Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.1372 z późn.zm.)

 Art.  41a.  [Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza]
1. Grupa mieszkańców gminy, posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.
2. Grupa mieszkańców, o której mowa w ust. 1, musi liczyć:
1) w gminie do 5000 mieszkańców - co najmniej 100 osób;
2) w gminie do 20 000 mieszkańców - co najmniej 200 osób;
3) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców - co najmniej 300 osób.
3. Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej staje się przedmiotem obrad rady gminy na najbliższej sesji po złożeniu projektu, jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu.
4. Komitet inicjatywy uchwałodawczej ma prawo wskazywać osoby uprawnione do reprezentowania komitetu podczas prac rady gminy.
5. Rada gminy określi w drodze uchwały: szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskichinicjatyw uchwałodawczych, formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.

Na podstawie powyższych przepisów Rada Miejska Orzesze dnia 18 października 2018r. podjęła Uchwałę Nr L/669/18 w sprawie obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych. Treść uchwały w załączniku.

Uchwała Nr L/669/18

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Autor: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2022-01-12 10:46:32 | Data modyfikacji: 2022-01-12 10:51:00.
Data wprowadzenia: 2022-01-12 10:46:32
Data modyfikacji: 2022-01-12 10:51:00
Autor: Marzena Nowak
Opublikowane przez: Marzena Nowak