Zakres działania

Do zakresu działania Biura Rady Miejskiej należy:
1. Obsługa biurowa sesji i posiedzeń Komisji Rady Miejskiej.
2. Obsługa biurowa Rady wg wskazań Przewodniczącego Rady Miejskiej.
3. Techniczne opracowanie projektów uchwał Rady Miejskiej i koordynacja przestrzegania przez jednostki organizacyjne Urzędu zasad techniki legislacyjnej.
4. Prowadzenie zbioru projektów uchwał, uchwał oraz protokołów z posiedzeń Rady Miejskiej.
5. Prowadzenie rejestru aktów prawa miejscowego publikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i jego zbioru.
6. Prowadzenie rejestru interpelacji i odpowiedzi na interpelacje oraz wniosków radnych.
7. Załatwianie skarg i wniosków, które wpłynęły do Rady Miejskiej.
8. Przyjmowanie oświadczeń majątkowych radnych.
9. Obsługa biurowa jednostek pomocniczych w zakresie spotkań z sołtysami oraz zebraniami sprawozdawczo - wyborczymi.
10. Realizacja ustawy o dostępie do informacji publicznej w zakresie:
1) prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Orzesze,
2) udostępnienia danych w Biuletynie Informacji Publicznej wynikających z zakresu działania Biura.
11. Realizacja ustawy „Prawo o ustroju sądów powszechnych” – w zakresie czynności związanych z wyborem ławników.
12. Realizacja ustawy o funduszu sołeckim w zakresie składania wniosków.
13. Współpraca z Sekretarzem Miasta w zakresie spraw związanych z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu, Prezydenta RP, do samorządu gminnego, europarlamentu oraz spraw związanych z przeprowadzaniem referendum.
14. Współdziałanie z Wydziałem Rozwoju i Zamówień Publicznych przy przygotowywaniu dokumentacji przetargowej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2014-02-10 14:52:04 | Data modyfikacji: 2017-04-04 12:11:40.
Pracownicy

PRACOWNICY

STANOWISKO

TELEFON

Marzena Nowak

Kierownik Biura - 1 et.

32 3248825

Maria Mierzwa-Owczarek

Inspektor - 3/4 et.

32 3248825

 

 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2014-02-10 14:54:21 | Data modyfikacji: 2023-01-31 09:53:56.
Dane teleadresowe

telefon: 32 3248825
fax: 32 3248826
e-mail: rm@orzesze.pl

adres:
Urząd Miejski Orzesze
Biuro Rady Miejskiej
ul.Św.Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze

siedziba:
Budynek Urzędu Miejskiego
I piętro - sekretariat

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2014-02-10 14:55:33 | Data modyfikacji: 2023-06-29 10:35:41.
Data wprowadzenia: 2014-02-10 14:55:33
Data modyfikacji: 2023-06-29 10:35:41
Opublikowane przez: Marzena Nowak