PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 70 ze zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 2383 ze zm.)

Przedmiot opodatkowania:
§ samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t
§ ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z  naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu od 3,5 ton
§ przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - po złożeniu odpowiedniego oświadczenia)
§ autobusy
Obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych i prawnych będących właścicielami ww. środków transportowych.


Terminy płatności:
§ do 15 lutego - I rata
§ do 15 września  - II rata
W przypadku nabycia środka transportowego w trakcie roku podatkowego tj. po dniu 1 lutego, a przed 1 września roku podatkowego, podatek za ten rok jest płatny w dwóch równych ratach w terminie:
§ w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata
§ do dnia 15 września roku podatkowego - II rata
Po dniu 1 września podatek płatny jest jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
Podatek płatny jest bez wezwania - na rachunek budżetu gminy.


Roczne stawki podatku od środków transportowych na rok 2015

Uchwała Nr XXVIII/296/12 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Orzesze od 1 stycznia 2013r.

Roczne stawki podatku od środków transportowych na rok 2016

Uchwała Nr XIV/159/15 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Orzesze od 1 stycznia 2016r.

Roczne stawki podatku od środków transportowych na rok 2017

Uchwała Nr XIV/159/15 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Orzesze od 1 stycznia 2016r.

Roczne stawki podatku od środków transportowych na rok 2018

Uchwała Nr XXXIX/473/17 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Orzesze od 1 stycznia 2018r.

Roczne stawki podatku od środków transportowych na rok 2019

Uchwała Nr XXXIX/473/17 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Orzesze od 1 stycznia 2018r.

 Roczne stawki podatku od środków transportowych na rok 2020

Uchwała Nr XXXIX/473/17 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Orzesze od 1 stycznia 2018r.

 Roczne stawki podatku od środków transportowych na rok 2021

Uchwała Nr XXXIX/473/17 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Orzesze od 1 stycznia 2018r.

 Roczne stawki podatku od środków transportowych na rok 2022

Uchwała Nr XXXIX/473/17 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Orzesze od 1 stycznia 2018r.

 Roczne stawki podatku od środków transportowych na rok 2023

Uchwała Nr XXXIX/473/17 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Orzesze od 1 stycznia 2018r.

 

 Roczne stawki podatku od środków transportowych na rok 2024

Uchwała Nr XXXIX/473/17 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Orzesze od 1 stycznia 2018r.

 

 

Podatnicy zobowiązani są do składania w terminie do 15 lutego deklaracji na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy:

Platforma eUsług Publicznych - wersja elektroniczna

formularz DT-1  AKTUALNY (wersja PDF)

załącznik DT – 1/A  AKTUALNY (wersja PDF)

formularz DT-1 (obowiązuje od 1 stycznia 2016r. do 31.12.2018r.)

załącznik DT – 1/A (obowiązuje od 1 stycznia 2016r. do 31.12.2018r.)

formularz DT-1 (obowiązuje do 31 grudnia 2015r.)

załącznik DT – 1/A (obowiązuje do 31 grudnia 2015r.)

formularz DT-1 (obowiązuje do 31 grudnia 2011r.)                    

załącznik DT – 1/A (obowiazuje do 31 grudnia 2011r.)

W razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego należy odpowiednio skorygować deklarację DT – 1 w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian.
Druki deklaracji dostępne są w Urzędzie Miejskim – pokój nr 6

 

Tryb odwoławczy:
Od decyzji organu podatkowego służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Orzesza w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi:
W razie dokonania wpłaty po terminie płatności należy uregulować podatek wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Orzeszu
Referat Finansowy ds wymiarów, opłat i podatków lokalnych - pokój nr 6

Deklaracja na podatek od środków transportowych obowiązująca od 01.01.2019 r

Załącznik do deklaracji DT-1/A 2019

Deklaracja na podatek od środków transportowych obowiązująca od 01.01.2016 r do 31.12.2018 r

Załącznik do deklaracji DT-1/A - obowiązuje od 01.01.2016 r do 31.12.2018 r

 

Opublikowane przez: Katarzyna Bosek | Autor: Grażyna Rudy | Data wprowadzenia: 2014-02-24 08:36:50 | Data modyfikacji: 2024-01-04 13:52:12.
Data wprowadzenia: 2014-02-24 08:36:50
Data modyfikacji: 2024-01-04 13:52:12
Autor: Grażyna Rudy
Opublikowane przez: Katarzyna Bosek