Protokół konsultacji Nr 13/2022

Protokół konsultacji z dnia 30.12.2022 r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2023-01-02 12:42:29.
Konsultacje Nr 13/2022

Zarządzenie Nr VIII/252/2022 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłat

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2022-12-22 13:18:27 | Data modyfikacji: 2022-12-22 13:23:38.
Protokół konsultacji Nr 12/2022

Protokół konsultacji z dnia 14.12.2022 r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2022-12-14 11:39:36.
Konsultacje Nr 12/2022

Zarządzenie Nr VIII/226/2022 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Orzeszu na rok 2023

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Miasta Orzesze na rok 2023

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Orzeszu na lata 2023-2027

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Orzesze na lata 2023-2027

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2022-12-06 10:53:55 | Data modyfikacji: 2022-12-06 11:02:47.
Protokół konsultacji Nr 11/2022

Protokół konsultacji z dnia 23.11.2022 r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2022-11-23 15:15:19.
Konsultacje Nr 11/2022

Zarządzenie Nr VIII/210/2022 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Orzesze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki..

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Orzesze od 1 stycznia 2023r.

Projekt uchwały w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2022-11-15 14:38:14.
Protokół konsultacji Nr 10/2022

Protokół konsultacji z dnia 27.10.2022 r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2022-10-28 08:22:17.
Konsultacje Nr 10/2022

Zarządzenie Nr VIII/192/2022 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania uczniom uzdolnionym stypendiów naukowych w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Mieście Orzesze”

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat...

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2022-10-19 15:06:19.
Protokół konsultacji Nr 9/2022

Protokół konsultacji z dnia 29.09.2022 r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2022-10-19 15:02:12.
Konsultacje Nr 9/2022

Zarządzenie Nr VIII/178/2022 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat...

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2022-09-21 13:21:19.
Protokół konsultacji Nr 8/2022

Protokół konsultacji z dnia 25.08.2022 r.

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2022-08-25 10:37:26.
Konsultacje Nr 8/2022

Zarządzenie Nr VIII/154/2022 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat...

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2022-08-17 15:09:12.
Protokół konsultacji Nr 7/2022

Protokół konsultacji z dnia 23.06.2022 r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Agnieszka Zawistowska | Data wprowadzenia: 2022-06-23 15:15:33.
Konsultacje Nr 7/2022

Zarządzenie Nr VIII/122/2022 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art.42 ust. 7 pkt. 3 lit. b) i c) ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach ...

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Agnieszka Zawistowska | Data wprowadzenia: 2022-06-15 15:04:43 | Data modyfikacji: 2022-06-15 15:05:47.
Protokół konsultacji z dnia 02.06.2022 r.

Protokół konsultacji z dnia 02.06.2022 r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2022-06-02 13:37:59.
Konsultacje Nr 6/2022

Zarządzenie Nr VIII/102/2022 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2022-05-25 13:50:35.
Protokół konsultacji z dnia 28.04.2022 r.

Protokół konsultacji z dnia 28.04.2022 r.

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2022-04-28 13:09:33 | Data modyfikacji: 2022-04-28 13:10:53.
Konsultacje Nr 5/2022

Zarządzenie Nr VIII/65/2022 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy zapewnianej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2022-04-19 13:03:01 | Data modyfikacji: 2022-04-19 13:06:57.
Protokół konsultacji z dnia 17.03.2022 r.

Protokół konsultacji z dnia 17.03.2022 r.

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2022-03-17 09:35:10 | Data modyfikacji: 2022-03-17 09:36:35.
Konsultacje Nr 4/2022

Zarządzenie Nr VIII/36/2022 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie przyjecia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Orzeszu na rok 2022

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2022-03-09 14:08:42 | Data modyfikacji: 2022-03-09 14:12:32.
Protokół konsultacji Nr 3/2022

Protokół konsultacji z dnia 09.03.2022 r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2022-03-09 10:14:17.
Konsultacje Nr 3/2022

Zarządzenie Nr VIII/31/2022 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej Miasta Orzesze za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2022-03-01 08:45:10.
Protokół konsultacji Nr 2/2022

Protokół konsultacji z dnia 24.02.2022 r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Agnieszka Zawistowska | Data wprowadzenia: 2022-02-24 15:34:09.
Konsultacje Nr 2/2022

Zarządzenie Nr VIII/23/2022 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Orzesze na rok 2022

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca przeznaczonego dla rolników i ich domowników do prowadzenia handlu w piątki i soboty

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska w Orzeszu

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2022-02-16 12:26:21.
Protokół konsultacji Nr 1/2022

Protokół konsultacji z dnia 26.01.2022 r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2022-01-27 13:20:11.
Konsultacje Nr 1/2022

Zarządzenie Nr VIII/5/2022 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Orzesze

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2022-01-18 11:08:40.
Data wprowadzenia: 2022-01-18 11:08:40
Autor: Sonia Janecka
Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska