Wyniki konsultacji Nr 14/2014 w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Orzesze na 2015 rok

Protokół
z dnia 27 listopada 2014 r.
z przeprowadzonych konsultacjach społecznych w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego.


Przedmiotem konsultacji przeprowadzonych od 20 - 26 listopada 2014 r. był projekt uchwały:
• Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2015 rok.
Formą przeprowadzenia konsultacji społecznych było umieszczenie informacji o podejmowanych konsultacjach wraz z projektem uchwały:
- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Orzesze www.orzesze.pl;
- w BIP- ie.
Uwagi, opinie i propozycje organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultowanego projektu uchwały wymagały formy pisemnej. Uwagi, opinie i propozycje do konsultowanego projektu uchwały należało składać do dnia 26 listopada 2014 r. w Sekretariacie urzędu na adres Urząd Miejski w Orzeszu ul. Św. Wawrzyńca 21. W określonym terminie do przeprowadzenia konsultacji społecznych powyższego projektu uchwały nie wpłynęły żadne opinie ze strony organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nie złożenie opinii we wskazanym terminie oznacza akceptację przedstawionego aktu prawa miejscowego.

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2014-11-27 13:04:13 | Data modyfikacji: 2016-02-17 12:25:35.
Konsultacje Nr 14/2014 w sprawie Projektu uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na
2015 rok

Zarządzenie Nr 197/2014
Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 19 listopada 2014 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 j.t.) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 Na podstawie art. 5 ust. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późń. zm.) oraz Uchwały XLII/457/14 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r., poz.1118 ) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 zarządzam , co następuje:

§ 1.  Konsultacje przeprowadzić w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie następujących projektów aktów prawa miejscowego: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2015 rok

§ 2.  Konsultacje przeprowadzić w dniach od 20 - 26 listopada 2014r.

§ 3. 1. Formą przeprowadzenia konsultacji społecznych jest umieszczenie informacji o podejmowanych konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Orzeszu www.orzesze.pl oraz w BIP-ie wraz z projektem uchwały.

2.  Referat d/s Promocji Miasta, Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialny jest za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji.

§ 4. 1. Uwagi, opinie i propozycje organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultowanego projektu uchwały wymagają formy pisemnej podpisanej przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym.

2.  Uwagi, opinie i propozycje do konsultowanego projektu uchwały należy składać w Sekretariacie urzędu na adres Urząd Miejski w Orzeszu ul. św. Wawrzyńca 21.

§ 5.  Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi ds. Promocji Miasta, Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego.

§ 6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 Burmistrz Miasta Orzesze


mgr Andrzej Szafraniec

 

 

Zarządzenie nr 192/2014 w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Miasta Orzesze na rok 2015

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2015 rok

Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2015r

Załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2015r

Załącznik nr 3, 4, 5, 8, 9, 10 do projektu uchwały budżetowej na 2015r

Załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej na 2015r

Załącznik nr 7 do projektu uchwały budżetowej na 2015r

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2014-11-20 13:45:20 | Data modyfikacji: 2016-02-17 12:27:38.
Wyniki konsultacji Nr 13/2014 w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych w
przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie


Protokół
z dnia 11 listopada 2014 r.
z przeprowadzonych konsultacjach społecznych w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego.


Przedmiotem konsultacji przeprowadzonych od 3 - 10 listopada 2014 r. był projekt uchwały:
• Projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Orzesze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r.


Formą przeprowadzenia konsultacji społecznych było umieszczenie informacji o podejmowanych konsultacjach wraz z projektem uchwały:
- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Orzesze www.orzesze.pl;
- w BIP- ie.


Uwagi, opinie i propozycje organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultowanego projektu uchwały wymagały formy pisemnej. Uwagi, opinie i propozycje do konsultowanego projektu uchwały należało składać do dnia 10 listopada 2014 r. w Sekretariacie urzędu na adres Urząd Miejski w Orzeszu ul. Św. Wawrzyńca 21.
W określonym terminie do przeprowadzenia konsultacji społecznych powyższego projektu uchwały nie wpłynęły żadne opinie ze strony organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Nie złożenie opinii we wskazanym terminie oznacza akceptację przedstawionego aktu prawa miejscowego.

 

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2014-11-12 08:41:08 | Data modyfikacji: 2016-02-17 12:28:10.
Konsultacje Nr 13/2014 w sprawierocznego programu
współpracy Gminy Orzesze z organizacjami
pozarządowymi na 2015 r.

Zarządzenie Nr 186/2014
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 3 listopada 2014 r.


w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


Na podstawie art. 5 ust. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późń. zm.) oraz Uchwały XLII/457/14 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r., poz.1118 ) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji


zarządzam , co następuje:


§ 1


Konsultacje przeprowadzić w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie następujących projektów aktów prawa miejscowego:
Projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Orzesze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 r.

§ 2


Konsultacje przeprowadzić w dniach od 3 - 10 listopada 2014 r.


§ 3


1. Formą przeprowadzenia konsultacji społecznych jest umieszczenie informacji o podejmowanych konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Orzeszu www.orzesze.pl oraz w BIP-ie wraz z projektem uchwały.
2. Referat d/s Promocji Miasta, Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialny jest za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji.


§ 4

1.Uwagi, opinie i propozycje organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultowanego projektu uchwały wymagają formy pisemnej podpisanej przez osoby uprawnione
do reprezentowania danego podmiotu zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym.
2. Uwagi, opinie i propozycje do konsultowanego projektu uchwały należy składać w Sekretariacie urzędu na adres Urząd Miejski w Orzeszu ul. św. Wawrzyńca 21.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi ds. Promocji Miasta, Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Program współpracy Gminy Orzesze z organizacjami pozarządowymi.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2014-11-03 11:02:44 | Data modyfikacji: 2016-02-17 12:28:30.
Wyniki konsultacji Nr 12/2014 w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na terenie Miasta Orzesze od 1
stycznia 2015 r.


Protokół
z dnia 17 października 2014 r.
z przeprowadzonych konsultacjach społecznych w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów
prawa miejscowego.


Przedmiotem konsultacji przeprowadzonych od 10 - 16 października 2014 r. był projekt uchwały:
• Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Orzesze od 1 stycznia 2015 r.


Formą przeprowadzenia konsultacji społecznych było umieszczenie informacji
o podejmowanych konsultacjach wraz z projektem uchwały:
- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Orzesze www.orzesze.pl;
- w BIP- ie.


Uwagi, opinie i propozycje organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultowanego projektu uchwały wymagały formy pisemnej. Uwagi, opinie i propozycje do konsultowanego projektu uchwały należało składać do dnia 16 października 2014 r. w Sekretariacie urzędu na adres Urząd Miejski w Orzeszu ul. Św. Wawrzyńca 21.
W określonym terminie do przeprowadzenia konsultacji społecznych powyższego projektu uchwały nie wpłynęły żadne opinie ze strony organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Nie złożenie opinii we wskazanym terminie oznacza akceptację przedstawionego aktu prawa miejscowego.

 

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2014-10-17 08:45:15 | Data modyfikacji: 2016-02-17 12:28:58.
Konsultacje Nr 12/2014 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na
terenie Miasta Orzesze od 1 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr 169/2014
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 9 października 2014 r.
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


Na podstawie art. 5 ust. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późń. zm.) oraz Uchwały XLII/457/14 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r., poz.1118 ) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji


zarządzam , co następuje:
§ 1

Konsultacje przeprowadzić w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie następujących projektów aktów prawa miejscowego:
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Orzesze od 1 stycznia 2015 r


§ 2


Konsultacje przeprowadzić w dniach od 10 - 16 października 2014 r.


§ 3


1. Formą przeprowadzenia konsultacji społecznych jest umieszczenie informacji o podejmowanych konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Orzeszu www.orzesze.pl oraz w BIP-ie wraz z projektem uchwały.
2. Referat d/s Promocji Miasta, Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialny jest za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji.


§ 4

1.Uwagi, opinie i propozycje organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultowanego projektu uchwały wymagają formy pisemnej podpisanej przez osoby uprawnione
do reprezentowania danego podmiotu zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym.
2. Uwagi, opinie i propozycje do konsultowanego projektu uchwały należy składać w Sekretariacie urzędu na adres Urząd Miejski w Orzeszu ul. św. Wawrzyńca 21.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi ds. Promocji Miasta, Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 uchwała stawki 2015.pdf

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2014-10-10 08:39:06 | Data modyfikacji: 2016-02-17 12:29:21.
Wyniki konsultacji Nr 11/2014 w sprawie zwolnienia
od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de
minimis

Protokół
z dnia 02 października 2014 r.
z przeprowadzonych konsultacjach społecznych w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego.


Przedmiotem konsultacji przeprowadzonych od 25 września - 1 października 2014 r. był projekt uchwały:
• Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.


Formą przeprowadzenia konsultacji społecznych było umieszczenie informacji o podejmowanych konsultacjach wraz z projektem uchwały:
- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Orzesze www.orzesze.pl;
- w BIP- ie.


Uwagi, opinie i propozycje organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultowanego projektu uchwały wymagały formy pisemnej. Uwagi, opinie i propozycje do konsultowanego projektu uchwały należało składać do dnia 1 października 2014 r. w Sekretariacie urzędu na adres Urząd Miejski w Orzeszu ul. Św. Wawrzyńca 21. W określonym terminie do przeprowadzenia konsultacji społecznych powyższego projektu uchwały nie wpłynęły żadne opinie ze strony organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Nie złożenie opinii we wskazanym terminie oznacza akceptację przedstawionego aktu prawa miejscowego.

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2014-10-02 15:45:37 | Data modyfikacji: 2016-02-17 12:29:43.
Konsultacje Nr 11/2014 w sprawie zwolnienia od
podatku od nieruchomości w ramach pomocy de
minimis

Zarządzenie Nr 160/2014
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 24 września 2014 r.


w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) w dziedzinachdotyczących działalności statutowej tych organizacji.


Na podstawie art. 5 ust. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późń. zm.) oraz Uchwały XLII/457/14 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji


zarządzam , co następuje:


§ 1


Konsultacje przeprowadzić w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie następujących projektów aktów prawa miejscowego:
• Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis


§ 2


Konsultacje przeprowadzić w dniach od 25 września - 1 października 2014 r.


§ 3


1. Formą przeprowadzenia konsultacji społecznych jest umieszczenie informacji o podejmowanych konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Orzeszu www.orzesze.pl oraz w BIP-ie wraz z projektem uchwały.
2. Referat d/s Promocji Miasta, Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialny jest za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji.


§ 4

1.Uwagi, opinie i propozycje organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultowanego projektu uchwały wymagają formy pisemnej podpisanej przez osoby uprawnione
do reprezentowania danego podmiotu zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym.
2. Uwagi, opinie i propozycje do konsultowanego projektu uchwały należy składać w Sekretariacie urzędu na adres Urząd Miejski w Orzeszu ul. św. Wawrzyńca 21.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi ds. Promocji Miasta, Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 uchwała de minimis..pdf

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2014-09-25 09:16:29 | Data modyfikacji: 2016-02-17 12:30:03.
Wyniki konsultacji Nr 10/2014 w sprawie ustalenia
Regulaminu Targowiska w Orzeszu

Protokół
z dnia 28 sierpnia 2014r.
z przeprowadzonych konsultacjach społecznych w celu poznania opinii organizacji
pozarządowych i podmiotów,
o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego.

Przedmiotem konsultacji przeprowadzonych od 20 – 27 sierpnia 2014r. był projekt uchwały:
Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska w Orzeszu.
Formą przeprowadzenia konsultacji społecznych było umieszczenie informacji o podejmowanych konsultacjach wraz z projektami uchwał:
- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Orzesze www.orzesze.pl;
- w BIP- ie.

Uwagi, opinie i propozycje organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultowanego projektu uchwały wymagały formy pisemnej. Uwagi, opinie i propozycje do konsultowanego projektu uchwały należało składać do dnia 27 sierpnia 2014r. w Sekretariacie urzędu na adres Urząd Miejski w Orzeszu ul. Św. Wawrzyńca 21. W określonym terminie do przeprowadzenia konsultacji społecznych powyższego projektu uchwały nie wpłynęły żadne opinie ze strony organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nie złożenie opinii we wskazanym terminie oznacza akceptację przedstawionego aktu prawa miejscowego.

 

Burmistrz Miasta Orzesze


mgr Andrzej Szafraniec

 

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-09-04 09:26:02 | Data modyfikacji: 2016-02-17 12:30:26.
Konsultacje Nr 10/2014 w sprawie ustalenia
Regulaminu Targowiska w Orzeszu

 

Zarządzenie Nr 137/2014
Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 20 sierpnia 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


Na podstawie art. 5 ust. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późń. zm.) oraz Uchwały XLII/457/14 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


zarządzam, co następuje:

§ 1. Konsultacje przeprowadzić w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie następujących projektów aktów prawa miejscowego: Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska w Orzeszu.

§ 2. Konsultacje przeprowadzić w dniach od 20 – 27 sierpnia 2014 r.

§ 3. 1. Formą przeprowadzenia konsultacji społecznych jest umieszczenie informacji o podejmowanych konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Orzeszu www.orzesze.pl oraz w BIP-ie wraz z projektem uchwały.

2. Referat d/s Promocji Miasta, Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialny jest za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji.

§ 4. 1. Uwagi, opinie i propozycje organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultowanego projektu uchwały wymagają formy pisemnej podpisanej przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym.

2. Uwagi, opinie i propozycje do konsultowanego projektu uchwały należy składać w Sekretariacie urzędu na adres Urząd Miejski w Orzeszu ul. św. Wawrzyńca 21.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi ds. Promocji Miasta, Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta Orzesze


mgr Andrzej Szafraniec

 

 

Wyniki konsultacji Nr 10/2014 w sprawie ustalenia - protokół

Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska w Orzeszu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-08-20 13:11:17 | Data modyfikacji: 2016-02-17 12:32:59.
Wyniki konsultacji Nr 9/2014 w sprawie opłaty
targowej


Protokół
z dnia 29 lipca 2014 r.
z przeprowadzonych konsultacjach społecznych w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego.


Przedmiotem konsultacji przeprowadzonych od 21 – 28 lipca 2014 r. był projekt uchwały:


• Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej.


Formą przeprowadzenia konsultacji społecznych było umieszczenie informacji o podejmowanych konsultacjach wraz z projektem uchwały:
- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Orzesze www.orzesze.pl;
- w BIP- ie.


Uwagi, opinie i propozycje organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultowanego projektu uchwały wymagały formy pisemnej. Uwagi, opinie i propozycje do konsultowanego projektu uchwały należało składać do dnia 28 lipca 2014 r. w Sekretariacie urzędu na adres Urząd Miejski w Orzeszu ul. Św. Wawrzyńca 21. W określonym terminie do przeprowadzenia konsultacji społecznych powyższego projektu uchwały nie wpłynęły żadne opinie ze strony organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nie złożenie opinii we wskazanym terminie oznacza akceptację przedstawionego aktu prawa miejscowego.

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2014-07-29 09:28:03 | Data modyfikacji: 2016-02-17 12:33:33.
Wyniki konsultacji Nr 8/2014 w sprawie wzoru
deklaracji oraz wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunlanymi

Protokół
z dnia 22 lipca 2014 r.
z przeprowadzonych konsultacjach społecznych w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego.


Przedmiotem konsultacji przeprowadzonych od 14 – 21 lipca 2014 r. były projekty uchwał:
1) projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych;
2) projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Formą przeprowadzenia konsultacji społecznych było umieszczenie informacji o podejmowanych konsultacjach wraz z projektami uchwał:
- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Orzesze www.orzesze.pl;
- w BIP- ie.


Uwagi, opinie i propozycje organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultowanych projektów uchwał wymagały formy pisemnej. Uwagi, opinie i propozycjedo konsultowanych projektów uchwał należało składać do dnia 21 lipca 2014 r. w Sekretariacie urzędu na adres Urząd Miejski w Orzeszu ul. Św. Wawrzyńca 21.
W określonym terminie do przeprowadzenia konsultacji społecznych powyższych projektów uchwał nie wpłynęły żadne opinie ze strony organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Nie złożenie opinii we wskazanym terminie oznacza akceptację przedstawionego aktu prawa miejscowego.

 

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2014-07-22 09:59:45 | Data modyfikacji: 2016-02-17 12:33:55.
Konsultacje Nr 9/2014 w sprawie opłaty targowej

Zarządzenie Nr 115/2014
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 21 lipca 2014 r.


w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


Na podstawie art. 5 ust. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późń. zm.) oraz Uchwały XLII/457/14 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


zarządzam , co następuje:


§ 1


Konsultacje przeprowadzić w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie następujących projektów aktów prawa miejscowego:
• Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej.


§ 2


Konsultacje przeprowadzić w dniach od 21 – 28 lipca 2014 r.


§ 3


1. Formą przeprowadzenia konsultacji społecznych jest umieszczenie informacji o podejmowanych konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Orzeszu www.orzesze.pl oraz w BIP-ie wraz z projektem uchwały.
2. Referat d/s Promocji Miasta, Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialny jest za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji.


§ 4

1.Uwagi, opinie i propozycje organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultowanego projektu uchwały wymagają formy pisemnej podpisanej przez osoby uprawnione
do reprezentowania danego podmiotu zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym.
2. Uwagi, opinie i propozycje do konsultowanego projektu uchwały należy składać w Sekretariacie urzędu na adres Urząd Miejski w Orzeszu ul. św. Wawrzyńca 21.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi ds. Promocji Miasta, Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik - uchwała

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2014-07-21 12:24:24 | Data modyfikacji: 2016-02-17 12:34:30.
Konsultacje Nr 8/2014 w sprawie wzoru deklaracji
oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunlanymi

Zarządzenie Nr 114/2014
Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 14 lipca 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Na podstawie art. 5 ust. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późń. zm.) oraz Uchwały XLII/457/14  Rady Miejskiej Orzesze z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


zarządzam , co następuje:

§ 1. Konsultacje przeprowadzić w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie następujących projektów aktów prawa miejscowego:

1) projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych;

2) projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Konsultacje przeprowadzić w dniach od 14 – 21 lipca 2014 r.

§ 3. 1. Formą przeprowadzenia konsultacji społecznych jest umieszczenie informacji o podejmowanych konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Orzeszu www.orzesze.pl oraz w BIP-ie wraz z projektem uchwały.

2. Referat d/s Promocji Miasta, Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialny jest za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji.

§ 4. 1. Uwagi, opinie i propozycje organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultowanego projektu uchwały wymagają formy pisemnej podpisanej przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym.

2. Uwagi, opinie i propozycje do konsultowanego projektu uchwały należy składać w Sekretariacie urzędu na adres Urząd Miejski w Orzeszu ul. św. Wawrzyńca 21.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi ds. Promocji Miasta, Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Burmistrz Miasta Orzesze


mgr Andrzej Szafraniec

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2014-07-14 10:36:53 | Data modyfikacji: 2016-02-17 12:36:33.
Wyniki konsultacji Nr 6/2014 w sprawie ustalenia
sieci publicznych szkół podstawowych, gimnazjów
oraz granic ich obwodów

Protokół
z dnia 24 czerwca 2014r.
z przeprowadzonych konsultacjach społecznych w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego.

Przedmiotem konsultacji przeprowadzonych od 16 – 22 czerwca 2014r. były projekty uchwał:

− Projekt uchwały w sprawie: ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Orzesze oraz granic ich obwodów
− Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Orzesze oraz granic ich obwodów.

Formą przeprowadzenia konsultacji społecznych było umieszczenie informacji o podejmowanych konsultacjach wraz z projektem uchwały:
− na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Orzesze www.orzesze.pl;
− w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uwagi, opinie i propozycje organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
do konsultowanego projektu uchwały wymagały formy pisemnej.

Uwagi, opinie i propozycje do konsultowanego projektu uchwały należało składać do dnia 22 czerwca 2014r. w Sekretariacie Miejskiego Zespołu Oświaty, ul. Powstańców 5, 43-180 Orzesze. W określonym terminie do przeprowadzenia konsultacji społecznych powyższych projektów uchwał nie wpłynęły żadne opinie ze strony organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nie złożenie opinii we wskazanym terminie oznacza akceptację przedstawionego aktu prawa miejscowego.

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2014-06-25 10:00:08 | Data modyfikacji: 2016-02-17 12:36:56.
Wyniki konsultacji Nr 7/2014 w sprawie zasad,
sposobu i trybu umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty należności pieniężnych
przypadających Gminie Orzesze

Protokół
z dnia 24 czerwca 2014 r.
z przeprowadzonych konsultacjach społecznych w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego.


  Przedmiotem konsultacji przeprowadzonych od 16 – 23 czerwca 2014 r. był projekt uchwały:
- Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Orzesze lub jej jednostkom podległym, mających charakter cywilnoprawny oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
Formą przeprowadzenia konsultacji społecznych było umieszczenie informacji
o podejmowanych konsultacjach wraz z projektem uchwały:
- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Orzesze www.orzesze.pl;
- w BIP- ie.
Uwagi, opinie i propozycje organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultowanego projektu uchwały wymagały formy pisemnej. Uwagi, opinie i propozycje do konsultowanego projektu uchwały należało składać do dnia 23 czerwca 2014 r. w Sekretariacie urzędu na adres Urząd Miejski w Orzeszu ul. Św. Wawrzyńca 21. W określonym terminie do przeprowadzenia konsultacji społecznych powyższych projektów uchwał nie wpłynęły żadne opinie ze strony organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Nie złożenie opinii we wskazanym terminie oznacza akceptację przedstawionego aktu prawa miejscowego.

 

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2014-06-24 08:49:48 | Data modyfikacji: 2016-02-17 12:37:26.
Wyniki konsultacjii Nr 5/2014 w sprawie w sprawie
zmiany podziału Miasta Orzesze na stałe obwody i
okręgi wyborcze

Protokół
z dnia 20 czerwca 2014 r.
z przeprowadzonych konsultacjach społecznych w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego.


Przedmiotem konsultacji przeprowadzonych od 13 – 20 czerwca 2014 r. były projekty uchwał:
- Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XXIX/327/12 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 13 grudnia 2012 r. oraz uchwały NR XLIII/467/14 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie podziału Miasta Orzesze na stałe obwody głosowania;
- Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XXVI/281/12 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału Miasta Orzesze na okręgi wyborcze.


Formą przeprowadzenia konsultacji społecznych było umieszczenie informacji o podejmowanych konsultacjach wraz z projektem uchwały:
- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Orzesze www.orzesze.pl;
- w BIP- ie.


Uwagi, opinie i propozycje organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultowanego projektu uchwały wymagały formy pisemnej. Uwagi, opinie i propozycje do konsultowanego projektu uchwały należało składać do dnia 20 czerwca 2014 r. w Sekretariacie urzędu na adres Urząd Miejski w Orzeszu ul. Św. Wawrzyńca 21.
W określonym terminie do przeprowadzenia konsultacji społecznych powyższych projektów uchwał nie wpłynęły żadne opinie ze strony organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Nie złożenie opinii we wskazanym terminie oznacza akceptację przedstawionego aktu prawa miejscowego.

 

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2014-06-20 09:55:00 | Data modyfikacji: 2016-02-17 12:37:49.
Konsultacje Nr 7/2014 w sprawie zasad, sposobu i
trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na
raty należności pieniężnych przypadających
Gminie Orzesze

Zarządzenie Nr 93/2014
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 16 czerwca 2014 r.
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


Na podstawie art. 5 ust. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późń. zm.) oraz Uchwały XLII/457/14 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji


zarządzam , co następuje:


§ 1


Konsultacje przeprowadzić w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie następujących projektów aktów prawa miejscowego:

Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Orzesze lub jej jednostkom podległym, mających charakter cywilnoprawny oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

§ 2

Konsultacje przeprowadzić w dniach od 16 – 23 czerwca 2014 r.


§ 3


1. Formą przeprowadzenia konsultacji społecznych jest umieszczenie informacji o podejmowanych konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Orzeszu www.orzesze.pl oraz w BIP-ie wraz z projektem uchwały.
2. Referat d/s Promocji Miasta, Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialny jest za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji.

 
§ 4

1.Uwagi, opinie i propozycje organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultowanego projektu uchwały wymagają formy pisemnej podpisanej przez osoby uprawnione
do reprezentowania danego podmiotu zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym.
2. Uwagi, opinie i propozycje do konsultowanego projektu uchwały należy składać w Sekretariacie urzędu na adres Urząd Miejski w Orzeszu ul. św. Wawrzyńca 21.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi ds. Promocji Miasta, Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik - Uchwała

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2014-06-16 09:04:51 | Data modyfikacji: 2016-02-17 12:38:12.
Konsultacje Nr 6/2014 w sprawie ustalenia sieci
publicznych szkół podstawowych, gimnazjów oraz
granic ich obwodów

Zarządzenie Nr 92/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r.

Zarządzenie Nr 92/2014
Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 12 czerwca 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
zarządzam, co następuje:

§ 1.  Konsultacje przeprowadzić w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie następujących projektów aktów prawa miejscowego: Projekt uchwały w sprawie: ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Orzesze oraz granic ich obwodów oraz Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Orzesze oraz granic ich obwodów.

§ 2. Konsultacje przeprowadzić w dniach od 16 czerwca – 22 czerwca 2014r.

§ 3. 1. Formą przeprowadzenia konsultacji społecznych jest umieszczenie informacji o podejmowanych konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Orzeszu wraz z projektami uchwał w zakładce Organizacje pozarządowe, Konsultacje społeczne.

2. Miejski Zespół Oświaty odpowiedzialny jest za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji.

§ 4. 1. Uwagi, opinie i propozycje organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultowanych projektów uchwał wymagają formy pisemnej podpisanej przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym.

2. Uwagi, opinie i propozycje do konsultowanych projektów uchwał należy składać w Sekretariacie Miejskiego Zespołu Oświaty, ul. Powstańców 5, 43-180 Orzesze.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Zespołu Oświaty.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Orzesze


mgr Andrzej Szafraniec

Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów

Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-06-13 14:08:29 | Data modyfikacji: 2016-02-17 12:39:52.
Konsultacje Nr 5/2014 w sprawie w sprawie zmiany
podziału Miasta Orzesze na stałe obwody i
okręgi wyborcze

Zarządzenie Nr 91/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r.

Zarządzenie Nr 91/2014
Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 12 czerwca 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 5 ust. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późń. zm.) oraz Uchwały XLII/457/14 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zarządzam , co następuje:

§ 1. Konsultacje przeprowadzić w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie następujących projektów aktów prawa miejscowego:

- Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XXIX/327/12 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 13 grudnia 2012 r. oraz uchwały NR XLIII/467/14 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 27 marca 2014 r.w sprawie podziału Miasta Orzesze na stałe obwody głosowania;

- Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XXVI/281/12 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału Miasta Orzesze na okręgi wyborcze.

§ 2. Konsultacje przeprowadzić w dniach od 13 – 20 czerwca 2014 r.

§ 3. 1. Formą przeprowadzenia konsultacji społecznych jest umieszczenie informacji
o podejmowanych konsultacjach:

- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Orzesze www.orzesze.pl

- w BIPie

2. Referat d/s Promocji Miasta, Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialny jest za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji.

§ 4. 1. Uwagi, opinie i propozycje organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultowanego projektu uchwały wymagają formy pisemnej podpisanej przez osoby uprawnione
do reprezentowania danego podmiotu zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym.

2. Uwagi, opinie i propozycje do konsultowanego projektu uchwały należy składać w Sekretariacie  urzędu na adres Urząd Miejski w Orzeszu ul. św. Wawrzyńca 21.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi ds. Promocji Miasta, Współpracy
ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

Burmistrz Miasta Orzesze


mgr Andrzej Szafraniec

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XXIX/327/12 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 13 grudnia 2012r. oraz uchwały NR XLIII/467/14 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 27 marca 2014r. w sprawie podziału Miasta Orzesze na stałe obwody głosowania

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XXVI/281/12 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału Miasta Orzesze na okręgi wyborcze

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-06-13 13:36:38 | Data modyfikacji: 2016-02-17 12:41:13.
Wyniki konsultacji Nr 3/2014 w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych w
przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z
organizacjami pozarządowymi

Protokół
z dnia 27 lutego 2014 r.
z przeprowadzonych konsultacjach społecznych w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego.

Przedmiotem konsultacji przeprowadzonych od 13 – 26 lutego 2014 r. był projekt uchwały:
Projekt uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z Radą pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
( t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Formą przeprowadzenia konsultacji społecznych było umieszczenie informacji o podejmowanych konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Orzeszu www.orzesze.pl wraz z projektem uchwały w zakładce Organizacje pozarządowe, Konsultacje społeczne.Uwagi, opinie i propozycje organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultowanego projektu uchwały wymagały formy pisemnej. Uwagi, opinie i propozycje do konsultowanego projektu uchwały należało składać do dnia 26 lutego 2014 r. w Sekretariacie urzędu na adres Urząd Miejski w Orzeszu ul. Św. Wawrzyńca 21.
W określonym terminie do przeprowadzenia konsultacji społecznych powyższych projektów uchwał nie wpłynęły żadne opinie ze strony organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Nie złożenie opinii we wskazanym terminie oznacza akceptację przedstawionego aktu prawa miejscowego.

 

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2014-06-12 08:45:23 | Data modyfikacji: 2016-02-17 12:41:33.
Wyniki konsultacji Nr 4/2014 w sprawie
zarządzenia poboru podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego w formie inkasa, powołania
inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia dla
inkasentów


Protokół
z dnia 15 kwietnia 2014 r.
z przeprowadzonych konsultacjach społecznych w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego.

Przedmiotem konsultacji przeprowadzonych od 08 – 14 kwietnia 2014 r. był projekt uchwały:

 • Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w formie inkasa, powołania inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów.

  Formą przeprowadzenia konsultacji społecznych było umieszczenie informacji o podejmowanych konsultacjach wraz z projektem uchwały:
  • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Orzeszu www.orzesze.pl;
  • w BIPie w zakładce Organizacje pozarządowe, Konsultacje społeczne;
  • w BIP-ie w zakładce Konsultacje, Konsultacje.

  Uwagi, opinie i propozycje organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultowanego projektu uchwały wymagały formy pisemnej. Uwagi, opinie i propozycje do konsultowanego projektu uchwały należało składać do dnia 14 kwietnia 2014 r. w Sekretariacie urzędu na adres Urząd Miejski w Orzeszu ul. Św. Wawrzyńca 21.
  W określonym terminie do przeprowadzenia konsultacji społecznych powyższych projektów uchwał nie wpłynęły żadne opinie ze strony organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  Nie złożenie opinii we wskazanym terminie oznacza akceptację przedstawionego aktu prawa miejscowego.

 

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2014-04-15 09:55:01 | Data modyfikacji: 2016-02-17 12:41:54.
Konsultacjie Nr 4/2014 w sprawie zarządzenia
poboru podatku od nieruchomości, rolnego i
leśnego w formie inkasa, powołania inkasentów
oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów

Zarządzenie Nr 48/2014
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 08 kwietnia 2014 r.
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

       Na podstawie art. 5 ust. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późń. zm.) oraz Uchwały XLII/457/14 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zarządzam , co następuje:

§ 1

Konsultacje przeprowadzić w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie następujących projektów aktów prawa miejscowego:
•Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w formie inkasa, powołania inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów

§ 2

Konsultacje przeprowadzić w dniach od 08 – 14 kwietnia 2014 r.

§ 3

1. Formą przeprowadzenia konsultacji społecznych jest umieszczenie informacji wraz z projektem uchwały
o podejmowanych konsultacjach:
· na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Orzesze www.orzesze.pl ;
· w BIPie w zakładce Organizacje pozarządowe, Konsultacje społeczne;
· w BIP-ie w zakładce Konsultacje, Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
2. Referat d/s Promocji Miasta, Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialny jest za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji.

§ 4

1.Uwagi, opinie i propozycje organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultowanego projektu uchwały wymagają formy pisemnej podpisanej przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym.
2. Uwagi, opinie i propozycje do konsultowanego projektu uchwały należy składać w Sekretariacie urzędu na adres Urząd Miejski w Orzeszu ul. św. Wawrzyńca 21.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi ds. Promocji Miasta, Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Projekt uchwały

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2014-04-09 08:26:39 | Data modyfikacji: 2016-02-17 12:42:12.
Konsultacje Nr 3/2014 w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych w przedmiocie projektów
aktów prawa miejscowego z organizacjami
pozarządowymi

 

Zarządzenie Nr 22/2014
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 12 lutego 2014 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

       Na podstawie art. 5 ust. 5b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późń. zm.) oraz Uchwały Nr XLV/407/10 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z Radą pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 ze zmianami) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

zarządzam , co następuje:

 

§ 1

 

Konsultacje przeprowadzić w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie następujących projektów aktów prawa miejscowego:
•     Projekt uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z Radą pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

§ 2

Konsultacje przeprowadzić w dniach od 13 lutego –  26 lutego 2014 r.

§ 3

 

1. Formą przeprowadzenia konsultacji społecznych jest umieszczenie informacji
o podejmowanych konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Orzeszu www.orzesze.pl wraz z  projektami uchwał w zakładce Organizacje pozarządowe, Konsultacje społeczne.
 2. Referat d/s Promocji Miasta, Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialny jest za przygotowanie
i przeprowadzenie konsultacji.

 

§ 4

 

1.Uwagi, opinie i propozycje organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultowanych projektów uchwał wymagają formy pisemnej podpisanej przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym.
2. Uwagi, opinie i propozycje do konsultowanych projektów uchwał należy składać w Sekretariacie urzędu na adres Urząd Miejski w Orzeszu ul. św. Wawrzyńca 21.

 

§ 5

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi ds. Promocji Miasta, Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego. 

§ 6


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Data wprowadzenia: 2014-02-28 10:02:10 | Data modyfikacji: 2016-02-17 12:42:57.
Data wprowadzenia: 2014-02-28 10:02:10
Data modyfikacji: 2016-02-17 12:42:57
Opublikowane przez: Mariusz Porwolik