Wyniki konsultacji Nr 7 w sprawie opłaty
targowej, uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na
2016 rok, określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na terenie Miasta Orzesze
od 1 stycznia 2016r., trybu i szczegółowych
warunków zwolnienia z podatku rolnego użytków
rolnych gospodarstw rolnych, na których
zaprzestano produkcji rolnej, określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na
terenie Miasta Orzesze od 1 stycznia 2016r.,
określenia wzorów formularzy informacji i
deklaracji podatkowych od 1 stycznia 2016 roku

Protokół
z dnia 25 listopada 2015 r.
z przeprowadzonych konsultacjach społecznych w celu poznania opinii
organizacji pozarządowych i podmiotów,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego.


Przedmiotem konsultacji przeprowadzonych od 16 – 22 listopada 2015 r. był projekty uchwał:
• Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej;
• Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2016 rok;
• Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Orzesze od 1 stycznia 2016r.;
• Projekt uchwały w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej;
• Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Orzesze od 1 stycznia 2016r.;
• Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych od 1 stycznia 2016 roku.


Formą przeprowadzenia konsultacji społecznych było umieszczenie informacji o podejmowanych konsultacjach wraz z projektami uchwał: na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Orzesze www.orzesze.pl oraz w BIP-ie. Uwagi, opinie i propozycje organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultowanych projektów uchwał wymagały formy pisemnej. Uwagi, opinie i propozycje do konsultowanych projektów uchwał należało składać do dnia 22 listopada 2015 r. w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Orzeszu ul. św. Wawrzyńca 21. W określonym terminie do przeprowadzenia konsultacji społecznych powyższych projektów uchwał nie wpłynęły żadne opinie ze strony organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nie złożenie opinii we wskazanym terminie oznacza akceptację przedstawionego aktu prawa miejscowego.

 

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2015-11-25 10:15:47 | Data modyfikacji: 2016-02-17 12:10:34.
Wyniki konsultacji Nr 6 w sprawie projektów
uchwał dotyczących wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
określenia przystanków komunikacyjnych dla
operatorów i przewoźników, których
właścicielem lub zarządzającym jest Miasto
Orzesze, warunków i zasad korzystania z tych
przystanków oraz rocznego programu współpracy
Miasta Orzesze z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2016 r.

Protokół
z dnia 17 listopada 2015 r.
z przeprowadzonych konsultacjach społecznych w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów
aktów prawa miejscowego.


Przedmiotem konsultacji przeprowadzonych od 10 – 16 listopada 2015 r. był projekty uchwał:

• Projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Orzesze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.;
• Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
• Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych;
• Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Orzesze, warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Formą przeprowadzenia konsultacji społecznych było umieszczenie informacji o podejmowanych konsultacjach wraz z projektami uchwał: - na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Orzesze www.orzesze.pl; oraz w BIP-ie. Uwagi, opinie i propozycje organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultowanych projektów uchwał wymagały formy pisemnej. Uwagi, opinie i propozycje do konsultowanych projektów uchwał należało składać do dnia 16 listopada 2015 r. w Sekretariacie urzędu na adres Urząd Miejski w Orzeszu ul. św. Wawrzyńca 21. W określonym terminie do przeprowadzenia konsultacji społecznych powyższych projektów uchwał nie wpłynęły żadne opinie ze strony organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nie złożenie opinii we wskazanym terminie oznacza akceptację przedstawionego aktu prawa miejscowego.

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2015-11-17 08:36:08 | Data modyfikacji: 2016-02-17 12:11:13.
Konsultacje Nr 7 w sprawie opłaty targowej,
uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2016 rok,
określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na terenie Miasta Orzesze od 1
stycznia 2016r., trybu i szczegółowych warunków
zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych
gospodarstw rolnych, na których zaprzestano
produkcji rolnej, określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości na terenie Miasta
Orzesze od 1 stycznia 2016r., określenia wzorów
formularzy informacji i deklaracji podatkowych od
1 stycznia 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR VII/215/2015
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 16 listopada 2015 r.


w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


Na podstawie art. 5 ust. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLV/407/10 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z Radą pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 ze zmianami) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zarządzam , co następuje:

§ 1. Konsultacje przeprowadzić w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie następujących projektów aktów prawa miejscowego: · Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej; · Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2016 rok; · Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Orzesze od 1 stycznia 2016r.; · Projekt uchwały w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej; · Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Orzesze od
1 stycznia 2016r.; · Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych od 1 stycznia 2016 roku.
§ 2. Konsultacje przeprowadzić w dniach od 16 – 22 listopada 2015 r.
§ 3. 1. Formą przeprowadzenia konsultacji społecznych jest umieszczenie informacji o podejmowanych konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Orzeszu oraz w BIP-ie wraz z projektami uchwał.
2. Referat d/s Promocji Miasta, Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialny jest za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji.
§ 4. 1. Uwagi, opinie i propozycje organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultowanych projektów uchwał wymagają formy pisemnej podpisanej przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym.
2. Uwagi, opinie i propozycje do konsultowanych projektów uchwał należy składać w Biurze Podawczym urzędu na adres Urząd Miejski w Orzeszu ul. św. Wawrzyńca 21.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi ds. Promocji Miasta, Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                                                                                    Burmistrz Miasta Orzesze


                                                                                                                                        inż. Mirosław Blaski

Projekt Uchwały w sprawie opłaty targowej

Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2016 rok

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Miasta Orzesze na rok 2016

Projekt Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Orzesze od 1 stycznia 2016r.

Projekt Uchwały w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

Projekt Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Orzesze od 1 stycznia 2016r.

Projekt Uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych od 1 stycznia 2016 roku

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2015-11-16 13:40:34 | Data modyfikacji: 2016-02-17 12:11:37.
Konsultacje Nr 6 w sprawie projektów uchwał
dotyczących wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez
właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
określenia przystanków komunikacyjnych dla
operatorów i przewoźników, których
właścicielem lub zarządzającym jest Miasto
Orzesze, warunków i zasad korzystania z tych
przystanków oraz rocznego programu współpracy
Miasta Orzesze z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR VII/214/2015
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 10 listopada 2015 r.


w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


Na podstawie art. 5 ust. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLV/407/10 Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z Radą pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 ze zmianami) projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji


zarządzam , co następuje:


§ 1. Konsultacje przeprowadzić w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie następujących
projektów aktów prawa miejscowego: · Projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Orzesze
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.; · Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu
uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; · Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych;
· Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych dla operatorów i przewoźników, których
właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Orzesze, warunków i zasad korzystania z tych przystanków
§ 2. Konsultacje przeprowadzić w dniach od 10 – 16 listopada 2015 r.
§ 3. 1. Formą przeprowadzenia konsultacji społecznych jest umieszczenie informacji o podejmowanych
konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Orzeszu oraz w BIP-ie wraz z projektami uchwał.
2. Referat d/s Promocji Miasta, Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz
Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialny jest za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji.
§ 4. 1. Uwagi, opinie i propozycje organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultowanych projektów uchwał
wymagają formy pisemnej podpisanej przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu zgodnie
z aktualnym dokumentem rejestrowym.
2. Uwagi, opinie i propozycje do konsultowanych projektów uchwał należy składać w Sekretariacie urzędu na
adres Urząd Miejski w Orzeszu ul. św. Wawrzyńca 21.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi ds. Promocji Miasta, Współpracy ze Stowarzyszeniami,
Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                               Burmistrz Miasta Orzesze
                                          

                                                                                                                                    inż. Mirosław Blaski

Projekt Uchwały w sprawie: rocznego programu współpracy Miasta Orzesze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.

Projekt Uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Projekt Uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Projekt Uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Orzesze, warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2015-11-10 13:39:44 | Data modyfikacji: 2016-02-17 12:12:42.
Wyniki konsultacji Nr 5/2015 w sprawie zmiany
uchwały Rady Miejskiej Orzesze nr XLIV/483/14 z
dnia 24.04.2014 r. dotyczącej zarządzenia poboru
podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w
formie inkasa, powołania inkasentów oraz
ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów

Protokół z dnia 7 sierpnia 2015 r.z przeprowadzonych konsultacjach społecznych w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego.

Przedmiotem konsultacji przeprowadzonych od 31 lipca 2015 r. – 6 sierpnia 2015 r. był projekt uchwały:

  • Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Orzesze nr XLIV/483/14 z dnia 24.04.2014 r. dotyczącej zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w formie inkasa, powołania inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów

Formą przeprowadzenia konsultacji społecznych było umieszczenie informacjio podejmowanych konsultacjach wraz z projektem uchwały: - na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Orzesze www.orzesze.pl; - w BIP-ieUwagi, opinie i propozycje organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultowanych projektów uchwał wymagały formy pisemnej. Uwagi, opinie i propozycje do konsultowanych projektów uchwał należało składać do dnia 6 sierpnia 2015 r. w Biurze Podawczym urzędu na adres Urząd Miejski w Orzeszu ul. Św. Wawrzyńca 21. W określonym terminie do przeprowadzenia konsultacji społecznych powyższych projektów uchwał nie wpłynęły żadne opinie ze strony organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nie złożenie opinii we wskazanym terminie oznacza akceptację przedstawionego aktu prawa miejscowego.

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Agnieszka Zawistowska | Data wprowadzenia: 2015-08-10 08:17:57 | Data modyfikacji: 2016-02-17 12:13:13.
Konsultacje Nr 5/2015 w sprawie projektu uchwały
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Orzesze
nr XLIV/483/14 z dnia 24.04.2014 r. dotyczącej
zarządzenia poboru podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego w formie inkasa, powołania
inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia dla
inkasentów

ZARZĄDZENIE NR VII/131/2015
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 31 lipca 2015 r.

w sprawie w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Na podstawie art. 5 ust. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późń. zm.) oraz Uchwały XLII/457/14 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1118 ) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zarządzam , co następuje:

§ 1. Konsultacje przeprowadzić w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie następujących projektów aktów prawa miejscowego: · Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Orzesze nr XLIV/483/14 z dnia 24.04.2014 r. dotyczącej zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w formie inkasa, powołania inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów.

§ 2. Konsultacje przeprowadzić w dniach od 31 lipca 2015 r. - 6 sierpnia 2015 r.

§ 3. 1. Formą przeprowadzenia konsultacji społecznych jest umieszczenie informacji o podejmowanych konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Orzeszu www.orzesze.pl oraz w BIP-ie wraz z projektem uchwały.
2. Referat d/s Promocji Miasta, Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialny jest za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji.

§ 4. 1. Uwagi, opinie i propozycje organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultowanego projektu uchwały wymagają formy pisemnej podpisanej przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym.
2. Uwagi, opinie i propozycje do konsultowanego projektu uchwały należy składać w Biurze Podawczym urzędu na adres Urząd Miejski w Orzeszu ul. św. Wawrzyńca 21.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi ds. Promocji Miasta, Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Orzesze

inż Mirosław Blaski

 

Projekt uchwały

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2015-07-31 12:15:40 | Data modyfikacji: 2016-02-17 12:13:39.
Wyniki konsultacji Nr 4/2015 w sprawie projektu
uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej
Orzesze nr XLIV/483/14 z dnia 24.04.2014r. w
sprawie zarządzenia poboru podatku od
nieruchomości, rolnego i leśnego w formie
inkasa, powołania inkasentów oraz ustalenia
wynagrodzenia dla inkasentów


Protokół
z dnia 24 marca 2015 r.
z przeprowadzonych konsultacjach społecznych w celu poznania opinii organizacji pozarządowych
i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego.


Przedmiotem konsultacji przeprowadzonych od 17 - 23 marca 2015 r.był projekt uchwały:
• Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Orzesze nr XLIV/483/14 z dnia 24.04.2014r.w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w formie inkasa, powołania inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia
dla inkasentów.


Formą przeprowadzenia konsultacji społecznych było umieszczenie informacji o podejmowanych konsultacjach wraz z projektem uchwały:
- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Orzesze www.orzesze.pl;
- w BIP- ie.


Uwagi, opinie i propozycje organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultowanego projektu uchwały wymagały formy pisemnej. Uwagi, opinie i propozycje do konsultowanego projektu uchwały należało składać do dnia 23 marca 2015 r. w Sekretariacie urzędu na adres Urząd Miejski w Orzeszu ul. Św. Wawrzyńca 21. W określonym terminie do przeprowadzenia konsultacji społecznych powyższego projektu uchwały nie wpłynęły żadne opinie ze strony organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nie złożenie opinii we wskazanym terminie oznacza akceptację przedstawionego aktu prawa miejscowego.

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2015-03-24 11:06:08 | Data modyfikacji: 2016-02-17 12:14:26.
Konsultacje Nr 4/2015 w sprawie projektu uchwały
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Orzesze
nr XLIV/483/14 z dnia 24.04.2014r.w sprawie
zarządzenia poboru podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego w formie inkasa, powołania
inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia dla
inkasentów

ZARZĄDZENIE NR VII/37/2015
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 16 marca 2015 r.


w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 1118) w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


Na podstawie art. 5 ust. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późń. zm.) oraz Uchwały XLII/457/14 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r., poz.1118 ) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zarządzam , co następuje:


§ 1.

Konsultacje przeprowadzić w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie następującego projektu aktu prawa miejscowego:
· Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Orzesze nr XLIV/483/14 z dnia 24.04.2014r.w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w formie inkasa, powołania inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów


§ 2.

Konsultacje przeprowadzić w dniach od 17 - 23 marca 2015r.


§ 3.

1. Formą przeprowadzenia konsultacji społecznych jest umieszczenie informacji o podejmowanych konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Orzeszu www.orzesze.pl oraz w BIP-ie wraz z projektem uchwały.
2. Referat d/s Promocji Miasta, Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialny jest za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji.


§ 4.

1. Uwagi, opinie i propozycje organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultowanego projektu uchwały wymagają formy pisemnej podpisanej przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym.
2. Uwagi, opinie i propozycje do konsultowanego projektu uchwały należy składać w Sekretariacie urzędu na
adres Urząd Miejski w Orzeszu ul. św. Wawrzyńca 21.


§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi ds. Promocji Miasta, Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego.


§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Uchwała 2015 inkasenci podatkowi zmiana.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2015-03-17 09:14:39 | Data modyfikacji: 2016-02-17 12:14:46.
Wyniki konsultacji Nr 3/2015 w sprawie zmiany
uchwały dotyczącej opłaty targowej


Protokół
z dnia 18 lutego 2015 r.
z przeprowadzonych konsultacjach społecznych w celu poznania opinii organizacji pozarządowych
i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego.


Przedmiotem konsultacji przeprowadzonych od 10 - 17 lutego 2015 r. był projekt uchwały:
• Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Orzesze nr XLVII/532/14 z dnia 31 lipca 2014r. dotyczącej opłaty targowej.
Formą przeprowadzenia konsultacji społecznych było umieszczenie informacji o podejmowanych konsultacjach wraz z projektem uchwały:
- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Orzesze www.orzesze.pl;
- w BIP- ie.

Uwagi, opinie i propozycje organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultowanego projektu uchwały wymagały formy pisemnej. Uwagi, opinie i propozycje do konsultowanego projektu uchwały należało składać do dnia 17 lutego 2015 r. w Sekretariacie urzędu na adres Urząd Miejski w Orzeszu ul. Św. Wawrzyńca 21. W określonym terminie do przeprowadzenia konsultacji społecznych powyższego projektu uchwały nie wpłynęły żadne opinie ze strony organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Nie złożenie opinii we wskazanym terminie oznacza akceptację przedstawionego aktu prawa miejscowego.

 

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2015-02-19 08:14:30 | Data modyfikacji: 2016-02-17 12:15:11.
Wyniki Konsultacji Nr 1/2015 w sprawie określenia
kryteriów obowiązujących na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy
szkołach podstawowych na terenie Miasta Orzesze,
określenia dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz
przyznania liczby punktów dla poszczególnych
kryteriów

Protokół
z dnia 17 lutego 2015 r.
z przeprowadzonych konsultacjach społecznych w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o  których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego.

Przedmiotem konsultacji przeprowadzonych od 2 – 15 lutego 2015r. był projekt uchwały:

  • Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych na terenie Miasta Orzesze, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.

Formą przeprowadzenia konsultacji społecznych było umieszczenie informacji o podejmowanych konsultacjach wraz z projektem uchwały:
- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego;
- w BIP- ie.

Uwagi, opinie i propozycje organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultowanego projektu uchwały wymagały formy pisemnej.

Uwagi, opinie i propozycje do konsultowanego projektu uchwały należało składać do dnia 15 lutego 2015r. w Miejskim Zespole Oświaty w Orzeszu ul. Powstańców 5.
W określonym terminie do przeprowadzenia konsultacji społecznych powyższego projektu uchwały nie wpłynęły żadne opinie ze strony organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nie złożenie opinii we wskazanym terminie oznacza akceptację przedstawionego aktu prawa miejscowego.

 

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2015-02-17 12:44:26 | Data modyfikacji: 2016-02-17 12:15:41.
Wyniki Konsultacji Nr 2/2015 w sprawie projektu
uchwały dot. Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Miasta Orzesze oraz wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunlanymi oraz ustalenia wysokości
stawki tej opłaty


Protokół
z dnia 12 lutego 2015 r.
z przeprowadzonych konsultacjach społecznych w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego.


Przedmiotem konsultacji przeprowadzonych od 5 - 11 lutego 2015 r. były projekty uchwał:
• Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Orzesze;
• Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty;
• Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Formą przeprowadzenia konsultacji społecznych było umieszczenie informacji o podejmowanych konsultacjach wraz z projektami uchwał:
- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Orzesze www.orzesze.pl;
- w BIP- ie.


Uwagi, opinie i propozycje organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultowanych projektów uchwał wymagały formy pisemnej. Uwagi, opinie i propozycje do konsultowanych projektów uchwał należało składać do dnia 11 lutego 2015 r. w Sekretariacie urzędu na adres Urząd Miejski w Orzeszu ul. Św. Wawrzyńca 21. W określonym terminie do przeprowadzenia konsultacji społecznych powyższych projektów uchwał nie wpłynęły żadne opinie ze strony organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nie złożenie opinii we wskazanym terminie oznacza akceptację przedstawionego aktu prawa miejscowego.

 

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2015-02-16 08:45:51 | Data modyfikacji: 2016-02-17 12:16:28.
Konsultacje Nr 3/2015 w sprawie projektu uchwały
dotyczącej opłaty targowej

Zarządzenie Nr VII/24/2015 z dnia 10 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr VII/24/2015
Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 10 lutego 2015 r.

w sprawie: w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 Na podstawie art. 5 ust. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późń. zm.) oraz Uchwały XLII/457/14 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r., poz.1118 ) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 zarządzam, co następuje:

§ 1.  Konsultacje przeprowadzić w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie następujących projektów aktów prawa miejscowego: w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Orzesze nr XLVII/532/14 z dnia 31 lipca 2014r. dotyczącej opłaty targowej.

§ 2.  Konsultacje przeprowadzić w dniach od 10 - 17 lutego 2015 r.

§ 3. 1. Formą przeprowadzenia konsultacji społecznych jest umieszczenie informacji o podejmowanych konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Orzeszu www.orzesze.pl oraz w BIP-ie wraz z projektami uchwał.

2.  Referat d/s Promocji Miasta, Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialny jest za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji.

§ 4. 1. Uwagi, opinie i propozycje organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultowanych projektów uchwał wymagają formy pisemnej podpisanej przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym.

2.  Uwagi, opinie i propozycje do konsultowanych projektów uchwał należy składać w Sekretariacie urzędu na adres Urząd Miejski w Orzeszu ul. św. Wawrzyńca 21.

§ 5.  Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi ds. Promocji Miasta, Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego.

§ 6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 Burmistrz Miasta Orzesze


inż. Mirosław Blaski

 

 

Projekt uchwały w sprawie dotyczącej opłaty targowej

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2015-02-10 15:33:11 | Data modyfikacji: 2016-02-17 12:45:39.
Konsultacje Nr 2/2015 w sprawie projektu uchwały
dot. Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Miasta Orzesze oraz wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunlanymi oraz ustalenia wysokości stawki tej
opłaty

Zarządzenie Nr VII/23/2015
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 5 lutego 2015 r.


w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


Na podstawie art. 5 ust. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późń. zm.) oraz Uchwały XLII/457/14 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r., poz.1118 ) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji


zarządzam , co następuje:
§ 1


Konsultacje przeprowadzić w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie następujących projektów aktów prawa miejscowego:
• Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Orzesze;
• Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty;
• Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


§ 2


Konsultacje przeprowadzić w dniach od 5 - 11 lutego 2015 r.


§ 3


1. Formą przeprowadzenia konsultacji społecznych jest umieszczenie informacji o podejmowanych konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Orzeszu www.orzesze.pl oraz w BIP-ie wraz z projektem uchwały.
2. Referat d/s Promocji Miasta, Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialny jest za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji.


§ 4

1.Uwagi, opinie i propozycje organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultowanego projektu uchwały wymagają formy pisemnej podpisanej przez osoby uprawnione
do reprezentowania danego podmiotu zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym.
2. Uwagi, opinie i propozycje do konsultowanego projektu uchwały należy składać w Sekretariacie urzędu na adres Urząd Miejski w Orzeszu ul. św. Wawrzyńca 21.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi ds. Promocji Miasta, Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Orzesze

Projekt Uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłat

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2015-02-05 09:04:12 | Data modyfikacji: 2016-02-17 12:21:15.
Konsultacje Nr 1/2015 o charakterze lokalnym w
sprawie określenia kryteriów obowiązujących na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
przedszkoli publicznych oraz oddziałów
przedszkolnych przy szkołach podstawowych na
terenie Miasta Orzesze, określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia spełnienia
kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla
poszczególnych kryteriów

Zarządzenie Nr VII/22/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr VII/22/2015
Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 Na podstawie art. 5 ust. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późń. zm.) oraz Uchwały XLII/457/14  Rady Miejskiej Orzesze z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 zarządzam, co następuje:

§ 1.   Konsultacje przeprowadzić w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie następującego projektu aktu prawa miejscowego: projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Orzesze, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.

§ 2.   Konsultacje przeprowadzić w dniach od 2 lutego – 15 lutego 2015r.

§ 3. 1. Formą przeprowadzenia konsultacji społecznych jest umieszczenie informacji o podejmowanych konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Orzeszu wraz z projektem uchwały w zakładce Organizacje pozarządowe, Konsultacje społeczne.

2.  Miejski Zespół Oświaty odpowiedzialny jest za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji.

§ 4. 1. Uwagi, opinie i propozycje organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultowanego projektu uchwały wymaga formy pisemnej podpisanej przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym.

2.  Uwagi, opinie i propozycje do konsultowanych projektów uchwał należy składać w Sekretariacie Miejskiego Zespołu Oświaty, ul. Powstańców 5, 43-180 Orzesze.

§ 5.   Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Zespołu Oświaty.

§ 6.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Projekt uchwały

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Anna Czarnacka | Data wprowadzenia: 2015-02-02 08:54:12 | Data modyfikacji: 2016-02-17 12:44:57.
Data wprowadzenia: 2015-02-02 08:54:12
Data modyfikacji: 2016-02-17 12:44:57
Autor: Anna Czarnacka
Opublikowane przez: Mariusz Porwolik