Zakres działania

Do zakresu działania Referatu Świadczeń Rodzinnych w szczególności należy:

1. Wydawanie, przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.
2. Wydawanie, przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego,
3. wydawanie, przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.
4. Wydawanie, przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.
5. Wydawanie, przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
6. Wydawanie, przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.
7. Wydawanie, przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.
8. Wydawanie, przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
9. Wydawanie, przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia wypłacanego na podstawie art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem„.
10. Realizacja wypłat świadczeń wychowawczych oraz jednorazowego świadczenia wypłacanego na podstawie art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
11. Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
12. Prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.
13. Rozliczanie oraz obsługa wpłat dokonywanych przez dłużników alimentacyjnych.
14. Przekazywanie do Biura Informacji Gospodarczej informacji o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.
15. Prowadzenie działań zmierzających do wyegzekwowania wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych.
16. Prowadzenie postępowań dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
17. Prowadzenia spraw w zakresie obejmowania ubezpieczeniem zdrowotnym i społecznym osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.
18. Prowadzenie sprawozdawczości rzeczowo-finansowej z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz Karty Dużej Rodziny realizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów gmin.
19. Przyjmowanie, rozpatrywanie i wydawanie wniosków o ustalenie prawa do Karty Dużej Rodziny.
20. Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i gminnymi jednostkami organizacyjnymi w celu prawidłowej realizacji zadań.


 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2014-02-10 13:29:54 | Data modyfikacji: 2017-04-04 12:25:05.
Pracownicy

PRACOWNICY

STANOWISKO

TELEFON

Jolanta Konsek

Kierownik Referatu - 1 et.

32 3248812

Monika Nowak

Inspektor - 1 et.

32 3248812

Iwona Kołodziejczyk-Lipska

Inspektor - 1 et.

32 3248812

Mariola Czyszczoń

Pomoc administracyjna - 1 et.

32 3248812

     

 

 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2014-02-10 13:33:33 | Data modyfikacji: 2023-10-24 13:18:34.
Dane teleadresowe

telefon: 32 3248812
fax: 32 3248826
e-mail: rsr@orzesze.pl

adres:
Urząd Miejski Orzesze
Referat Świadczeń Rodzinnych
ul.Św.Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze

siedziba:
Budynek Urzędu Miejskiego
parter pok. 5

 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2014-02-10 13:39:17 | Data modyfikacji: 2018-07-17 07:49:44.
Informacje dla Gmin i Komorników Sądowych dot.
funduszu alimentacyjnego

Wszelkie kwoty wyegzekwowane zgodnie z art.27 ust.4 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów od dłużnika alimentacyjnego, należy przekazywać na następujący numer konta bankowego:


28 8454 1040 2002 0000 0329 0003

Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy

Oddział Orzesze

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2014-02-11 09:13:38 | Data modyfikacji: 2014-02-11 09:15:33.
Data wprowadzenia: 2014-02-11 09:13:38
Data modyfikacji: 2014-02-11 09:15:33
Opublikowane przez: Marzena Nowak