Zakres działania

Do zakresu działania Wydziału Komunalnego w szczególności należy:

1. Wykonywanie obowiązków zarządcy dróg publicznych gminnych, a w szczególności:
1) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
2) pełnienie funkcji inwestora;
3) utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami;
4) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
5) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
6) koordynowanie robót w pasie drogowym;
7) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
8) prowadzenie ewidencji dróg oraz udostępnianie jej na żądanie uprawnionym organom;
9) sporządzanie informacji o drogach oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
10) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich z uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;
11) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
12) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
13) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
14) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów.
2. Współpraca w zakresie budowy i utrzymania mostów, dróg i ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych.
3. Współpraca z organizatorami publicznego transportu zbiorowego oraz opiniowanie rozwiązań dotyczących funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego.
4. Budowa, remont i utrzymywanie wiat przystankowych.
5. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką oraz zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym.
6. Współpraca z przedsiębiorstwami zaopatrującymi mieszkańców w wodę i zajmującymi się odprowadzaniem ścieków.
7. Współpraca z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu w zakresie utrzymania czystości na terenie gminy.
8. Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Orzesze, realizacja programu, a także prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.
9. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i konserwacją oświetlenia ulicznego w mieście oraz współpraca z przedsiębiorstwami w zakresie zaopatrzenia miasta w energię.
10. Prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, rozszerzaniem i zamykaniem cmentarzy komunalnych oraz spraw związanych z grobownictwem wojennym i miejscami pamięci narodowej.
11. Przekazywanie przedsiębiorcom informacji o instytucjach zajmujących się wspieraniem prowadzenia działalności gospodarczej.
12. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem/wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, decyzji o wygaśnięciu oraz cofnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
13. Realizacja zadań w zakresie przyjmowania wniosków CEIDG, przekształcanie ich na formę dokumentu elektronicznego oraz przesyłanie ich do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
14. Udostępnienie informacji oraz wydawanie duplikatów/kopii dokumentów z zakresu archiwalnej ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej do dnia 31.12.2011r. przez Burmistrza Miasta Orzesze.
15. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki mieszkaniowej wchodzącej w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
16. Aktualizacja danych w systemach informacji przestrzennych.
17. Współdziałanie z Wydziałem Rozwoju i Zamówień Publicznych przy przygotowywaniu dokumentacji przetargowej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2014-02-10 10:48:04 | Data modyfikacji: 2022-02-07 13:40:41.
Pracownicy

PRACOWNICY

STANOWISKO

TELEFON

Mariola Szczekała

Naczelnik Wydziału - 1 et.

32 3248813

Ewa Kempka Szlejter

Inspektor - 1 et.

32 3248813

Agnieszka Liszka

Inspektor - 1 et.

32 3248810

Hanna Kadłubek

Inspektor - 1 et.

32 3248810

Izabela Grzesiak

Referent - 1 et.

32 3248813

Anna Kowalczyk

Pomoc administracyjna - 1 et

32 3248813

 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2014-02-10 10:56:12 | Data modyfikacji: 2023-10-24 12:40:10.
Dane teleadresowe

telefon: 32 3248810, 32 3248813
fax: 32 3248826
e-mail: wk@orzesze.pl

adres:
Urząd Miejski Orzesze
Wydział Komunalny
ul.Św.Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze

siedziba:
Budynek Urzędu Miejskiego
parter pok. 12, 10

 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2014-02-10 11:02:27 | Data modyfikacji: 2022-02-07 13:41:18.
Data wprowadzenia: 2014-02-10 11:02:27
Data modyfikacji: 2022-02-07 13:41:18
Opublikowane przez: Joanna Maroszek