Protokół konsultacji Nr 13/2019

Protokół konsultacji z dnia 12.12.2019r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2019-12-12 10:51:11.
Protokół konsultacji Nr 12/2019

Protokół konsultacji z dnia 12.12.2019r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2019-12-12 10:48:03.
Konsultacje Nr 13/2019

Zarządzenie Nr VIII/309/2019 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego publicznych dróg gminnych

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2019-12-05 09:44:54 | Data modyfikacji: 2019-12-05 09:47:10.
Konsultacje Nr 12/2019

Zarządzenie Nr VIII/306/2019 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Orzeszu

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Żłobka w Orzeszu oraz nadania jego statutu

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Orzesze od 1 stycznia 2020r.

Projekt uchwały w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Orzeszu

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Orzesze, warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orzeszu na rok 2020

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny paliwa na terenie Miasta Orzesze w roku szkolnym 2019/2020 w związku ze zwrotem kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2019-12-04 14:45:15.
Protokół konsultacji Nr 11/2019 w sprawie
przyjęcia zasad i trybu udzielania uczniom
uzdolnionym stypendiów naukowych w ramach
„Lokalnego programu wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży w Mieście
Orzesze”

Protokół konsultacji z dnia 28.11.2019r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2019-11-28 10:59:09.
Protokół konsultacji Nr 10/2019 w sprawie
rocznego programu współpracy Miasta Orzesze z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2020 rok, w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej
opłaty oraz w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta
Orzesze od 1 stycznia 2020r.

Protokół konsultacji z dnia 26.11.2019r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2019-11-26 11:15:01.
Konsultacje Nr 11/2019 w sprawie przyjęcia zasad
i trybu udzielania uczniom uzdolnionym stypendiów
naukowych w ramach „Lokalnego programu
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i
młodzieży w Mieście Orzesze”

Zarządzenie Nr VIII/292/2019 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania uczniom uzdolnionym stypendiów naukowych w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Mieście Orzesze”

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2019-11-20 12:17:50.
Konsultacje Nr 10/2019 w sprawie rocznego programu
współpracy Miasta Orzesze z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi
w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2020 rok, w
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości stawki tej opłaty oraz w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na terenie Miasta Orzesze od 1
stycznia 2020r.

Zarządzenie Nr VIII/291/2019 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Orzesze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Orzesze od 1 stycznia 2020r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2019-11-18 14:32:41.
Protokół konsultacji Nr 9/2019 w sprawie zmiany
Uchwały Nr LI/677/18 z dnia 15 listopada 2018r.
zmienionej Uchwałami: Uchwałą Nr III/13/18 z
dnia 13 grudnia 2018r. oraz Uchwałą Nr V/56/19 z
dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie rocznego programu
współpracy Miasta Orzesze z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi
w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

Protokół konsultacji z dnia 24.10.2019r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2019-10-25 09:18:36.
Konsultacje Nr 9/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr
LI/677/18 z dnia 15 listopada 2018r. zmienionej
Uchwałami: Uchwałą Nr III/13/18 z dnia 13
grudnia 2018r. oraz Uchwałą Nr V/56/19 z dnia 28
lutego 2019 r. w sprawie rocznego programu
współpracy Miasta Orzesze z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi
w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

Zarządzenie Nr VIII/252/2019 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/677/18 z dnia 15 listopada 2018r. zmienionej Uchwałami: Uchwałą Nr III/13/18 z dnia 13 grudnia 2018r. oraz Uchwałą Nr V/56/19 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Or

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Data wprowadzenia: 2019-10-16 13:24:45.
Protokół konsultacji Nr 8/2019 w sprawie zmiany
uchwały w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych dla operatorów i przewoźników,
których właścicielem lub zarządzającym jest
Miasto Orzesze, warunków i zasad korzystania z
tych przystanków

Protokół konsultacji z dnia 26.09.2019r.

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2019-09-26 10:42:15 | Data modyfikacji: 2019-09-26 10:43:34.
Konsultacje Nr 8/2019 w sprawie zmiany uchwały w
sprawie określenia przystanków komunikacyjnych
dla operatorów i przewoźników, których
właścicielem lub zarządzającym jest Miasto
Orzesze, warunków i zasad korzystania z tych
przystanków

Zarządzenie Nr VIII/220/2019 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Orzesze, warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2019-09-18 13:51:44 | Data modyfikacji: 2019-09-18 14:09:30.
Protokół konsultacji Nr 7/2019 w sprawie
ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w
Miejskim Żłobku w Orzeszu oraz zmiany uchwały w
sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego
"Dofinansowanie żłobkowe" dla rodzin z dziećmi
w wieku do lat 3

Protokół konsultacji z dnia 28.08.2019r.

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2019-08-28 11:35:56 | Data modyfikacji: 2019-08-28 11:37:06.
Konsultacje Nr 7/2019 w sprawie ustalenia
wysokości opłat za pobyt dziecka w Miejskim
Żłobku w Orzeszu oraz zmiany uchwały w sprawie
wprowadzenia świadczenia pieniężnego
"Dofinansowanie żłobkowe" dla rodzin z dziećmi
w wieku do lat 3

Zarządzenie Nr VIII/175/2019 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Orzeszu

Zmiana uchwały w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Dofinansowanie żłobkowe" dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2019-08-20 08:28:14 | Data modyfikacji: 2019-08-20 13:12:22.
Protokół konsultacji Nr 6/2019 w sprawie
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.
42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta
Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i
przedszkolach prowadzonych przez Miasto Orzesze,
zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i
wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne
stanowiska kierownicze w publicznych szkołach
(zespołach) i przedszkolach prowadzonych przez
Miasto Orzesze

Protokół konsultacji z dnia 21.06.2019 r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Agnieszka Zawistowska | Data wprowadzenia: 2019-06-21 13:56:54.
Konsultacje Nr 6/2019 w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Miasto Orzesze, zasad
udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i
wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne
stanowiska kierownicze w publicznych szkołach
(zespołach) i przedszkolach prowadzonych przez
Miasto Orzesze

Zarządzenie Nr VIII/136/2019 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto

Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w publicznych szkołach (zespołach) i przedszkolach p

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2019-06-12 12:31:47.
Protokół konsultacji Nr 5/2019 w sprawie
przyjęcia wzoru wniosku o wypłatę dodatku
energetycznego

Protokół konsultacji z dnia 30.05.2019r.

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2019-05-30 08:12:25 | Data modyfikacji: 2019-05-30 08:13:04.
Protokół konsultacji Nr 4/2019 w sprawie
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.
42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta
Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i
przedszkolach prowadzonych przez Miasto Orzesze

Protokół konsultacji z dnia 27.05.2019r.

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2019-05-29 08:24:10 | Data modyfikacji: 2019-05-29 08:29:35.
Konsultacje Nr 5/2019 w sprawie przyjęcia wzoru
wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Zarządzenie Nr VIII/110/2019 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2019-05-22 13:57:24 | Data modyfikacji: 2019-05-22 14:02:45.
Konsultacje Nr 4/2019 w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Miasto Orzesze

Zarządzenie Nr VIII/109/2019 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2019-05-17 08:12:27 | Data modyfikacji: 2019-05-17 08:16:14.
Protokół konsultacji Nr 3/2019 w sprawie planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i
przedszkolach, dla których organem prowadzącym
jest Miasto Orzesze, ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły
wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz
specjalności i formy kształcenia, na które
dofinansowanie jest przyznane na rok 2019 oraz
zmiany uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego
Żłobka w Orzeszu oraz nadania jego statutu

Protokół konsultacji z dnia 28.03.2019r.

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2019-03-28 12:56:15 | Data modyfikacji: 2019-03-28 12:58:24.
Konsultacje Nr 3/2019 w sprawie planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i
przedszkolach, dla których organem prowadzącym
jest Miasto Orzesze, ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły
wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz
specjalności i formy kształcenia, na które
dofinansowanie jest przyznane na rok 2019 oraz
zmiany uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego
Żłobka w Orzeszu oraz nadania jego statutu

Zarządzenie Nr VIII/60/2019 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Orzesze, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez

Zmiana uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Żłobka w Orzeszu oraz nadania jego statutu

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2019-03-20 11:28:06 | Data modyfikacji: 2019-03-20 14:11:13.
Protokół konsultacji Nr 2/2019 w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, wprowadzenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Miasta Orzesze, zasad udzielenia dotacji
celowej z budżetu miasta osobom fizycznym na
likwidację niskiej emisji na terenie Gminy
Orzesze, zmiany Uchwały Nr LI/677/18 z dnia 15
listopada 2018 r. zmienionej Uchwałą Nr
III/13/18 z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie
rocznego programu współpracy Miasta Orzesze z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2019 rok, o zmianie uchwały w
sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska w Orzeszu

Protokół konsultacji z dnia 28.02.2019r.

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2019-03-01 11:04:34 | Data modyfikacji: 2019-03-01 11:05:21.
Konsultacje Nr 2/2019 w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w
zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, wprowadzenia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta Orzesze,
zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta
osobom fizycznym na likwidację niskiej emisji na
terenie Gminy Orzesze, zmiany Uchwały Nr
LI/677/18 z dnia 15 listopada 2018 r. zmienionej
Uchwałą Nr III/13/18 z dnia 13 grudnia 2018r. w
sprawie rocznego programu współpracy Miasta
Orzesze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2019 rok, o zmianie uchwały w
sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska w Orzeszu

Zarządzenie Nr VIII/41/2019 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłat

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta osobom fizycznym na likwidację niskiej emisji na terenie Gminy Orzesze

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/677/18 z dnia 15 listopada 2018 r. zmienionej Uchwałą Nr III/13/18 z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Orzesze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wy

Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska w Orzeszu

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2019-02-20 09:10:12 | Data modyfikacji: 2019-02-20 09:23:29.
Protokół konsultacji Nr 1/2019 w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości
stawki tej opłaty oraz przyjęcia zasad i trybu
udzielania uczniom uzdolnionym stypendiów
naukowych w ramach „Lokalnego programu
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i
młodzieży w Mieście Orzesze ”

Protokół konsultacji z dnia 23.01.2019r.

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2019-01-23 11:19:26 | Data modyfikacji: 2019-01-23 11:20:23.
Konsultacje Nr 1/2019 w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej
opłaty oraz przyjęcia zasad i trybu udzielania
uczniom uzdolnionym stypendiów naukowych w ramach
„Lokalnego programu wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży w Mieście
Orzesze ”

Zarządzenie Nr VIII/10/2019 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania uczniom uzdolnionym stypendiów naukowych w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Mieście Orzesze ”

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2019-01-16 15:01:10 | Data modyfikacji: 2019-01-16 15:03:02.
Data wprowadzenia: 2019-01-16 15:01:10
Data modyfikacji: 2019-01-16 15:03:02
Autor: Sonia Janecka
Opublikowane przez: Sonia Janecka