Protokół konsultacji Nr 12/2016 w sprawie
wprowadzenia zmian do Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta Orzesze;
projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Orzesze na lata
2014-2022"; projekt uchwały w sprawie
wprowadzenia świadczenia pieniężnego
"Dofinansowanie żłobkowe" dla rodzin z dziećmi
w wieku do lat 3; projekt uchwały w sprawie
określenia kryteriów obowiązujących na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy
szkołach podstawowych na terenie Miasta Orzesze,
określenia dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz
przyznania liczbypunktów dla poszczególnych
kryteriów; projekt uchwały w sprawie podjęcia
działań zmierzających do rozwiązania Zespołu
Szkół im. Poległych naPasternioku i likwidacji
Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w
skład Zespołu Szkół; projekt uchwały w
sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia
dotacji z budżetu Miasta Orzesze dla szkół
niepublicznycho uprawnieniach szkół publicznych,
dla niepublicznych przedszkoli, dla niepublicznych
oddziałówprzedszkolnych szkół podstawowych
oraz niepublicznych innych form wychowania
przedszkolnegoprowadzonych przez osoby prawne i
fizyczne na terenie Miasta Orzesze oraz trybu i
zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Protokół konsultacji z dnia 15.12.2016r.

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2016-12-15 10:29:04 | Data modyfikacji: 2016-12-15 10:41:08.
Konsultacje Nr 12/2016 w sprawie wprowadzenia
zmian do Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Miasta Orzesze; projekt
uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Orzesze na lata
2014-2022"; projekt uchwały w sprawie
wprowadzenia świadczenia pieniężnego
"Dofinansowanie żłobkowe" dla rodzin z dziećmi
w wieku do lat 3; projekt uchwały w sprawie
określenia kryteriów obowiązujących na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli
publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy
szkołach podstawowych na terenie Miasta Orzesze,
określenia dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz
przyznania liczbypunktów dla poszczególnych
kryteriów; projekt uchwały w sprawie podjęcia
działań zmierzających do rozwiązania Zespołu
Szkół im. Poległych naPasternioku i likwidacji
Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w
skład Zespołu Szkół; projekt uchwały w
sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia
dotacji z budżetu Miasta Orzesze dla szkół
niepublicznycho uprawnieniach szkół publicznych,
dla niepublicznych przedszkoli, dla niepublicznych
oddziałówprzedszkolnych szkół podstawowych
oraz niepublicznych innych form wychowania
przedszkolnegoprowadzonych przez osoby prawne i
fizyczne na terenie Miasta Orzesze oraz trybu i
zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Zarządzenie Nr VII/225/2016 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Orzesze na lata 2014-2022"

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego "Dofinansowanie żłobkowe" dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3

Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Orzesze, ...

Projekt uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do rozwiązania Zespołu Szkół im. Poległych na Pasternioku i likwidacji Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół

Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji z budżetu Miasta Orzesze dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych szkół ...

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2016-12-08 15:05:46 | Data modyfikacji: 2016-12-08 16:21:50.
Protokół Konsultacji Nr 11/2016 w sprawie
uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2017 rok

Protokół konsultacji z dnia 7.12.2016r.

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2016-12-07 14:48:03 | Data modyfikacji: 2016-12-07 14:54:08.
Konsultacje Nr 11/2016 w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Orzesze na 2017 rok

Zarządzenie Nr VII/218/2016 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2017 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2017r.

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2016-11-30 07:46:47 | Data modyfikacji: 2016-11-30 11:02:11.
Protokół konsultacji Nr 10 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na
terenie Miasta Orzesze od 1 stycznia 2017r.;
rocznego programu współpracy Miasta Orzesze z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2017r.

Protokół konsultacji z dnia 16.11.2016r.

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2016-11-16 12:13:57 | Data modyfikacji: 2016-11-16 12:19:42.
Konsultacje Nr 10/2016 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na
terenie Miasta Orzesze od 1 stycznia 2017r.;
rocznego programu współpracy Miasta Orzesze z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2017r.

Zarządzenie Nr VII/192/2016 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Orzesze od 1 stycznia 2017r.

Projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Orzesze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017r.

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2016-11-08 10:45:35 | Data modyfikacji: 2016-11-08 11:11:28.
Protokół konsultacji Nr 9/2016 w sprawie
określenia rodzaju świadczeń pomocy zdrowotnej
dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich
przyznawania; wprowadzenia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta Orzesze;
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

Protokół konsultacji z dnia 6.10.2016r.

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2016-10-06 15:09:33 | Data modyfikacji: 2016-10-06 15:14:54.
Konsultacje Nr 9/2016 w sprawie określenia
rodzaju świadczeń pomocy zdrowotnej dla
nauczycieli oraz warunków i sposobów ich
przyznawania; wprowadzenia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Miasta Orzesze;
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zarządzenie Nr VII/166/2016 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłat

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2016-09-29 12:28:26 | Data modyfikacji: 2016-09-29 12:35:15.
Konsultacje Nr 8/2016 w sprawie określenia
rodzaju świadczeń pomocy zdrowotnej dla
nauczycieli oraz warunków i sposobów ich
przyznawania

Projekt uchwały został wycofany z procedowania.

Zarządzenie Nr VII/153/2016 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały

Zmiana zapisu w par. 4 projektu uchwały

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-09-02 13:31:12 | Data modyfikacji: 2016-10-21 11:40:10.
Protokół konsultacji Nr 7/2016 w sprawie
regulaminu udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Miasta Orzesze

Protokół konsultacji z dnia 26.07.2016 r.

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2016-07-26 08:51:59 | Data modyfikacji: 2016-07-26 08:53:40.
Konsultacje Nr 7/2016 w sprawie regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Miasta Orzesze

Zarządzenie Nr VII/135/2016 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Orzesze

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2016-07-18 09:06:57 | Data modyfikacji: 2016-07-18 09:31:08.
Protokół Konsultacji Nr 6/2016 w spawie
projektu uchwały dotyczącego upoważnienia
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Orzeszu do prowadzenia postępowania w sprawach
z zakresu świadczeń pomocy materialnej o
charakterze socjalnym, wprowadzenia zmian do
Uchwały Nr XXII/169/04 Rady Miejskiej Orzesze z
dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie nadania Statutu
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzeszu;
przyjęcia „Podstrategii kształtowania
przestrzeni publicznej na lata lata 2016-2025 wraz
z Planem Operacyjnym obszaru funkcjonalnego
powiatu mikołowskiego"

Protokół konsultacji z 24.06.2016r..doc

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2016-06-24 09:22:49 | Data modyfikacji: 2016-06-24 09:26:30.
Konsultacje Nr 6/2016 w sprawie projektu uchwały
dotyczącego upoważnienia Kierownika Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzeszu do
prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu
świadczeń pomocy materialnej o charakterze
socjalnym, wprowadzenia zmian do Uchwały Nr
XXII/169/04 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 31
sierpnia 2004r. w sprawie nadania Statutu
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzeszu;
przyjęcia „Podstrategii kształtowania
przestrzeni publicznej na lata lata 2016-2025 wraz
z Planem Operacyjnym obszaru funkcjonalnego
powiatu mikołowskiego"

Zarządzenie Nr VII/98/2016 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzeszu do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXII/169/04 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzeszu

Uchwała w sprawie przyjęcia „Podstrategii kształtowania przestrzeni publicznej na lata 2016-2025 wraz z Planem Operacyjnym obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego

Podstrategia kształtowania przestrzeni publicznej na lata 2016-2025 wraz z Planem Operacyjnym

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Orzesze na Lata 2014-2022

Plan Operacyjny cz.II - Gminny Program Opieki Nad Zabytkami Nad Miastem Orzesze

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2016-06-17 10:01:24 | Data modyfikacji: 2016-06-17 10:20:16.
Protokół konsultacji Nr 4/2016 w sprawie
regulaminu wynagradzania nauczycieli
określającego wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania dodatków za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw nauczycieli, a także
wysokość nagród

Protokół konsultacji z dnia 19.04.2016 r.

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2016-04-27 15:34:23 | Data modyfikacji: 2016-04-27 15:34:37.
Protokół konsultacji Nr 5/2016 w sprawie
przyjęcia podstrategii-w sprawie przyjęcia
podstrategii - „Podstrategia Ochrony Środowiska
Naturalnego i Wspierania Efektywności
Wykorzystania Zasobów na lata 2016-2032 obszaru
funkcjonalnego powiatu mikołowskiego"

Protokół konsultacji z dnia 26.04.2016r.

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2016-04-26 09:56:11 | Data modyfikacji: 2016-04-26 10:09:02.
Konsultacje Nr 5/2016 w sprawie przyjęcia
podstrategii - „Podstrategię Ochrony
Środowiska Naturalnego i Wspierania Efektywności
Wykorzystania Zasobów na lata 2016-2032 obszaru
funkcjonalnego powiatu mikołowskiego"

Zarządzenie Nr VII/65/2016 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia podstategii -„Podstrategię Ochrony Środowiska Naturalnego i Wspierania Efektywności Wykorzystania Zasobów na lata 2016-2032 obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego

Podstrategia Ochrona Środowiska

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2016-04-18 11:01:50 | Data modyfikacji: 2016-04-18 11:06:52.
Konsultacje Nr 4/2016 w sprawie regulaminu
wynagradzania nauczycieli określającego
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
dodatków za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw nauczycieli, a także wysokość
nagród.

Zarządzenie Nr VII/57/2016 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacani

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2016-04-11 13:56:02.
Wyniki konsultacji Nr 3/2016 w sprawie przyjęcia
podstrategii- "Promowanie zrównoważonego
transportu i usuwanie niedoborów przepustowości
w działaniu najważniejszych infrastruktur
sieciowych na lata 2016–2025 obszaru
funkcjonalnego powiatu mikołowskiego"

Protokół konsultacji z dnia 25.03.2016 r.

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2016-03-25 09:56:40 | Data modyfikacji: 2016-03-25 10:01:38.
Konsultacje Nr 3/2016 w sprawie przyjęcia
podstrategii- "Promowanie zrównoważonego
transportu i usuwanie niedoborów przepustowości
w działaniu najważniejszych infrastruktur
sieciowych na lata 2016–2025 obszaru
funkcjonalnego powiatu mikołowskiego".

Zarządzenie Nr VII/45/2016 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia podstrategii- "Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych na lata 2016–2025 obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego".

Podstrategia Transportu

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2016-03-18 09:45:56 | Data modyfikacji: 2016-03-18 09:58:13.
Wyniki konsultacji Nr 2/2016 w sprawie przyjęcia
Podstrategii informatyzacji obszaru funkcjonalnego
powiatu mikołowskiego; • projekt uchwały w
sprawie przyjęcia Podstrategii promocji obszaru
funkcjonalnego powiatu mikołowskiego; • projekt
uchwały w sprawie przyjęcia Podstrategii
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu obszaru
funkcjonalnego powiatu mikołowskiego; • projekt
uchwały w sprawie przyjęcia Podstrategii
rozwiązywania problemów demograficznych
(dostosowanie oferty samorządów do cyklu życia
człowieka; projekty na rzecz dzieci i
młodzieży, osób w wieku produkcyjnym i
poprodukcyjnym; rozwój usług w zakresie
edukacji, opieki zdrowotnej kultury i rekreacji)
obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego; •
projekt uchwały w sprawie przyjęcia Podstrategii
ds. lokalnego rynku pracy, wspierania zatrudnienia
i mobilności pracowników; projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie rocznego programu
współpracy Miasta Orzesze z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi
w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

Protokół konsultacji

 

Opublikowane przez: Sonia Janecka | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2016-02-24 09:39:48 | Data modyfikacji: 2016-03-18 09:44:02.
Konsultacje nr 2/2016 w sprawie przyjęcia
Podstrategii informatyzacji obszaru funkcjonalnego
powiatu mikołowskiego; • projekt uchwały w
sprawie przyjęcia Podstrategii promocji obszaru
funkcjonalnego powiatu mikołowskiego; • projekt
uchwały w sprawie przyjęcia Podstrategii
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu obszaru
funkcjonalnego powiatu mikołowskiego; • projekt
uchwały w sprawie przyjęcia Podstrategii
rozwiązywania problemów demograficznych
(dostosowanie oferty samorządów do cyklu życia
człowieka; projekty na rzecz dzieci i
młodzieży, osób w wieku produkcyjnym i
poprodukcyjnym; rozwój usług w zakresie
edukacji, opieki zdrowotnej kultury i rekreacji)
obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego; •
projekt uchwały w sprawie przyjęcia Podstrategii
ds. lokalnego rynku pracy, wspierania zatrudnienia
i mobilności pracowników; projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie rocznego programu
współpracy Miasta Orzesze z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi
w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

Zarządzenie Nr VII/26/2016 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Podstrategii informatyzacji obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Podstrategii promocji obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Podstrategii przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu obszaru funkcjonalnego powiatu mikołowskiego

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Podstrategii rozwiązywania problemów demograficznych (dostosowanie oferty samorządów do cyklu życia człowieka; projekty na rzecz dzieci i młodzieży, osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym; rozwój usług

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Podstrategii ds. lokalnego rynku pracy, wspierania zatrudnienia i mobilności pracowników

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Orzesze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2016-02-15 12:46:31 | Data modyfikacji: 2016-02-17 14:48:55.
Wyniki konsultacji nr 1/2016 w sprawie określenia
kryteriów naboru do szkół podstawowych dla
kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie
do szkoły podstawowej innej niż szkoła w
obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów
niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów oraz
w sprawie określenia kryteriów naboru do
gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza
obwodami gimnazjów oraz dokumentów niezbędnych
do potwierdzania tych kryteriów

Protokół
z dnia 27 stycznia 2016r.
z przeprowadzonych konsultacjach społecznych w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego.

Przedmiotem konsultacji przeprowadzonych od 20 – 26 stycznia 2016r. były projekty uchwał:

  • projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów oraz
  • w sprawie określenia kryteriów naboru do gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami gimnazjów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

Formą przeprowadzenia konsultacji społecznych było umieszczenie informacji o podejmowanych konsultacjach wraz z projektem uchwały:
- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego;
- w BIP-ie.

Uwagi, opinie i propozycje organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultowanego projektu uchwały wymagały formy pisemnej.

Uwagi, opinie i propozycje do konsultowanego projektu uchwały należało składać do dnia 20 stycznia 2016r. w Miejskim Zespole Oświaty w Orzeszu ul. Powstańców 5.
W określonym terminie do przeprowadzenia konsultacji społecznych powyższego projektu uchwały nie wpłynęły żadne opinie ze strony organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Nie złożenie opinii we wskazanym terminie oznacza akceptację przedstawionego aktu prawa miejscowego.

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-01-27 15:07:24 | Data modyfikacji: 2016-02-17 12:02:13.
Konsultacje nr 1/2016 w sprawie określenia
kryteriów naboru do szkół podstawowych dla
kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie
do szkoły podstawowej innej niż szkoła w
obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów
niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów oraz
w sprawie określenia kryteriów naboru do
gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza
obwodami gimnazjów oraz dokumentów niezbędnych
do potwierdzania tych kryteriów

Zarządzenie Nr VII/6/2016 Burmistrza Miasta Orzesze

Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania

Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami gimnazjów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2016-01-20 08:54:31 | Data modyfikacji: 2016-02-17 14:48:43.
Data wprowadzenia: 2016-01-20 08:54:31
Data modyfikacji: 2016-02-17 14:48:43
Autor: Mirosław Blaski
Opublikowane przez: Mariusz Porwolik