Zakres działania

Do zakresu działania Archiwum - Samodzielne Stanowisko należy:
1. Przejmowanie dokumentacji:
1) spraw zakończonych z poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu,
2) niearchiwalnej po państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych, których działalność ustala i które nie mają sukcesora oraz dla których organem założycielskim lub sprawującym nadzór był odpowiednio kierownik podmiotu lub organ jednostki samorządu terytorialnego,
3) na nośniku papierowym ze składu chronologicznego,
4) elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, zgromadzonych w składzie informatycznych nośników danych, których zawartość nie skopiowano do systemu EZD,
2. Przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji.
3. Przeprowadzanie skontrum dokumentacji.
4. Porządkowanie przechowywanej dokumentacji przejętej w latach wcześniejszych w stanie nieuporządkowanym.
5. Udostępnianie przechowywanej dokumentacji.
6. Wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego w przypadku wznowienia sprawy w komórce organizacyjnej.
7. Przeprowadzanie kwerend archiwalnych, czyli poszukiwanie w dokumentacji informacji na temat osób, zdarzeń, problemów.
8. Inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu.
9. Przygotowanie materiałów archiwalnych do przekazania i udziału w ich przekazaniu do właściwego archiwum państwowego.
10. Sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji w archiwum zakładowym.
11. Doradzanie komórkom organizacyjnym Urzędu w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją jako koordynator czynności kancelaryjnych.

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2014-02-11 08:27:24 | Data modyfikacji: 2017-04-04 12:36:29.
Pracownicy

PRACOWNICY

STANOWISKO

TELEFON

Maria Mierzwa-Owczarek

Archiwista - 1/4 et.

32 3248825

 

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2014-02-11 08:29:17 | Data modyfikacji: 2017-04-13 14:36:00.
Dane teleadresowe

telefon: 32 3248825
fax: 32 3248826
e-mail: maria.mierzwa@orzesze.pl

adres:
Urząd Miejski Orzesze
ul.Św.Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze

siedziba:
Budynek Urzędu Miejskiego
I piętro pok. 17

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2014-02-11 08:30:19 | Data modyfikacji: 2014-02-11 09:03:05.
Data wprowadzenia: 2014-02-11 08:30:19
Data modyfikacji: 2014-02-11 09:03:05
Opublikowane przez: Marzena Nowak