Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na
budowę Nr 48/22/B-B z 20 grudnia 2022 r.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Klaudia Głodek | Data wprowadzenia: 2022-12-27 07:59:57 | Data modyfikacji: 2022-12-27 09:43:11.
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie
pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego
pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia
DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz- Oświęcim
wraz z infrastrukturą niezbędną do jego
obsługi oraz budowa Systemowej Stacji Redukcyjno-
Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem
DN300. Odcinek L2.1 ZZU Ochojec- granica woj.
Śląskiego”

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Klaudia Głodek | Data wprowadzenia: 2022-12-06 08:22:13 | Data modyfikacji: 2022-12-06 08:23:32.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w celu udzielenia pozwolenia na
budowę dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa
gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa
relacji Racibórz – Oświęcim wraz z
infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz
budowa Systemowej Stacji Redukcyjno – Pomiarowej
SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300”

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Klaudia Głodek | Data wprowadzenia: 2022-12-02 08:48:17 | Data modyfikacji: 2022-12-02 08:49:38.

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 131 oraz art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) Wojewoda Śląski podaje do publicznej wiadomości, że zostały wniesione do Ministra Rozwoju i Technologii odwołania od decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 16 marca 2021 r. nr 5/2022, znak sprawy: IFXIII.747.26.2021 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla potrzeb realizacji zadania pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz – Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno – Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300” na terenie województwa śląskiego”.

Treść obwieszczenia

Sprostowanie obwieszczenia o wniesieniu odwołania

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Data wprowadzenia: 2022-05-27 11:15:09.

Ogłoszenie
Burmistrz Miasta Orzesze ogłasza nabór na stanowisko animatora sportu  na kompleksie boisk sportowych
"Moje boisko - Orlik 2012” przy ul. Bukowina w Orzeszu

Forma zatrudnienia:  umowa zlecenie od 13.06.2022r. - 31.12.2022r,.z możliwością przedłużenia     o kolejny rok

Termin składania zgłoszeń: do dnia 3 czerwca 2022 r.

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

 • posiada kwalifikacje zawodowe nauczyciela wychowania fizycznego, bądź trenera lub instruktora sportu oraz/lub animatora czasu wolnego.

  Wymogi formalne:
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku animatora sportu.

  Mile widziane:
 • doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.
 • dokładność w wykonywaniu zadań, uprzejmość, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Orzesza, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
 2. Działania profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie zjawiskom agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży, poprzez skierowania do tych środowisk profesjonalnej oferty zajęć sportowych i sportowo – rekreacyjnych.
 3. Organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup społecznych, w tym   w szczególności dla dzieci i młodzieży, ale także dla osób dorosłych  i seniorów, osób niepełnosprawnych, rodzin,
 4. Współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi w celu promowania aktywności fizycznej,
 5. Współpraca z klubami sportowymi i innymi organizacjami pozarządowymi w celu propagowania sportu,
 6. Organizacja imprez, turniejów, mistrzostw sportowych.
 7. Przestrzeganie i stosowanie Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego „MOJE BOISKO - ORLIK 2012” przy ul. Bukowina w Orzeszu.
 8. Dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia.
 9. Prowadzenie wymaganej dokumentacji.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys – CV,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie,
 4. mile widziane inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz listy referencyjne,
 5. oryginał kwestionariusza osobowego,
 6. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie – zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji


Kopie złożonych dokumentów winne być własnoręcznie podpisane pod potwierdzeniem  „za zgodność z oryginałem”.

Wyżej wymienione dokumenty należy podpisać.  Podpisane Oferty wraz z dokumentami należy przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na stanowisko Animatora sportu na kompleksie sportowym „Moje boisko Orlik – 2012” Dokumenty prosimy przesyłać na adres: Urząd Miejski Orzesze ul. św. Wawrzyńca 21 43-180 Orzesze lub dostarczyć do biura podawczego Urzędu, mieszczącego się w budynku przy ul. św. Wawrzyńca 21 na parterze, w terminie do dnia 3 czerwca 2022 r., do godz. 15.30.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 • datą wiążącą do przyjęcia oferty jest data wpływu do Urzędu,
 • oferty niepełne zostają odrzucone,
 • osoby, które spełniały wymagania formalne o dalszym etapie naboru zostaną powiadomione telefonicznie,
 • kandydata na stanowisko wyłoni komisja konkursowa, która zostanie powołana odrębnym zarządzeniem,
 • szczegółowych informacji udziela : Referat ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego, pokój nr 22 (piętro), tel. 32 3248822.

Postępowanie składać się będzie z II etapów:
I etap – wstępna selekcja kandydatów – złożone oferty poddane zostaną analizie mającej na celu porównanie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.
II etap  – rozmowa  kwalifikacyjna, podczas której sprawdzone będzie merytoryczne przygotowanie kandydatów na stanowisko – "Animator – Moje Boisko Orlik 2012”.
O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu naboru osoby, które spełnią wymogi formalne zostaną powiadomione telefonicznie.
Kandydatów prosimy o podanie telefonu kontaktowego, brak numeru telefonu wyłącza z możliwości powiadomienia o dalszym etapie konkursu.

Inne informacje:

Kompleks sportowy czynny jest od poniedziałku do niedzieli, w godz. określonych w Regulaminie korzystania z kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012”, przyjętego Zarządzeniem Nr 4/2021   Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z dnia 04.02.2021 r.
Burmistrz Miasta Orzesze zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami oraz prawo nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.


Burmistrz Miasta Orzesze
inż Mirosław Blaski

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2022-05-24 17:25:17.

Ogłoszenie
Burmistrz Miasta Orzesze
ogłasza nabór na stanowisko animatora sportu na kompleksie boisk sportowych
"Moje boisko - Orlik 2012” przy ul. Bukowina w Orzeszu

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie od 01.06.2022r. - 31.12.2022r,.z możliwością przedłużenia o kolejny rok

Termin składania zgłoszeń: do dnia 18 maja 2022 r.

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:
- posiada kwalifikacje zawodowe nauczyciela wychowania fizycznego, bądź trenera lub instruktora sportu oraz/lub animatora czasu wolnego.

Wymogi formalne:
-posiadanie obywatelstwa polskiego,
-posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
-niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku animatora sportu.

Mile widziane:
- doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.
- dokładność w wykonywaniu zadań, uprzejmość, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Orzesza, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

 2. Działania profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie zjawiskom agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży, poprzez skierowania do tych środowisk profesjonalnej oferty zajęć sportowych i sportowo – rekreacyjnych.

 3. Organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup społecznych, w tym w szczególności dla dzieci i młodzieży, ale także dla osób dorosłych i seniorów, osób niepełnosprawnych, rodzin,

 4. Współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi w celu promowania aktywności fizycznej,

 5. Współpraca z klubami sportowymi i innymi organizacjami pozarządowymi w celu propagowania sportu,

 6. Organizacja imprez, turniejów, mistrzostw sportowych.

 7. Przestrzeganie i stosowanie Regulaminu korzystania z kompleksu sportowego „MOJE BOISKO - ORLIK 2012” przy ul. Bukowina w Orzeszu.

 8. Dbanie o odpowiedni stan techniczny powierzonego mienia.

 9. Prowadzenie wymaganej dokumentacji.

Wymagane dokumenty:

1) życiorys – CV,
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie,
4). mile widziane inne dodatkowe kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz listy referencyjne,
5). oryginał kwestionariusza osobowego,
6). oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) oświadczenie – zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji

Kopie złożonych dokumentów winne być własnoręcznie podpisane pod potwierdzeniem „za zgodność z oryginałem”.

Wyżej wymienione dokumenty należy podpisać. Podpisane Oferty wraz z dokumentami należy przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na stanowisko Animatora sportu na kompleksie sportowym „Moje boisko Orlik – 2012” Dokumenty prosimy przesyłać na adres: Urząd Miejski Orzesze ul. św. Wawrzyńca 21 43-180 Orzesze lub dostarczyć do biura podawczego Urzędu, mieszczącego się w budynku przy ul. św. Wawrzyńca 21 na parterze, w terminie do dnia 18 maja 2022r., do godz. 15.30.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 • datą wiążącą do przyjęcia oferty jest data wpływu do Urzędu,

 • oferty niepełne zostają odrzucone,

 • osoby, które spełniały wymagania formalne o dalszym etapie naboru zostaną powiadomione telefonicznie,

 • kandydata na stanowisko wyłoni komisja konkursowa, która zostanie powołana odrębnym zarządzeniem,

 • szczegółowych informacji udziela : Referat ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego, pokój nr 22 (piętro), tel. 32 3248822.

Postępowanie składać się będzie z II etapów:

I etap – wstępna selekcja kandydatów – złożone oferty poddane zostaną analizie mającej na celu porównanie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.

II etap – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której sprawdzone będzie merytoryczne przygotowanie kandydatów na stanowisko – "Animator – Moje Boisko Orlik 2012”.

O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu naboru osoby, które spełnią wymogi formalne zostaną powiadomione telefonicznie.

Kandydatów prosimy o podanie telefonu kontaktowego, brak numeru telefonu wyłącza z możliwości powiadomienia o dalszym etapie konkursu.

Inne informacje:

Kompleks sportowy czynny jest od poniedziałku do niedzieli, w godz. określonych w Regulaminie korzystania z kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012”, przyjętego Zarządzeniem Nr 4/2021 Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z dnia 04.02.2021 r.

Burmistrz Miasta Orzesze zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami oraz prawo nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.Burmistrz Miasta Orzesze

inż Mirosław Blaski

 

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2022-05-06 10:16:53.
Zawiadomienie o przekazaniu do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Warszawie skarki na
postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska
 MKW.9 - zawiadomienie o przekazaniu skargi do WSA w Warszawie.pdf

Opublikowane przez: Klaudia Głodek | Data wprowadzenia: 2022-04-20 14:43:05.

Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz – Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno – Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300” na terenie województwa śląskiego

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO - Joanna Lanczek | Data wprowadzenia: 2022-04-07 12:36:03.
Data wprowadzenia: 2022-04-07 12:36:03
Autor: Z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO - Joanna Lanczek
Opublikowane przez: Michał Nowak