OBWIESZCZENIE NR DBB-777-7/18 KOMISARZA WYBORCZEGO
W BIELSKU-BIAŁEJ III z dnia 1 października 2018
r. w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu
Mikołowskiego

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Natalia Włoch-Kliś | Data wprowadzenia: 2018-10-09 10:44:23.
Obwieszczenie Starosty Mikołowskiego z dnia
31.08.2018r. w sprawie "Przebudowa ciągu
drogowego nr 5314 S Powiat Mikołowski w obszarze
funkcjonalnym Powiatu Mikołowskiego - w ramach
projektu pod nazwą "J-ednolita S-trategia
T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny
powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie
mechanizmów efektywnej współpracy JST w ramach
programu "Rozwój miast poprzez wzmocnienie
kompetencji jednostek samorządu terytorialnego,
dialog społeczny oraz współpracę z
przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego"
finansowego ze środków Mechanizmu Finansowego
EOG 2009-2014 w Orzeszu przy ul. Pszczyńskiej i
Tyskiej oraz Gostyni przy ul. Rybnickiej.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Monika Piórecka-Karolak | Data wprowadzenia: 2018-09-11 11:36:24 | Data modyfikacji: 2018-09-11 11:38:18.
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dotyczące
postępowania administracyjnego dotyczące
odwołań od decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn:
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 na odcinku
pomiędzy granicami miasta na prawach powiatu:
Ruda Śląska (A-1) - Rybnik

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Z up. Wojewody Śląskiego Joanna Lanczek Kierownik Oddziału | Data wprowadzenia: 2018-08-29 11:11:03.
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza
sektora finansów publicznych w celu przygotowania
i realizacji wspólnie z gminą Orzesze projektu
pod nazwą: „Młodzi interaktywni Orzeszanie
II”.

Protokół z wyboru partnera

Ogłoszenie o naborze partnera do projektu

Załącznik nr 1 - Oferta

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o sytuacji finansowej podmiotu

Załącznik nr 3 - Niezaleganie z opłatami

Załącznik nr 4 - Deklaracja współpracy

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku wykluczenia

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 7 - Wykaz szkoleń

Załącznik nr 8 - Wykaz projektów

Załącznik nr 9 - Wykaz porozumień ze szkołami

Załącznik nr 10 - Wykaz kadry UE

Załącznik nr 11- Wykaz kadry - uczniowie niepełnosprawni

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Data wprowadzenia: 2018-08-27 12:27:36.
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dotyczące
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, dla przedsięwzięcia p.n.: "Budowa
sieci gazowej n/c w Orzeszu, ulice: Rybnicka,
Żorska, Żeromskiego, Bzów"...

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Z up. Wojewody Śląskiego Bożena Gindera-Malicka Kierownik Oddziału | Data wprowadzenia: 2018-08-22 12:33:28.
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza
sektora finansów publicznych w celu przygotowania
i realizacji wspólnie z gminą Orzesze projektu
pod nazwą: „Młodzi interaktywni Orzeszanie”

Protokół z wyboru partnera

Ogłoszenie o naborze partnera do projektu

Załącznik nr 1 - Oferta

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o sytuacji finansowej podmiotu

Załącznik nr 3 - Niezaleganie z opłatami

Załącznik nr 4 - Deklaracja współpracy

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku wykluczenia

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 7 - Wykaz szkoleń

Załącznik nr 8 - Wykaz projektów

Załącznik nr 9 - Wykaz porozumień ze szkołami

Załącznik nr 10 - Wykaz kadry UE

Załącznik nr 11- Wykaz kadry - uczniowie niepełnosprawni

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2018-07-27 11:45:29.
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód
Polskich w Gliwicach w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego na wprowadzenie oczyszczonych
ścieków do wód z oczyszczalni "Orzesze
Śródmieście" oraz na odprowadzenie do wód,
oczyszczonych wód opadowych do rzeki Bierawki.

Treść zawiadomienia

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Marcin Nowak | Data wprowadzenia: 2018-07-27 10:47:13.
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dotyczące
wydania decyzji nr 12/2018, znak sprawy:
IFXIII.7820.23.2017 o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej dla zadania pn.: Przebudowa
drogi wojewódzkiej nr 925 na odcinku pomiędzy
granicami miasta na prawach powiatu: Ruda Śląska
(A-1) – Rybnik.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Bożena Goldamer-Kapała | Data wprowadzenia: 2018-07-24 13:07:00.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Orzesze o
wyłożeniu do publicznego wglądu "Projektu
założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy
orzesze z perspektywą do roku 2035" wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Barbara Pendziałek | Data wprowadzenia: 2018-06-15 13:03:46.
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego w
Katowicach w sprawie wszczęcia postępowania
administracyjnego o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urządzenia
wodnego-rowu ziemnego oraz wylotu na działce nr
306/14 obręb Zgoń ul.Leśny Potok 6 w Orzeszu
powiat mikołowski

Treść zawiadomienia

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Dyrektor Andrzej Kitel | Data wprowadzenia: 2018-06-08 15:58:58.
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza
sektora finansów publicznych w celu przygotowania
i realizacji wspólnie z gminą Orzesze projektu
pod nazwą: „Nowy Oddział w żłobku w
Orzeszu”.

Protokół z wyboru partnera

Ogłoszenie o naborze partnera do projektu

Załącznik nr 1 - Oferta

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o sytuacji finansowej podmiotu

Załącznik nr 3 - Niezaleganie z opłatami

Załącznik nr 4 - Deklaracja współpracy

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku wykluczenia

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 7 - Wykaz szkoleń

Załącznik nr 8 - Wykaz projektów

Załącznik nr 9 - Wykaz porozumień ze szkołami

Załącznik nr 10 - Wykaz kadry UE

Załącznik nr 11- Wykaz kadry - uczniowie niepełnosprawni

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-04-24 13:40:38.
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego
dotyczącewydania decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.:
"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 na odcinku
pomiędzy granicami miasta na prawach powiatu:
Ruda Śląski (A-1) - Rybnik".

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Z up. Wojewody Śląskiego Joanna Lanczek | Data wprowadzenia: 2018-03-30 10:05:54.
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dotyczące
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Przebudowa
ciągu drogowego nr 5314 S Powiat Mikołowski w
obszarze funkcjonalnym Powiatu Mikołowskiego - w
ramach projektu pod nazwą "J-ednolita S-trategia
T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny
powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie
mechanizmów efektywnej współpracy JST w ramach
programu "Rozwój miast poprzez wzmocnienie
kompetencji jednostek samorządu terytorialnego,
dialog społeczny oraz współpracę z
przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego"
finansowego ze środków Mechanizmu Finansowego
EOG 2009-2014 w Orzeszu przy ul. Pszczyńskiej i
Tyskiej oraz Gostyni przy ul. Rybnickiej

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Z up. Wojewody Śląskiego Joanna Lanczek | Data wprowadzenia: 2018-03-27 12:12:52.
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego dotyczące
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Budowa
ciągu pieszo-jezdnego i ciągów pieszych wraz z
przebudową i budową sieci uzbrojenia terenu w
ramach inwestycji "Budowa zabezpieczeń
przeciwhałasowych wzdłuż drogi krajowej nr 81
na odcinku w Orzeszu-Zawiści"

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Joanna Lanczek | Data wprowadzenia: 2018-02-28 08:16:55.
Zmiana nazwy ul. Armii Ludowej

Burmistrz Miasta Orzesze informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Zastępczym Wojewody Śląskiego (Dz. Urz. Woj. Śl. 2018 poz. 465) od dnia 05.02.2018 roku ulica Armii Ludowej, będzie nosić nazwę ul. Ramży na całej swojej długości, tj. od ul. Fabrycznej do ul. 1-go Maja.

Zmiana nazwy ulicy nie wymaga od osób na niej zamieszkałych wymiany dokumentów jak dowody osobiste, prawa jazdy czy dowody rejestracyjne - można ich używać do momentu aż stracą ważność. Nie trzeba także aktualizować deklaracji śmieciowej ani danych związanych z podatkiem od nieruchomości. W przypadku konieczności przekazania informacji o zmianie nazwy ulicy w związku z trwającymi sprawami sądowymi czy administracyjnymi dotyczącymi ujawnienia w księgach wieczystych zmiany nazwy ulicy oraz jej uwzględnienia we wszelkich rejestrach odbywa się to bezpłatnie.

Mieszkańcy powinni jednak mieć na uwadzem że we włąsnym zakresie powinni zaktualizować dane adresowe w swoim bankach, zakładach pracy, a także u dostawców energii elektrycznej, gazu i usług telekomunikacyjnych. W przypadku Urzędu Skarbowego informacje o zmieanie nazwy ulicy można przekazać wraz z deklaracją podatkową za rok 2017.

Zmian nazw ulic jest efektem ustawy o zakazie propagowania komunizmu i innych ustrojów totalitarnych. Ta weszła w życie 2 września ubiegłego roku. Nowe prawo dało samorządom czas do 2 września 2017 r. na zmianę nazw ulic, które (jako podlegające ustawie) wskazał Instytut Pamięci Narodowej. Orzescy radni pozostawili dotychczasowe nazwy dla 4 z 6 wskazanych przez IPN (tj. ul. Marksa, ul. 22 Lipca, ul. Sawickiej i ul. Krasickiego), ponieważ nadano im nowego, niekomunistycznego patrona.

W przypadku ul. Armii Ludowej zmianę nazwy wprowadził Wojewoda Śląski w drodze zarządzenia zastępczego z dnia 19.12.2017r., natomiast w stosunku do ul. Gen.Ziętka i Majakowskiego wciąż oczekuje się na odpowiednią decyzję.

Dodatkowo informuje się, że ul. Waryńskiego, ul. Traugutta, ul. 1 Maja, ul. Brzechwy oraz ul. Broniewskiego nie podlegają zmianie w trybie ustawy dekomunizacyjnej.

O dalszych podejmowanych czynnościach Urząd Miejski Orzesze będzie na bieżąco informował wszystkich mieszkańców.

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2018-01-30 12:44:09 | Data modyfikacji: 2018-01-30 12:45:04.
Informacja dotycząca nieodpłatnej pomocy prawnej
na terenie powiatu mikołowskiego

Treść informacji

Harmonogram otwarcia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu mikołowskiego

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Anna Hetmańska – Krosny | Data wprowadzenia: 2018-01-04 11:52:25.
Data wprowadzenia: 2018-01-04 11:52:25
Autor: Anna Hetmańska – Krosny
Opublikowane przez: Mariusz Porwolik