Zakres działania

Do zakresu działania Referatu ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego w szczególności należy:

1. Współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej i sportu w gminie Orzesze.
2. Organizacja i współorganizacja imprez sportowych i kulturalnych w gminie Orzesze.
3. Tworzenie oraz realizacja rocznego programu współpracy gminy Orzesze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Prowadzenie procedury otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Orzesze.
5. Przeprowadzanie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
6. Nadzór i koordynacja działalności jednostek OSP w gminie Orzesze w zakresie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
7. Prowadzenie spraw związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani.
8. Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
9. Realizacja zadań dotyczących ochrony ludności, zarządzania kryzysowego oraz spraw obronnych.
10.Współdziałanie z Wydziałem Rozwoju i Zamówień Publicznych przy przygotowywaniu dokumentacji przetargowej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2014-02-10 13:21:41 | Data modyfikacji: 2017-04-04 12:24:06.
Pracownicy

PRACOWNICY

STANOWISKO

TELEFON

Sonia Janecka

Kierownik Referatu - 3/4 et.

32 3248822

Agnieszka Zawistowska

Inspektor - 1 et.

32 3248822

Łukasz Podkowik

Inspektor - 1 et.

32 3248822

 

 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Autor: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2014-02-10 13:23:18 | Data modyfikacji: 2020-11-12 15:42:12.
Dane teleadresowe

telefon: 32 3248822
fax: 32 3248826
e-mail: kryzys@orzesze.pl, sport@orzesze.pl, profilaktyka@orzesze.pl

adres:
Urząd Miejski Orzesze
Referat ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego
ul.Św.Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze

siedziba:
Budynek Urzędu Miejskiego
I piętro pok. 22

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2014-02-10 13:26:56 | Data modyfikacji: 2017-04-04 12:23:01.
Data wprowadzenia: 2014-02-10 13:26:56
Data modyfikacji: 2017-04-04 12:23:01
Opublikowane przez: Marzena Nowak