orzesze.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Orzesze www.orzesze.pl
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi strona główna 
Protokół konsultacji Nr 13/2020

Protokół konsultacji z dnia10.12.2020r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2020-12-10 14:08:38.
Konsultacje Nr 13/2020

Zarządzenie Nr VIII/250/2020 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości części budynków szkolnych zajętych na prowadzenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej;

Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Orzesze, określenia dokumentów niez

Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłat

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Orzesze;

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska w Orzeszu.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2020-12-02 14:31:53.
Protokół konsultacji Nr 12/2020

Protokół konsultacji z dnia 25.11.2020r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2020-11-25 15:12:00.
Konsultacje Nr 12/2020

Zarządzenie Nr VIII/241/2020 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Orzesze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok;

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Orzesze od 1 stycznia 2021r.;

Projekt uchwały w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta Orzesze do ustalania wysokości opłaty miesięcznej za udostępnienie słupów linii niskiego napięcia oświetlenia drogowego stanowiących własność Miasta Orzesze na korzystanie z nich popr

Projekt uchwały w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Miasta Orzesze na rok 2021;

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Orzesze;

Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłat

Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Orzesze;

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska w Orzeszu.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2020-11-17 15:19:20.
Protokół konsultacji Nr 11/2020

Protokół konsultacji z dnia 28.10.2020r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Agnieszka Zawistowska | Data wprowadzenia: 2020-10-29 10:55:07.
Konsultacje Nr 11/2020

Zarządzenie Nr VIII/210/2020 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w publicznych szkołach...

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/209/16 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez gminne jednostki organizacyjne z nieruchomości gminnych będących w trwałym...

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2020-10-20 14:55:48.
Protokół konsultacji Nr 10/2020

Protokół konsultacji z dnia 01.10.2020r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2020-10-06 08:30:03.
Konsultacje Nr 10/2020

Zarządzenie Nr VIII/193/2020 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta osobom fizycznym na likwidację niskiej emisji na terenie Gminy Orzesze

Projekt uchwały wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XXXIII/390/17 z dnia 25 maja 2017 r. dotyczącej zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta osobom fizycznym na likwidację niskiej emisji na terenie Gminy Orzesze

Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów, trybu i wysokości przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze ze specjalnego funduszu nagród

Projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania w

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2020-09-24 19:34:22 | Data modyfikacji: 2020-09-24 19:47:20.
Protokół konsultacji Nr 9/2020

Protokół konsultacji z dnia 25.08.2020r.

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2020-08-26 11:18:29 | Data modyfikacji: 2020-08-26 11:19:43.
Konsultacje Nr 9/2020

Zarządzenie Nr VIII/165/2020 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Orzesze"

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2020-08-17 11:57:04.
Protokół konsultacji Nr 8/2020

Protokół konsultacji z dnia 07.08.2020r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2020-08-17 11:35:52.
Konsultacje Nr 8/2020

Zarządzenie Nr VIII/141/2020 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Orzesze"

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2020-07-28 09:46:58.
Protokół konsultacji Nr 7/2020

Protokół konsultacji z dnia 24.06.2020r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Agnieszka Zawistowska | Data wprowadzenia: 2020-06-24 15:11:30.
Konsultacje Nr 7/2020

Zarządzenie Nr VIII/110/2020 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie likwidacji Filii nr 2 Gardawice Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu przy ul. Uczniowskiej 1 oraz zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Orzesze na rok 2020

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2020-06-16 09:03:57.
Protokół konsultacji Nr 6/2020

Protokół konsultacji z dnia 28.05.2020r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2020-05-28 15:13:53.
Protokół konsultacji Nr 5/2020

Protokół konsultacji z dnia 21.05.2020r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2020-05-21 10:57:35.
Konsultacje Nr 6/2020

Zarządzenie Nr VIII/93/2020 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Orzeszu

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2020-05-20 08:06:34.
Konsultacje Nr 5/2020

Zarządzenie Nr VIII/92/2020 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Orzesze na lata 2019-2022 z perspektywą do 2025 roku

Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Orzesze

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2020-05-13 09:34:38.
Protokół konsultacji Nr 4/2020

Protokół konsultacji z dnia 21.04.2020r.

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2020-04-21 09:22:50 | Data modyfikacji: 2020-04-21 09:24:13.
Konsultacje Nr 4/2020

Zarządzenie Nr VIII/80/2020 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Orzesze na lata 2020-2032”

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2020-04-14 08:12:24.

Konsultacje społeczne Nr 2/2020 o charakterze ogólnogminnym z mieszkańcami Miasta Orzesze w sprawie zmian statutów sołectw Gminy Orzesze


Zarządzenie Nr VIII/46/2020 Burmistrza Miasta Orzesze

Ankieta konsultacyjna

Protokół Komisji Konsultacyjnej z dnia 24 marca 2020 z przebiegu konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Orzesze w przedmiocie zmian statutów Sołectw Miasta Orzesze

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2020-03-09 11:01:45 | Data modyfikacji: 2021-01-26 10:55:53.

Konsultacje społeczne Nr 1/2020 o charakterze ogólnogminnym z mieszkańcami Miasta Orzesze w sprawie zmian statutu Miasta Orzesze


Zarządzenie Nr VIII/45/2020 Burmistrza Miasta Orzesze

Ankieta konsultacyjna

Protokół Komisji Konsultacyjnej z dnia 24 marca 2020 z przebiegu konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Orzesze w przedmiocie zmian statutu Miasta Orzesze

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2020-03-09 11:00:29 | Data modyfikacji: 2021-01-26 10:53:14.
Protokół konsultacji Nr 3/2020

Protokół konsultacji z dnia 27.02.2020r.

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2020-02-27 09:22:56 | Data modyfikacji: 2020-02-27 09:23:30.
Protokół konsultacji Nr 2/2020

Protokół konsultacji z dnia 27.02.2020r.

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2020-02-27 09:17:34 | Data modyfikacji: 2020-02-27 09:23:50.
Konsultacje Nr 3/2020

Zarządzenie Nr VIII/38/2020 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Orzesze na rok 2020

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2020-02-20 09:18:55 | Data modyfikacji: 2020-02-20 09:21:52.
Konsultacje Nr 2 /2020

Zarządzenie Nr VIII/35/2020 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiego Żłobka w Orzeszu

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania uczniom uzdolnionym stypendiów naukowych w ramach "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Mieście Orzesze"

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2020-02-19 08:58:00 | Data modyfikacji: 2020-02-19 09:00:40.
Protokół konsultacji Nr 1/2020

Protokół konsultacji z dnia 30.01.2020r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2020-01-30 09:15:33.
Konsultacje Nr 1/2020

Zarządzenie Nr VIII/18/2020 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Orzesze na lata 2020-2024

Projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 roku

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowyc

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2020-01-22 14:46:47.

Zobacz:
 Rok 2024 .  Rok 2023 .  Rok 2022 .  Rok 2021 .  Rok 2020 .  Rok 2019 .  Rok 2018 .  Rok 2017 .  Rok 2016 .  Rok 2015 .  Rok 2014 . 
Data wprowadzenia: 2020-01-22 14:46:47
Autor: Sonia Janecka
Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska
  Biuletyn Informacji Publicznej - orzesze.bip.gmina.pl