Protokół konsultacji Nr 8/2021

Protokół konsultacji z dnia 09.12.2021r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2021-12-09 13:29:21.
Protokół konsultacji Nr 7/2021

Protokół konsultacji z dnia 07.12.2021r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2021-12-09 13:25:52.
Konsultacje Nr 8/2021

Zarządzenie Nr VIII/203/2021 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których zastosowano ekologiczne źródła ciepła.

Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych...

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Agnieszka Zawistowska | Data wprowadzenia: 2021-12-01 14:19:51.
Konsultacje Nr 7/2021

Zarządzenie Nr VIII/202/2021 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2022 rok

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Orzeszu.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2021-11-29 14:57:26.
Protokół konsultacji Nr 6/2021

Protokół konsultacji z dnia 24.11.2021r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2021-11-24 08:46:13.
Konsultacje Nr 6/2021

Zarządzenie Nr VIII/188/2021 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Orzesze od 1 stycznia 2022r.

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłat

Projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Orzesze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orzeszu na rok 2022

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2021-11-16 09:46:51 | Data modyfikacji: 2021-11-16 10:38:26.
Protokół konsultacji Nr 5/2021

Protokół konsultacji z dnia 29.06.2021r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2021-06-29 14:56:34.
Konsultacje Nr 5/2021

Zarządzenie Nr VIII/109/2021 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Orzesze

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2021-06-21 12:36:37.
Protokół konsultacji Nr 4/2021

Protokół konsultacji z dnia 19.05.2021r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2021-05-19 11:32:53.
Konsultacje Nr 4/2021

Zarządzenie Nr VIII/89/2021 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku...

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej

Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2021-05-11 10:49:30.
Protokół konsultacji Nr 3/2021

Protokół konsultacji z dnia 09.04.2021r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2021-04-12 10:18:48.
Konsultacje Nr 3/2021

Zarządzenie Nr VIII/64/2021 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej Miasta Orzesze za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

Projekt uchwały w sprawie zwolnienia przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, w punktach sprzedaży prowadzonych na terenie Miasta Orzesze z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sp

Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Orzesze

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2021-04-01 12:22:42.
Protokół konsultacji Nr 2/2021

Protokół konsultacji z dnia 23.02.2021r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2021-02-23 14:20:21.
Konsultacje Nr 2/2021

Zarządzenie Nr VIII/37/2021 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Miastu Orzesze lub jego jednostkom organizacyjnym...

Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Orzesze

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Orzesze

Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXVII/325/20 z dnia 10 grudnia 2020r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych...

Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi...

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2021-02-15 14:57:40.
Protokół konsultacji Nr 1/2021

Protokół konsultacji z dnia 03.02.2021r.

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2021-02-04 08:24:45.
Konsultacje Nr 1/2021

Zarządzenie Nr VIII/13/2021 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Orzesze na rok 2021

 

Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2021-01-26 10:50:32.
Data wprowadzenia: 2021-01-26 10:50:32
Autor: Sonia Janecka
Opublikowane przez: Agnieszka Zawistowska