INFORMACJA O TYMCZASOWEJ ZMIANIE W ZAKRESIE DZIAŁANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ i NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO  NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO
   

W celu przeciwdziałania zagrożeniom związanym z wirusem COVID-19 informujemy,  że wszystkie punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowane na terenie powiatu mikołowskiego od dnia 20 grudnia 2021 r. rozpoczynają funkcjonowanie tylko i wyłącznie w formie zdalnej do odwołania. Porady udzielane będą za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub komunikatora internetowego, w dotychczasowych godzinach pracy punktów.

Zapisy na nieodpłatną pomoc prawną/nieodpłatne poradnictwo obywatelskie/nieodpłatną mediację przyjmowane są:
•    telefonicznie pod nr tel. (32) 32 48 143  od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00
•    mailowo na adres: npp@mikolowski.pl
•    online przez stronę internetową: https://np.ms.gov.pl/zapisy

Zmiana w funkcjonowaniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ważna jest do odwołania.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami tel.: (32) 32 48 143, (32) 32 48 104.
 
Następnie pracownik Starostwa przekazuje informację konkretnemu prawnikowi o konieczności udzielenia porady zdalnie w określonym dniu i czasie. Prawnik udziela nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobie telefonicznie, mailowo bądź za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń.
 
WAŻNE!
W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, nie ma obowiązku składania pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna-przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatna pomoc prawna skierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest pomocą de minimis, w związku z czym podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.2020 poz. 708). Podmiot ubiegający się o pomoc, jeszcze przed otrzymaniem porady prawnej, zobowiązany jest złożyć ”Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis”.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4. nieodpłatną mediację, lub
5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
1. działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji,
2. porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,
3. nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:
1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
4. przeprowadzenie mediacji,
5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego,
2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Uwaga! Czas trwania jednego spotkania z mediatorem podczas dyżuru nie może przekroczyć 2 godzin.

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą umówić się na poradę w następujący sposób:
1. telefonicznie pod numerem (32) 32 48 143
2. drogą elektroniczną: npp@mikolowski.pl
3. przez stronę internetową: https://np.ms.gov.pl/zapisy
4. listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4a, 43 – 190 Mikołów.

OPINIE
Osoby uprawnione mogą przekazywać opinie (karta pomocy część B) odnośnie udzielonej porady prawnej poprzez przesłanie wypełnionej karty drogą elektroniczną na adres: npp@mikolowski.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów z dopiskiem NPP.

POMOC DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM, ŚWIADKÓW I OSÓB IM NAJBLIŻSZYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

NIEODPŁATNA MEDIACJA

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP)/nieodpłatnego poradnictwa

Oświadczenie - wzór

Wzór karty pomocy – część A i B

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Jolanta Szubert | Data wprowadzenia: 2016-01-04 13:56:01 | Data modyfikacji: 2021-12-28 10:28:27.
Data wprowadzenia: 2016-01-04 13:56:01
Data modyfikacji: 2021-12-28 10:28:27
Autor: Jolanta Szubert
Opublikowane przez: Michał Nowak