Sposób doręczania dokumentów elektronicznych

Dokumenty elektroniczne można składać do Urzędu Miejskiego Orzesze poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej za pośrednictwem Platformy Elektronicznych Usług Publicznych PEUP lub Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

1. Doręczanie dokumentów elektronicznych do Urzędu Miejskiego Orzesze za pomocą platformy PEUP (Platforma Elektronicznych Usług Publicznych).;

Doręczanie dokumentów poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej PEUP https://peup.orzesze.pl wymaga założenia przez zainteresowanego bezpłatnego konta na Platformie Elektronicznych Usług Publicznych PEUP.

Dokumenty elektroniczne można przesyłać w następującej formie:

· gotowego e-formularza,
· nietypowego wniosku.

Do nietypowego wniosku można podłączyć własne pismo lub pobrany ze strony SEKAP PeUP z zakładki „katalog usług” formularz.

2. Doręczanie dokumentów elektronicznych do Urzędu Miejskiego Orzesze za pomocą systemu rządowego platformy ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

Doręczanie dokumentów poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej  ePUAP http://epuap.gov.pl/  wymaga założenia przez zainteresowanego bezpłatnego konta na platformie ePUAP.

 Dokumenty elektroniczne można przesyłać w następującej formie:

· gotowego e-formularza,
· wniosku.

Skrytka ePUAP: /umorzesze/skrytka


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Miejskiego Orzesze:

1) Dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu Miejskiego Orzesze muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym, lub profilem zaufanym w przypadku platformy ePUAP.

Możliwość podpisania dokumentów za pomocą profilu zaufanego istnieje od 9 czerwca 2011 r. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości utworzenia i korzystania z profilu zaufanego zostały zamieszczone na stronie ePUAP: http://epuap.gov.pl

Uwaga
Profil zaufany ePUAP jest darmowym ważnym 3 lata odpowiednikiem kwalifikowanego podpisu. Można go uzyskać poprzez platformę ePUAP
http://epuap.gov.pl/ .

2) W przypadku braku podpisu wnioskodawca zostanie wezwany w celu uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni.

3) Akceptowane formaty załączników to:

• DOC, DOCX, RTF, ODT, ODS
• XLS, XLSX
• CSV
• TXT
• GIF, TIF, BMP, JPG
• PDF
• ZIP

4) Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekroczyć 5 MB.


Urzędowe poświadczenie odbioru:

Po złożeniu dokumentu elektronicznego poprzez:

1) skrzynkę podawczą zostanie automatycznie przesłane na adres nadawcy urzędowe poświadczenie odbioru zwane dalej „poświadczeniem przedłożenia”. Poświadczenie takie będzie zawierać:

· pełną nazwę Urzędu,
· datę i godzinę doręczenia dokumentu elektronicznego,
· datę i godzinę wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru.


Zgodnie z § 9 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1216) pisma skierowane na adres poczty elektronicznej podmiotu publicznego traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania,
w szczególności takiego, o którym mowa w art. 63 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego lub w art. 168 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. W przypadku gdy:

1) w przepisach prawa został określony wzór pisma lub wzór nieelektroniczny,

2) w centralnym lub lokalnym repozytorium został umieszczony wzór pisma przeznaczony do załatwiania danej sprawy - inny niż ogólny

- przesyłki złożone poprzez pocztę elektroniczną uważa się za wniesione nieskutecznie.


Rodzaje informatycznych nośników danych, na których może zostać doręczony dokument elektroniczny:

Wniosek elektroniczny może zostać złożony na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (która jest elementem składowym systemów SEKAP lub ePUAP) poprzez skrzynkę (konto w systemie SEKAP/ePUAP) nadawcy. Listę wszystkich formularzy elektronicznych, które można przesyłać do Urzędu poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą można znaleźć w Wirtualnym Biurze , w zakładce e-urząd – alfabetyczny wykaz usług.

Rodzaje informatycznych nośników danych, na których może zostać zapisane urzędowe poświadczenie odbioru:

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest elementem składowym systemów PEUP lub ePUAP, które to zapewniają otrzymanie urzędowego poświadczenia odbioru na skrzynkę (konto w systemie PEUP/ePUAP) nadawcy.

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2014-01-17 11:34:24 | Data modyfikacji: 2022-08-29 15:28:42.
Data wprowadzenia: 2014-01-17 11:34:24
Data modyfikacji: 2022-08-29 15:28:42
Opublikowane przez: Mariusz Porwolik