Protokół konsultacji Nr 8/2023

Protokół konsultacji z dnia 13.12.2023 r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2023-12-13 14:05:01.
Konsultacje Nr 8/2023

Zarządzenie Nr VIII/242/2023 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Miasta Orzesze na rok 2024

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Orzesze nr XXX/361/21 z dnia 13 kwietnia 2021r...

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie...

Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy...

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2024-2028

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia pomocy społecznej...

Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XVI/184/20 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 30 stycznia 2020 r...

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2023-12-05 15:04:41.
Protokół konsultacji z dnia 22.11.2023 r.

Protokół konsultacji z dnia 22.11.2023 r.

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2023-11-23 08:42:38 | Data modyfikacji: 2023-11-23 08:46:55.
Konsultacje Nr 7/2023

Zarządzenie Nr VIII/232/2023 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Orzesze od 1 stycznia 2024r.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych...

Projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Orzesze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami...

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2023-11-14 14:00:58.
Protokół konsultacji Nr 6/2023

Protokół konsultacji z dnia 25.10.2023 r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2023-10-26 08:13:55.
Konsultacje Nr 6/2023

Zarządzenie Nr VIII/177/2023 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Orzeszu

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2023-10-17 15:17:22.
Protokół konsultacji Nr 5/2023

Protokół konsultacji z dnia 20.07.2023 r.

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2023-07-20 09:18:29.
Konsultacje Nr 5/2023

Zarządzenie Nr VIII/113/2023 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach na terenie Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat...

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Orzeszu

Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Orzeszu

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnej pomocy...

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Orzesze w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania...

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2023-07-12 14:41:26.
Protokół konsultacji Nr 4/2023

Protokół konsultacji z dnia 27.04.2023 r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2023-04-27 09:35:12.
Konsultacje Nr 4/2023

Zarządzenie Nr VIII/57/2023 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach na terenie Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Orzesze na rok 2023

Projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2023-04-19 12:07:33.
Protokół konsultacji Nr 3/2023

Protokół konsultacji z dnia 30.03.2023 r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2023-03-30 15:22:52.
Konsultacje Nr 3/2023

Zarządzenie Nr VIII/37/2023 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2023-03-22 14:01:29.
Protokół konsultacji Nr 2/2023

Protokół konsultacji z dnia 23.02.2023 r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2023-03-03 08:41:08.
Konsultacje Nr 2/2023

Zarządzenie Nr VIII/21/2023 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów...

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2023-02-16 13:49:42.
Protokół konsultacji Nr 1/2023

Protokół konsultacji z dnia 26.01.2023 r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2023-01-26 09:25:01.
Konsultacje Nr 1/2023

Zarządzenie Nr VIII/5/2023 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Orzesze na rok 2023

Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbiór osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków od właścicieli nieruchomości na terenie g

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia stawek opłat za zrzut 1 m³ ścieku dowożonego na oczyszczalnię ścieków w Orzeszu

Projekt uchwały w sprawie określenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2023-01-18 15:22:13.
Data wprowadzenia: 2023-01-18 15:22:13
Autor: Sonia Janecka
Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska