Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Orzeszu -
Zgoniu

Zarządzenie o powierzeniu stanowiska dyrektora

Ogłoszenie o konkursie

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-06-02 12:01:53.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Orzeszu -
Mościskach

Zarządzenie o powierzeniu stanowiska dyrektora

Ogłoszenie o konkursie

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-06-02 11:59:30.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Orzeszu -
Jaśkowicach

Zarządzenie dot. zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektora

Ogłoszenie o konkursie

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-06-02 11:56:12.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Orzeszu

Zarządzenie o powierzeniu stanowiska dyrektora

Ogłoszenie o konkursie

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-06-02 10:59:05 | Data modyfikacji: 2015-06-02 12:06:49.
MOPS - nabór na wolne stanowiska

Treść ogłoszeń

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2015-01-23 14:08:04 | Data modyfikacji: 2015-04-09 11:13:07.
Specjalista w Referacie ds. Promocji Miasta,
Współpracy ze Stowarzyszeniami,
Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania
Kryzysowego w niepełnym wymiarze czasu pracy tj.
½ etatu

Informacja do BIP o wynikach naboru

W dniu 04.02.2015r. w wyniku przeprowadzonej II tury naboru na wolne stanowisko urzędnicze, zgodnie z regulaminem przeprowadzenia naboru pracowników w Urzędzie Miejskim Orzesze na stanowisko Specjalisty w Referacie ds. promocji miasta, współpracy ze stowarzyszeniami, przeciwdziałania uzależnieniom oraz zarządzania kryzysowego w wymiarze ½ etatu wybrana została:

Pani Agnieszka Walczak zam. Łaziska Górne

Uzasadnienie naboru:

Komisja konkursowa w wyniku rozmów kwalifikacyjnych oraz analizy przedstawionych przez kandydatkę dokumentów stwierdza, że w/w kandydatka spełnia warunki do zatrudnienia na stanowisko : Specjalisty


Orzesze, 10.02.2015r.


 

Informacja do BIP po pierwszym etapie naboru

Nabór na wolne stanowisko: Specjalista w Referacie ds. Promocji Miasta, Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałaniu uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego w niepełnym wymiarze czasu pracy tj ½ etatu ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Miejski Orzesze), na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego Orzesze.

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 21.01.2015r.

W dniu 23.01.2015r. Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że ogółem wpłynęło 7 ofert, z których:

 • 2 oferty spełniały wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu,
 • 5 ofert nie spełniało wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu.

Komisja zdecydowała o wyborze rozmowy kwalifikacyjnej, jako narzędzia dalszej rekrutacji.

Kandydaci o terminie rozmowy zostaną powiadomieni telefonicznie.

Orzesze 23.01.2015r.


Urząd Miejski Orzesze
poszukuje
kandydata na stanowisko Specjalisty w Referacie ds. Promocji Miasta Współpracy ze Stowarzyszeniami. Przeciwdziałania uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego w niepełnym wymiarze czasu pracy tj. ½ etatu

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.

 • Przygotowanie kampanii promocyjnej miasta,
 • Budowa wizerunku miasta oraz praca nad podkreśleniem marki miasta,
 • Komunikowanie się z mieszkańcami miasta, instytucjami i stowarzyszeniami poprzez stronę internetową miasta,
 • Prowadzenie spraw promocji miasta, podejmowanie starań w celu pozyskiwania środków zewnętrznych na promowanie miasta, zawiązanie współpracy zagranicznej,
 • Podejmowanie czynności związanych z przygotowaniem i wydawaniem materiałów informacyjno-reklamowych dotyczących promocji miasta,
 • Nawiązanie kontaktów z różnymi instytucjami i podmiotami w celu reklamowania i promowania gminy,
 • Utrzymywanie kontaktów z mediami.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe lub średnie dziennikarskie lub komunikacja społeczna
 • 4 letnie doświadczenie zawodowe, w tym koniecznie 3 letnie doświadczenie w redagowaniu artykułów prasowych
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku specjalisty,
 • znajomość ustaw: ustawa o samorządzie gminnym ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, o dostępie do informacji publicznej

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w tworzeniu spotkań, konferencji umiejętności redakcyjne i korekcyjne,
 • dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, doskonała organizacja pracy, obowiązkowość.

Warunki pracy na danym stanowisku:

 • praca w budynku Urzędu Miejskiego w Orzeszu przy ul. Św. Wawrzyńca 21, na piętrze budynku,
 • praca z monitorem ekranowym,
 • obsługa urządzeń biurowych,
 • praca na wysokości 1-3 m (konieczność używania drabiny w związku z potrzebą korzystania z szaf z nadstawkami),
 • stały dopływ informacji i gotowość do udzielenia odpowiedzi w związku z obsługą klienta zewnętrznego i wewnętrznego (kontakt bezpośredni i telefoniczny).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim Orzesze , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w m-cu poprzedzającym datę publikacji nie przekroczył 6%.
Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których mowa powyżej, w m-cu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys – CV
 2. list motywacyjny
 3. kserokopia świadectw pracy,
 4. kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 6. oryginał kwestionariusza osobowego,
 7. oświadczenia: o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji.

Oferty należy podpisać, a w przypadku podpisu elektronicznego przedstawić ważny certyfikat.
Podpisane Oferty wraz z dokumentami należy przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„Oferta na stanowisko Specjalisty w Referacie ds. Promocji Miasta Współpracy ze Stowarzyszeniami. Przeciwdziałania uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego”. na adres:

Urząd Miejski Orzesze
ul. Św. Wawrzyńca 21
43 – 180 Orzesze, lub dostarczyć do biura podawczego Urzędu, mieszczącego się w budynku przy ul. Św. Wawrzyńca 21 na parterze, w terminie do dnia 21 stycznia 2015r. do godz. 15.30.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 • Datą wiążącą do przyjęcia oferty jest data wpływu do Urzędu,
 • oferty niepełne zostają odrzucone,
 • osoby, które spełniały wymagania formalne o dalszym etapie naboru zostaną powiadomione telefonicznie,
 • kandydata na stanowisko wyłoni komisja konkursowa, która zostanie powołana odrębnym zarządzeniem,
 • szczegółowych informacji udziela Samodzielne stanowisko- Specjalista ds. pracowniczych, pokój nr 29 telefon 32 32 48 828 w godzinach od 8.00 do 13.00.

Pod wskazanym adresem otrzymają Państwo pakiet informacyjny zawierający opis stanowiska pracy i wymagań kwalifikacyjnych na stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze. Stosowny dokument jest aktywny na stronach Biuletynu Informacji Publicznej/Nabór na wolne stanowiska urzędnicze/Oferty pracy - rok 2015.

Orzesze, dnia 09.01.2015r.

Burmistrz Miasta Orzesze

    inż. Mirosław Blaski

Opis stanowiska pracy i wymagań kwalifikacyjnych

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2015-01-09 13:45:17 | Data modyfikacji: 2015-02-11 10:44:07.
Data wprowadzenia: 2015-01-09 13:45:17
Data modyfikacji: 2015-02-11 10:44:07
Autor: Mirosław Blaski
Opublikowane przez: Mariusz Porwolik