Zakres działania

Do zakresu działań Wydziału Edukacji w szczególności należy:
1. Prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez Miasto Orzesze funkcji organu prowadzącego jednostek oświatowych, w tym:
1) zakładanie, prowadzenie, przekształcanie i likwidacja publicznych przedszkoli, szkół, placówek oświatowych;
2) ustalanie sieci publicznych przedszkoli i szkół podstawowych oraz granic ich obwodów;
3) sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek w zakresie spraw finansowych i administracyjnych;
4) przeprowadzanie konkursów na stanowiska dyrektorów oraz powierzanie funkcji dyrektora przedszkola, szkoły i placówki oświatowej;
5) prowadzenie ewidencji  urlopów wynikających ze stosunku pracy dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto;
6) prowadzenie oraz odwoływanie ze stanowiska dyrektora placówki oświatowej;
7) prowadzenie spraw związanych z ocenianiem pracy dyrektorów jednostek oświatowych, współdziałanie z organem nadzoru pedagogicznego;
8) organizowanie posiedzeń Komisji Egzaminacyjnej nadającej nauczycielom awans zawodowy nauczyciela mianowanego;
9) wnioskowanie w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień dla pracowników obsługiwanych placówek oświatowych;
10) przygotowywanie projektów podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli;
11) koordynowanie i organizowanie narad dla dyrektorów obsługiwanych placówek oświatowych;
12) współpraca ze związkami zawodowymi.
2. Analizowanie i zatwierdzanie projektów arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli.
3. Przygotowywanie projektów uchwał Rady dotyczących realizacji zadań określonych przepisami prawa dla organu prowadzącego szkoły i placówki oświatowe.
4. Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
5. Obsługa merytoryczna programów rządowych i dotacji celowych z budżetu państwa oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
6. Realizacja zadań organu prowadzącego jednostki oświatowe wynikających z ustawy dotyczącej Systemu Informacji Oświatowej, a także zadań wynikających z ww. ustawy w stosunku do jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż Miasto Orzesze.
7. Prowadzenie spraw związanych z rozliczeniem finansowym z innymi gminami z tytułu:
1) dotowania przedszkoli;
2) zwrotu kosztów dotacji przekazanych na dzieci niebędące mieszkańcami Miasta Orzesze a uczęszczające do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Orzesze;
3) zwrotu kosztów dotacji za dzieci z Miasta Orzesze uczęszczające do przedszkoli publicznych funkcjonujących na terenie innych gmin.
8. Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
9. Prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
10. Prowadzenie ewidencji i czynności związanych z udzielaną dotacją do niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego.
11. Prowadzenie dokumentacji, przygotowywanie decyzji oraz polecenia wypłat dotyczących przydzielania stypendiów naukowych oraz nagród sportowych.
12. Kontrola spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.
13. Opracowywanie sprawozdań, raportów, statystyk i analiz, opinii, odpowiedzi na wnioski i interpelacje dotyczących realizacji zadań oświatowych.
14. Ścisła współpraca z Referatem Finansowym ds. Oświatowych w sprawach dotyczących finansów
oświatowych, jak również uzgadnianie projektów planów finansowych placówek oświatowych.
15. Wykonywanie powierzonych Dyrektorowi Miejskiego Zespołu Oświaty dotychczasowych zadań ujętych w uchwałach Rady lub w innych aktach prawnych.
16. Współdziałanie z Wydziałem Rozwoju i Zamówień Publicznych przy przygotowywaniu dokumentacji przetargowej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
17. Realizacja zadań wynikających z przepisów prawa oświatowego w zakresie dowozu uczniów w tym uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny i nauki.
18. Współpraca z Wydziałem Inwestycji i Remontów w sprawie planowania inwestycji i remontów w placówkach oświatowych.

 

Opublikowane przez: Sabina Twardzik | Data wprowadzenia: 2016-07-05 14:44:58 | Data modyfikacji: 2022-10-10 15:11:55.
Pracownicy
Pracownicy Stanowisko Telefon
 Sylwia Krawczyk Naczelnik Wydziału 32 7233003
 Karolina Przybyło Inspektor - 1 et.  32 7233003 
 Sabina Twardzik Inspektor - 1 et.  32 7233003 
 Aleksandra Witoszek Inspektor - 1 et. 32 7233003
Tomasz Kłapczyk Pomoc administracyjna 32 7233003

 

 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2016-07-05 14:59:47 | Data modyfikacji: 2022-06-01 14:50:51.
Dane teleadresowe

telefon: 32 7233003
fax: 32 3248826
e-mail: we@orzesze.pl

adres:
Urząd Miejski Orzesze
Wydział Edukacji
ul.Św.Wawrzyńca 23
43-180 Orzesze

siedziba:
Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej
piętro

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2016-07-05 15:00:47 | Data modyfikacji: 2016-07-06 13:59:52.
Data wprowadzenia: 2016-07-05 15:00:47
Data modyfikacji: 2016-07-06 13:59:52
Opublikowane przez: Marzena Nowak