orzesze.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Orzesze www.orzesze.pl
Struktura organizacyjna urzędu strona główna 
Zakres działania

Do zakresu działania Archiwum - Samodzielne Stanowisko należy:
1. Przejmowanie dokumentacji:
1) spraw zakończonych z poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu,
2) niearchiwalnej po państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych, których działalność ustala i które nie mają sukcesora oraz dla których organem założycielskim lub sprawującym nadzór był odpowiednio kierownik podmiotu lub organ jednostki samorządu terytorialnego,
3) na nośniku papierowym ze składu chronologicznego,
4) elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, zgromadzonych w składzie informatycznych nośników danych, których zawartość nie skopiowano do systemu EZD,
2. Przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji.
3. Przeprowadzanie skontrum dokumentacji.
4. Porządkowanie przechowywanej dokumentacji przejętej w latach wcześniejszych w stanie nieuporządkowanym.
5. Udostępnianie przechowywanej dokumentacji.
6. Wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego w przypadku wznowienia sprawy w komórce organizacyjnej.
7. Przeprowadzanie kwerend archiwalnych, czyli poszukiwanie w dokumentacji informacji na temat osób, zdarzeń, problemów.
8. Inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu.
9. Przygotowanie materiałów archiwalnych do przekazania i udziału w ich przekazaniu do właściwego archiwum państwowego.
10. Sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji w archiwum zakładowym.
11. Doradzanie komórkom organizacyjnym Urzędu w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją jako koordynator czynności kancelaryjnych.

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2014-02-11 08:27:24 | Data modyfikacji: 2017-04-04 12:36:29.
Pracownicy

PRACOWNICY

STANOWISKO

TELEFON

Maria Mierzwa-Owczarek

Archiwista - 1/4 et.

32 3248825

 

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2014-02-11 08:29:17 | Data modyfikacji: 2017-04-13 14:36:00.
Dane teleadresowe

telefon: 32 3248825
fax: 32 3248826
e-mail: maria.mierzwa@orzesze.pl

adres:
Urząd Miejski Orzesze
ul.Św.Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze

siedziba:
Budynek Urzędu Miejskiego
I piętro pok. 17

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2014-02-11 08:30:19 | Data modyfikacji: 2014-02-11 09:03:05.

Zobacz:
 Władze miasta .  Wydział Inwestycji i Remontów .  Wydział Rozwoju i Zamówień Publicznych .  Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Konserwatorskiej .  Wydział Komunalny .  Wydział Finansowy .  Wydział Edukacji .  Referat Spraw Obywatelskich .  Wydział Ochrony Środowiska .  Referat Finansowy ds. Budżetowych .  Referat Finansowy ds. Oświatowych .  Referat Finansowy ds. Wymiarów, Opłat i Podatków Lokalnych .  Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi .  Referat ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego .  Referat Świadczeń Rodzinnych .  Referat Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji .  Wydział Organizacyjny .  Biuro Rady Miejskiej .  Biuro Realizacji Projektów .  Biuro Obsługi Prawnej .  Samodzielne Stanowisko ds. Technicznych Placówek Oświatowych .  Samodzielne stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej .  Samodzielne stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego .  Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Środowiska .  Inspektor Ochrony Danych .  Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych .  Urząd Stanu Cywilnego .  Archiwum . 
Data wprowadzenia: 2014-02-11 08:30:19
Data modyfikacji: 2014-02-11 09:03:05
Opublikowane przez: Marzena Nowak
  Biuletyn Informacji Publicznej - orzesze.bip.gmina.pl