Zakres działania

1. Planowanie, uzgadnianie i koordynacja remontów i inwestycji remontowych realizowanych na placówkach oświatowych,
2. Sporządzanie zakresów prac remontowych i inwestycyjnych dla poszczególnych placówek oświatowych na podstawie pism dyrektorów,
3. Podejmowanie wszelkich decyzji z ramienia Urzędu Miasta dot. ewentualnej zmiany zakresu realizowanych prac remontowych ustalonych na podstawie sporządzonego przed rozpoczęciem prac kosztorysu inwestorskiego,
4. Przeprowadzanie negocjacji z Wykonawcami z zakresu przewidzianych do realizacji prac remontowych i inwestycji remontowych,
5. Zapewnienie z ramienia Urzędu Miasta wraz z inspektorem nadzoru nad realizowanymi remontami i inwestycjami remontowymi w placówkach oświatowych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, przepisów PPIS oraz przepisów BHP i Ppoż,
6. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozliczenia prac remontowych i inwestycyjnych w placówkach oświatowych z zakresu zamówień publicznych,
7. Udział w naradach roboczych z ramienia Urzędu Miasta wraz z inspektorem nadzoru oraz odbiorach technicznych końcowych i częściowych realizowanych zadań remontowych i inwestycji remontowych,
8. Kontrolowanie poprawności wystawianych przez Wykonawców faktur przejściowych lub końcowych pod względem merytorycznym,
9. Podejmowanie decyzji wraz z inspektorem nadzoru w zakresie wystąpienia ewentualnego zagrożenia z zakresu BHP i PPOŻ w placówkach oświatowych,
10. Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi znajdującymi się w placówkach oświatowych,
11. Ścisła współpraca z Referatem Finansowym d.s. Oświatowych oraz FNB d.s budżetowych w sprawach dotyczących finansów oświatowych, jak również uzgadnianie projektów planów finansowych placówek oświatowych,
12.Współdziałanie z Wydziałem Rozwoju i Zamówień Publicznych w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
13. Składanie wniosków o środki na remonty i inwestycje remontowe z budżetu Urzędu do budzetu jednostek oświaty,
14. Prowadzenie spraw związanych z dowozem uczniów oraz zwrotem kosztów dojazdów:
- uczniów oraz dzieci niepełnosprawnych oraz ich opiekunów do szkół i przedszkoli lub ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki zgodnie z przepisami prawa
15. Zastępstwo w zakresie wykonywania prac remontowych i inwestycji remontowych – Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta w Orzeszu.

 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2019-03-05 09:07:28 | Data modyfikacji: 2019-03-08 10:34:47.
Pracownicy

 

 

PRACOWNIK STANOWISKO TELEFON
     

 

 

 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2019-03-05 09:07:41 | Data modyfikacji: 2023-10-24 13:24:36.
Dane teleadresowe

Dane teleadresowe

telefon: 32 7233003
fax: 32 3248826
e-mail:

adres:
Urząd Miejski Orzesze
ul.Św.Wawrzyńca 23
43-180 Orzesze 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2019-03-05 09:09:51 | Data modyfikacji: 2023-10-24 13:25:25.
Data wprowadzenia: 2019-03-05 09:09:51
Data modyfikacji: 2023-10-24 13:25:25
Opublikowane przez: Joanna Maroszek