06.2016r.

 

Opis stanowiska pracy i wymagań kwalifikacyjnych

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-06-24 10:25:42 | Data modyfikacji: 2016-07-19 15:06:32.
Dyrektora Przedszkola nr 3 w Orzeszu - Zawadzie

Zarządzenie_VII_68_2016_ogłoszenie konkursu P3_22.04.2016.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2016-04-25 15:28:03.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Orzeszu -
Zazdrości

Zarządzenie_VII_67_2016_ogłoszenie konkursu SP5_22.04.2016.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2016-04-25 15:27:28.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu -
Zawiści

Zarządzenie_VII_66_2016_ogłoszenie konkursu SP6_22.04.2016.pdf

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2016-04-25 15:27:07 | Data modyfikacji: 2016-04-25 15:27:41.

Informacja do BIP o wynikach naboru

W dniu 11.04.2016 r. w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze, zgodnie z regulaminem przeprowadzenia naboru pracowników w Urzędzie Miejskim Orzesze na stanowisko :Referenta w Referacie Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego Orzesze wybrana została:

Pani Małgorzata Lewandowska zam. Orzesze

Uzasadnienie naboru:

Komisja konkursowa w wyniku analizy przedstawionych przez kandydatkę dokumentów oraz uzyskanych punktów podczas testu i rozmowy kwalifikacyjnej stwierdza, że w/w kandydatka spełnia warunki do zatrudnienia na stanowisko Referenta.

Orzesze, 12.04.2016r.


Informacja do BIP po pierwszym etapie naboru.

Nabór na wolne stanowisko Referent w Referacie Świadczeń Rodzinnych ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Miejski Orzesze) na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Orzesze.

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 21.03.2016r.

W dniu 29.03.2016r. Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że ogółem wpłynęły 23 oferty, z których:

 • 19 ofert spełniało wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu,
 •  4 oferty (z uwagi na brak udokumentowanego świadectwami pracy doświadczenia zawodowego) nie spełniało wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu.

Komisja zadecydowała, że nabór będzie przebiegał dwu etapowo, tj. test kwalifikacyjny oraz rozmowa kwalifikacyjna. Do rozmowy kwalifikacyjnej przejdzie 5 osób, które uzyskają największa liczbę punktów z testu kwalifikacyjnego.

Termin testu kwalifikacyjnego ustala się na dzień 07.04.2016r. godz. 8.30 do 10.00, termin rozmowy kwalifikacyjnej ustala się na dzień 07.04.2016r. godz. 12.00. Test i rozmowa odbędzie się w Sali Posiedzeń UM Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21

Kandydaci o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostaną również powiadomieni telefonicznie.

Orzesze 31.03.2016r.


Urząd Miejski Orzesze
poszukuje
kandydata na stanowisko Referenta w Referacie Świadczeń Rodzinnych w pełnym wymiarze czasu pracy.


Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.

 1. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne i kartę dużej rodziny,
 2. Przygotowanie decyzji w w/w sprawach,
 3. Udzielanie informacji w zakresie świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych oraz karty dużej rodziny,
 4. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie w/w spraw,
 5. Inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, regulaminów i zarządzeń.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe
 • 2 letnie doświadczenie zawodowe,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku referenta
 • znajomość ustaw: o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o Karcie Dużej Rodziny , przepisy wykonawcze do w/w ustaw, a także ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz ustawa o samorządzie gminnym.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość obsługi komputera na poziomie bardzo dobrym, znajomość urządzeń biurowych,
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, doskonała organizacja pracy,
  obowiązkowość.

Warunki pracy na danym stanowisku:

 • praca w budynku Urzędu Miejskiego w Orzeszu przy ul. Św. Wawrzyńca 21, na parterze budynku,
 • praca z monitorem ekranowym,
 • obsługa urządzeń biurowych,
 • stały dopływ informacji i gotowość do udzielenia odpowiedzi w związku z obsługą klienta zewnętrznego i wewnętrznego (kontakt bezpośredni i telefoniczny).
 • praca z trudnym klientem.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim Orzesze , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w m-cu poprzedzającym datę publikacji nie przekroczył 6%.
Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których mowa powyżej, w m-cu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys – CV,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopia świadectw pracy,
 4. Kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie,
 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 6. Oryginał kwestionariusza osobowego,
 7. Oświadczenia: o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji.

Oferty należy podpisać, a w przypadku podpisu elektronicznego przedstawić ważny certyfikat.
Podpisane Oferty wraz z dokumentami należy przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„Oferta na stanowisko Referent w Referacie Świadczeń Rodzinnych”. na adres:
Urząd Miejski Orzesze
ul. Św. Wawrzyńca 21
43 – 180 Orzesze, lub dostarczyć do biura podawczego Urzędu, mieszczącego się w budynku przy ul. Św. Wawrzyńca 21 na parterze, w terminie do dnia 21 marca 2016r. do godz. 15.00.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 • datą wiążącą do przyjęcia oferty jest data wpływu do Urzędu,
 • oferty niepełne zostają odrzucone,
 • osoby, które spełniały wymagania formalne o dalszym etapie naboru zostaną powiadomione telefonicznie,
 • kandydata na stanowisko wyłoni komisja konkursowa, która zostanie powołana odrębnym zarządzeniem,
 • szczegółowych informacji udziela : Kierownik Referatu Świadczeń Rodzinnych, pokój nr 9 telefon 32 32 48 812 w godzinach od 8.30 do 15.00.

Pod wskazanym adresem otrzymają Państwo pakiet informacyjny zawierający opis stanowiska pracy i wymagań kwalifikacyjnych na stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze. Stosowny dokument jest aktywny na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

Orzesze, dnia 07.03.2016r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-03-07 14:20:20 | Data modyfikacji: 2016-04-12 12:17:49.

Informacja do BIP o wynikach naboru

W dniu 25.02.2016r. w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze, zgodnie z regulaminem przeprowadzenia naboru pracowników w Urzędzie Miejskim Orzesze na stanowisko :Referent-Kasjer w Referacie Finansowym ds. Budżetowych Urzędu Miejskiego Orzesze wybrana została:

Pani Maria Szier zam. Orzesze

Uzasadnienie naboru:

Komisja konkursowa w wyniku analizy przedstawionych przez kandydatkę dokumentów oraz uzyskanych punktów podczas testu i rozmowy kwalifikacyjnej stwierdza, że w/w kandydatka spełnia warunki do zatrudnienia na stanowisko Referent-Kasjer.


Orzesze, 26.02.2016r.


 Informacji do BIP po pierwszym etapie naboru

Nabór na wolne stanowisko Referent-Kasjer w Referacie Finansowym ds. Budżetowych ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Miejski Orzesze) na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Orzesze.

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 12.02.2016r.

W dniu 16.02.2016r. Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że ogółem wpłynęło 16 ofert, z których:

 • 10 ofert spełniało wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu,
 • 6 ofert (z uwagi na brak praktyki na stanowisku kasjer ) nie spełniało wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu.

Komisja zadecydowała ,że nabór będzie przebiegał dwu etapowo. tj. test kwalifikacyjny oraz rozmowa kwalifikacyjna. Do rozmowy kwalifikacyjnej przejdzie 5 osób, które uzyskają największa liczbę punktów z testu kwalifikacyjnego.

Kandydat o terminie rozmowy zostanie powiadomiony telefonicznie.

Orzesze 17.02.2016r.


 

Urząd Miejski Orzesze
poszukuje
kandydata na stanowisko Referent-Kasjer w Referacie Finansowym ds. Budżetowych w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.

 1. Przyjmowanie wpłat gotówkowych z różnych tytułów, w tym dochodów budżetowych na podstawie dyspozycji odpowiednich komórek urzędu.
 2. Odprowadzanie do banku prowadzącego obsługę kasową urzędu zgromadzonych dochodów budżetowych.
 3. Pobór gotówki z banku do kasy urzędu.
 4. Dokonywanie wypłat gotówki na podstawie dokumentów.
 5. Kontrola wszelkich dokumentów stanowiących podstawę obrotu gotówkowego w urzędzie.
 6. Sporządzanie dokumentów kasowych i ich przechowywanie zgodnie z wewnętrznymi regulacjami.
 7. Zabezpieczenie wartości pieniężnych i innych składników przechowywanych w kasie.
 8. Inne doraźne czynności wynikające z regulaminowego zakresu działania Referatu Finansowego ds. Budżetowych

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe lub średnie,
 • 2 letnie doświadczenie zawodowe,
 • praktyka na stanowisku kasjera,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku młodszego referenta
 • znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, przepisy wykonawcze do w/w ustaw, a także ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz ustawa o samorządzie gminnym.

Wymagania dodatkowe:

 • dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, doskonała organizacja pracy,
  obowiązkowość.

Warunki pracy na danym stanowisku:

 • praca w budynku Urzędu Miejskiego w Orzeszu przy ul. Św. Wawrzyńca 21, na parterze budynku,
 • praca z monitorem ekranowym,
 • obsługa urządzeń biurowych,
 • stały dopływ informacji i gotowość do udzielenia odpowiedzi w związku z obsługą klienta zewnętrznego i wewnętrznego (kontakt bezpośredni i telefoniczny).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim Orzesze , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w m-cu poprzedzającym datę publikacji nie przekroczył 6%.
Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których mowa powyżej, w m-cu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys – CV
 2. list motywacyjny
 3. kserokopia świadectw pracy,
 4. kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 6. oryginał kwestionariusza osobowego,
 7. oświadczenia: o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji.

Oferty należy podpisać, a w przypadku podpisu elektronicznego przedstawić ważny certyfikat.
Podpisane Oferty wraz z dokumentami należy przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„Oferta na stanowisko Referent-Kasjer w Referacie Finansowym ds. budżetowych”. na adres:
Urząd Miejski Orzesze
ul. Św. Wawrzyńca 21
43 – 180 Orzesze, lub dostarczyć do biura podawczego Urzędu, mieszczącego się w budynku przy ul. Św. Wawrzyńca 21 na parterze, w terminie do dnia 12 luty 2016r. do godz. 14.00.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 • datą wiążącą do przyjęcia oferty jest data wpływu do Urzędu,
 • oferty niepełne zostają odrzucone,
 • osoby, które spełniały wymagania formalne o dalszym etapie naboru zostaną powiadomione telefonicznie,
 • kandydata na stanowisko wyłoni komisja konkursowa, która zostanie powołana odrębnym zarządzeniem,
 • szczegółowych informacji udziela Samodzielne stanowisko- Specjalista ds. pracowniczych, pokój nr 16 telefon 32 32 48 831 w godzinach od 8.00 do 13.00.

Pod wskazanym adresem otrzymają Państwo pakiet informacyjny zawierający opis stanowiska pracy i wymagań kwalifikacyjnych na stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze. Stosowny dokument jest aktywny na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

Orzesze, dnia 27.01.2016r.

Opis stanowiska pracy i wymagań kwalifikacyjnych

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-01-27 14:34:49 | Data modyfikacji: 2016-02-26 13:24:45.
Data wprowadzenia: 2016-01-27 14:34:49
Data modyfikacji: 2016-02-26 13:24:45
Autor: Mirosław Blaski
Opublikowane przez: Mariusz Porwolik