Protokół Konsultacji Nr 16/2017 w sprawie
określenia kryteriów obowiązujących na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy
szkołach podstawowych na terenie Miasta Orzesze,
określenia dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz
przyznania liczby punktów dla poszczególnych
kryteriów,zmiany Uchwały nr XXX/336/17 w sprawie
określenia kryteriów naboru do klas I
publicznych szkół podstawowych dla kandydatów,
którzy ubiegają się o przyjęcie do publicznej
szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie
której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych
do potwierdzania tych kryteriów, ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta
Orzesze dla niepublicznych przedszkoli oraz
niepublicznych innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i
fizyczne na terenie Miasta Orzesze oraz trybu
przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystania

Protokół konsultacji z dnia 14.12.2017r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2017-12-14 07:54:18.
Protokół Konsultacji Nr 15/2017 w sprawie
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w ośrodkach wsparcia - schroniskach
udzielających schronienia osobom bezdomnym z
terenu gminy Orzesze

Protokół konsultacji z dnia 12.12.2017r.

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2017-12-12 15:16:18 | Data modyfikacji: 2017-12-12 15:18:12.
Konsultacje Nr 16/2017 w sprawie określenia
kryteriów obowiązujących na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy
szkołach podstawowych na terenie Miasta Orzesze,
określenia dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz
przyznania liczby punktów dla poszczególnych
kryteriów,zmiany Uchwały nr XXX/336/17 w sprawie
określenia kryteriów naboru do klas I
publicznych szkół podstawowych dla kandydatów,
którzy ubiegają się o przyjęcie do publicznej
szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie
której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych
do potwierdzania tych kryteriów, ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta
Orzesze dla niepublicznych przedszkoli oraz
niepublicznych innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i
fizyczne na terenie Miasta Orzesze oraz trybu
przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystania

Zarządzenie Nr VII/273/2017 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Orzesze...

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/336/17 w sprawie określenia kryteriów naboru do klas I publicznych szkół podstawowych dla kandydatów...

Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Orzesze dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego...

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2017-12-06 13:54:09.
Protokół Konsultacji Nr 14/2017 w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2018 rok

Protokół konsultacji z dnia 5.12.2017r.

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2017-12-05 11:16:30 | Data modyfikacji: 2017-12-05 11:17:16.
Konsultacje Nr 15/2017 w sprawie szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w
ośrodkach wsparcia - schroniskach udzielających
schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy
Orzesze

Zarządzenie Nr VII/272/2017 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schroniskach udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Orzesze

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2017-12-04 13:22:22 | Data modyfikacji: 2017-12-04 13:23:55.
Konsultacje Nr 14/2017 w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Orzesze na 2018 rok

Zarządzenie Nr VII/270/2017 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2018 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2018r.

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2017-11-27 09:35:20 | Data modyfikacji: 2017-11-27 09:43:34.
Protokół Konsultacji Nr 13/2017 o zmianie
uchwały w sprawie wprowadzenia świadczenia
pieniężnego "Dofinansowanie żłobkowe" dla
rodzin z dziećmi w wieku do lat 3

Protokół konsultacji z dnia 22.11.2017r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2017-11-22 10:46:48.
Protokół Konsultacji Nr 12/2017 w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na terenie Miasta Orzesze od 1
stycznia 2018r.

Protokół konsultacji z dnia 21.11.2017r.

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2017-11-21 13:57:04 | Data modyfikacji: 2017-11-21 13:58:01.
Protokół Konsultacji Nr 11/2017 w sprawie
przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta
Orzesze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2018 r.

Protokół konsultacji z dnia 16.11.2017r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2017-11-16 09:16:16.
Konsultacje Nr 13/2017 o zmianie uchwały w
sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego
"Dofinansowanie żłobkowe" dla rodzin z dziećmi
w wieku do lat 3

Zarządzenie Nr VII/248/2017 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Dofinansowanie żłobkowe" dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2017-11-14 14:10:44.
Konsultacje Nr 12/2017 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków
transportowych na terenie Miasta Orzesze od 1
stycznia 2018r.

Zarządzenie Nr VII/247/2017 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Orzesze od 1 stycznia 2018r.

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2017-11-13 13:12:07 | Data modyfikacji: 2017-11-13 13:13:50.
Konsultacje Nr 11/2017 w sprawie przyjęcia
rocznego programu współpracy Miasta Orzesze z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2018 r.

Zarządzenie Nr VII/244/2017 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta Orzesze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2017-11-08 13:37:58.
Protokół Konsultacji Nr 10/2017 w sprawie
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.
42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta
Nauczyciela w tym psychologów, logopedów,
doradców zawodowych oraz nauczycieli
wspomagających zatrudnionych w szkołach i
przedszkolach prowadzonych przez Miasto Orzesze

Protokół konsultacji z dnia 11.10.2017r.

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2017-10-11 11:09:38 | Data modyfikacji: 2017-10-11 11:10:17.
Protokół Konsultacji Nr 9/2017 w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXVI/305/16 z dnia 17 listopada 2016
r. Rady Miejskiej w Orzeszu w sprawie rocznego
programu współpracy Miasta Orzesze z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2017 rok oraz Uchwały Nr
XXXV/399/17 z dnia 4 lipca 2017 r. Rady Miejskiej
w Orzeszu w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/305/16
z dnia 17 listopada 2016 r. Rady Miejskiej w
Orzeszu w sprawie rocznego programu współpracy
Miasta Orzesze z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2017 rok

Protokół konsultacji z dnia 7.09.2017r.

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2017-10-03 11:12:08 | Data modyfikacji: 2017-10-03 11:12:57.
Konsultacje Nr 10/2017 w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela w
tym psychologów, logopedów, doradców zawodowych
oraz nauczycieli wspomagających zatrudnionych w
szkołach i przedszkolach prowadzonych przez
Miasto Orzesze

Zarządzenie Nr VII/207/2017 Burmistrza Miasta Orzesze

Projest uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela w tym psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycie

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2017-10-03 10:57:19 | Data modyfikacji: 2017-10-03 10:59:41.
Konsultacje Nr 9/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXVI/305/16 z dnia 17 listopada 2016 r. Rady
Miejskiej w Orzeszu w sprawie rocznego programu
współpracy Miasta Orzesze z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017
rok oraz Uchwały Nr XXXV/399/17 z dnia 4 lipca
2017 r. Rady Miejskiej w Orzeszu w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXVI/305/16 z dnia 17 listopada 2016
r. Rady Miejskiej w Orzeszu w sprawie rocznego
programu współpracy Miasta Orzesze
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2017 rok 

Zarządzenie Nr VII/176/2017 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/305/16 z dnia 17 listopada 2016 r. Rady Miejskiej w Orzeszu w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Orzesze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 us

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2017-08-30 14:51:06 | Data modyfikacji: 2017-09-04 10:46:41.
Protokół Konsultacji Nr 8/2017 w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości
stawki tej opłaty, wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właściciela nieruchomości
zamieszkałej położonej na terenie Gminy Orzesze

Protokół konsultacji z dnia 04.07.2017r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Agnieszka Zawistowska | Data wprowadzenia: 2017-07-04 09:21:13.
Protokół Konsultacji Nr 7/2017 w sprawie
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art.
42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta
Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i
przedszkolach prowadzonych przez Miasto Orzesze,
zmiany Uchwały nr XX/236/16 Rady Miejskiej
Orzesze z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie
regulaminu wynagradzania nauczycieli
określającego wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania dodatków za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw nauczycieli, a także
wysokość nagród, zmiany Uchwały Nr XXVI/305/16
z dnia 17 listopada 2016r. Rady Miejskiejw Orzeszu
w sprawie rocznego programu współpracy Miasta
Orzesze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2017 rok, ogłoszenia tekstu
jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznejw Orzeszu

Protokół konsultacji z dnia 29.06.2017r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Agnieszka Zawistowska | Data wprowadzenia: 2017-06-29 15:52:31.
Konsultacje Nr 8/2017 w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej
opłaty, wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właściciela nieruchomości zamieszkałej
położonej na terenie Gminy Orzesze

Zarządzenie Nr VII/129/2017 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Orzesze

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Agnieszka Zawistowska | Data wprowadzenia: 2017-06-27 14:25:47.
Konsultacje Nr 7/2017 w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Miasto Orzesze, zmiany
Uchwały nr XX/236/16 Rady Miejskiej Orzesze z
dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie regulaminu
wynagradzania nauczycieli określającego
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
dodatków za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw nauczycieli, a także wysokość
nagród, zmiany Uchwały Nr XXVI/305/16 z dnia 17
listopada 2016r. Rady Miejskiejw Orzeszu w sprawie
rocznego programu współpracy Miasta Orzesze z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2017 rok, ogłoszenia tekstu
jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznejw Orzeszu

Zarządzenie Nr VII/119/2017 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XX/236/16 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywac

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/305/16 z dnia 17 listopada 2016r. Rady Miejskiej w Orzeszu w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Orzesze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustaw

Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzeszu

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2017-06-22 14:56:28 | Data modyfikacji: 2017-06-22 15:03:03.
Protokół Konsultacji Nr 6/2017 w sprawie
wprowadzenia Programu "Оrzeska Karta Rodziny 3+";
wprowadzenia zmian do Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta Orzesze,
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

Protokół konsultacji z dnia 23.05.2017r.

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2017-05-23 08:22:56 | Data modyfikacji: 2017-05-23 08:23:45.
Konsultacje Nr 6/2017 w sprawie wprowadzenia
Programu "Оrzeska Karta Rodziny 3+"; wprowadzenia
zmian do Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Miasta Orzesze,
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zarządzenie Nr VII/107/2017 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Programu "Оrzeska Karta Rodziny 3+"

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłat

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2017-05-16 12:38:39 | Data modyfikacji: 2017-05-16 12:42:44.
Protokół Konsultacji Nr 4/2017 w sprawie zmiany
statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu
oraz przyjęcia "Zintegrowanej strategii rozwoju
dla obszaru funcjonalnego powiatu mikołowskiego
wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata
2017-2025"

Protokół konsultacji z dnia 25.04.2017r.

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2017-04-25 13:25:36 | Data modyfikacji: 2017-04-25 13:32:59.
Konsultacje Nr 5/2017 w sprawie zasad udzielenia
dotacji celowej z budżetu miasta osobom fizycznym
na likwidację niskiej emisji na terenie Gminy
Orzesze

Zarządzenie Nr VII/89/2017 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta osobom fizycznym na likwidację niskiej emisji na terenie Gminy Orzesze

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2017-04-20 11:32:35 | Data modyfikacji: 2017-04-20 11:34:24.
Konsultacje Nr 4/2017 w sprawie zmiany statutu
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu oraz
przyjęcia "Zintegrowanej strategii rozwoju dla
obszaru funcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz
z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata
2017-2025"

Zarządzenie Nr VII/87/2017 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Zintegrowanej strategii rozwoju dla obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego wraz z przygotowaniem Planu Operacyjnego na lata 2017-2025"

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2017-04-18 14:03:46 | Data modyfikacji: 2017-04-18 14:09:17.
Protokół z dnia 21 marca 2017r. z
przeprowadzonych konsultacji społecznych w celu
poznania opinii organizacji pozarządowych i
podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego

Protokół z konsultacji z dnia 21.03.2017r.

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2017-03-21 14:15:22 | Data modyfikacji: 2017-03-21 14:16:22.
Konsultacje Nr 3/2017 w sprawie dostosowania sieci
szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego

Zarządzenie Nr VII/53/2017 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2017-03-16 15:02:29 | Data modyfikacji: 2017-03-16 15:04:46.
Konsultacje Nr 2/2017 w sprawie uchylenia uchwały
Nr XV/93/07 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 19
grudnia 2007r. w sprawie wprowadzenia zmian do
uchwały Nr VIII/39/07 Rady Miejskiej w Orzeszu z
dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia z opłat jak również
trybu ich pobierania oraz w sprawie zasad
gospodarowania lokalami użytkowymi i garażami
stanowiącymi własność Miasta Orzesze, z
wyłączeniem nieruchomości gminnych będących w
trwałym zarządzie

Zarządzenie Nr VII/50/2017 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/93/07 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr VIII/39/07 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków przyz

Projekt uchwały w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi i garażami stanowiącymi własność Miasta Orzesze, z wyłączeniem nieruchomości gminnych będących w trwałym zarządzie

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2017-03-14 15:06:21 | Data modyfikacji: 2017-03-14 15:14:33.
Protokół z dnia 16 lutego 2017r. z
przeprowadzonych konsultacji społecznych w celu
poznania opinii organizacji pozarządowych i
podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego

Protokół konsultacji z dnia 16.02.2017r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2017-02-16 09:26:07.
Konsultacje Nr 1/2017 w sprawie określenia
kryteriów obowiązujących na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy
szkołach podstawowych na terenie Miasta Orzesze,
określenia dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz
przyznania liczby punktów dla poszczególnych
kryteriów, określenia kryteriów naboru do klas
I publicznych szkół podstawowych dla
kandydatów,którzy ubiegają się o przyjęcie do
publicznej szkoły podstawowej innej niż szkoła,
w obwodziektórej zamieszkują oraz dokumentów
niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów

Zarządzenie Nr VII/22/2017 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Orzesze, określenia dokumentów nie

Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas I publicznych szkół podstawowych dla kandydatów,którzy ubiegają się o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodziektórej zamieszkują oraz dokument

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2017-02-09 13:04:29 | Data modyfikacji: 2017-02-09 14:36:29.
Data wprowadzenia: 2017-02-09 13:04:29
Data modyfikacji: 2017-02-09 14:36:29
Autor: Sonia Janecka
Opublikowane przez: Sonia Janecka