Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego o znaczeniu powiatowym i
gminnym:ROK 2020
L.p. Nr decyzji i data jej wydania Nazwa i adres wnioskodawcy Rodzaj inwestycji Strzeszczenie ustaleń decyzji Określenie terenu inwestycji
ROK 2020
 1.
Decyzja nr
WGPiK.6733.1.2020  z dnia 25 czerwca 2020 r.
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
ul. Wojciecha Banderowskiego 16
33-100 Tarnów
Inwestycja liniowa budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do budynku mieszkalnego

Orzesze, ul.Kwiatowa

dz nr 192/21

 2. Decyzja LCP nr 1/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. Miasto Orzesze  Inwestycja liniowa  Budowa odcinka linii oświetlenia w ciągu ul. Kościelnej

Orzesze, obręb Zazdrość 

działka nr 204, 1167/143

3.

Postępowanie rozpoczęte

- zawieszenie

EMITEL s.a. z siedzibą w Warszawie ul. Franciszka Klimczaka 1 Infrastruktura Budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną,
KRY-ORZESZE-ZAWADA/35750

Orzesze, obręb Zawada przy ul. Wyzwolenia

działka nr 1054/173

4.

Decyzja nr WGPiK.6733.4.2020  z dnia 03 września 2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.,

Pełnomocnik: Marcin Krzysteczko „Instal-sanit”,
ul. Gliwicka 2, 44-177 Paniówki

Inwestycja liniowa „rozbudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia Ø160PE
do budynku hotelowo-restauracyjnego przy ul. Rybnickiej 163 w Orzeszu

Orzesze, obręb Zawada ul. Rybnicka

działki nr 1031/253, 148/2, 239/2, 240/2, 241/2, 242/2, 243/2, 244/2, 245/2, 246/2 

 

 

Opublikowane przez: Tomasz Szier | Data wprowadzenia: 2020-04-07 10:30:46 | Data modyfikacji: 2020-11-25 15:06:43.
Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego o znaczeniu powiatowym i
gminnym:ROK 2019
L.p. Nr decyzji i data jej wydania Nazwa i adres wnioskodawcy Rodzaj inwestycji Strzeszczenie ustaleń decyzji Określenie terenu inwestycji
ROK 2019
 1.
WGPiK.6733.1.2019 18.04.2019 r. 
Osoba
fizyczna
Inwestycja liniowa Budowa sieci wodociągowej Orzesze, ul. Żorska (boczna) dz nr 484/97
   WGPiK.6733.2.2019 01.08.2019 r. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Pełnomocnik
ENERGO-INWEST S.C.
 Inwestycja liniowa „budowy sieci gazowej średniego ciśnienia D40 PE100 SDR11 oraz przyłacza gazu D25 PE100 SDR11 RC wraz z punktem redukcyjno - pomiarowym gazu dla potrzeb zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego w Orzeszu, obręb Zgoń, przy ul. Zgońska” 

Orzesze, obręb Zgoń

działki nr 372/19, 371/24

 

 

Opublikowane przez: Tomasz Szier | Data wprowadzenia: 2019-04-24 10:18:09 | Data modyfikacji: 2020-11-25 15:10:22.
Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego o znaczeniu powiatowym i
gminnym:ROK 2018
L.p. Nr decyzji i data jej wydania Nazwa i adres wnioskodawcy Rodzaj inwestycji Strzeszczenie ustaleń decyzji Określenie terenu inwestycji
ROK 2018
 1. 35/2018z dn. 04.05.2018 r. TAURON DYSTRYBUCJA S.A., 31-035 Kraków, ul. Podgórska 25A Oddział w Gliwicach, 44-102 Gliwice, ul. Portowa 14a, w imieniu którego działała na podstawie udzielonego pisemnego pełnomocnictwa z dnia 10 maja 2016r. Pani Katarzyna Kocurek z Biura Projektowego ELPRO S.C. K.Kocurek, M.Kowal, Ł.Blinda; w Mikołowie, 43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 4 Inwestycja liniowa „Wymiana przewodów linii napowietrznej nN oraz budowa sieci i przyłączy elektroenergetycznych nN dla zasilania budynków mieszkalnych 

dz. nr dz. nr 196/8, 145, 1153/20, 1135/20, 1136/20, 1137/20, 1138/20, 1139/20, 1140/20, 1141/20, 1142/20, 1143/20, 1144/20, 1145/20, 1146/20 

Orzeszu – Gardawicach przy ul. Makowej”

 2.

04.07.2018 r.
(postanowienie)

Wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (art. 123 oraz art. 61a § 1 w związku z art. 64 § 2 Kpa oraz art. 52 ust. 2 i art. 61 ust. 1 i 5 u.o.p.i.z.p.)

EmiTel S.A. ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa; Pełnomocnik: Piotr Kasprzycki, ul. Hetmańska 22/6, 40-560 Katowice Infrastruktura techniczna Budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z stacją bazową KRY_ORZESZE_ZAWADA/35750 
 3.  71/2018 z dn. 07.08.2018 r.   Polska Spółka Gazownictwa Sp. Z o.o. ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa; Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze; Na ręce pełnomocnika: Anna Pado, ul. Czajki 3/12, 44-122 Gliwice  Inwestycja liniowa Budowa sieci gazowej n/c w ramach zadania pn: “Budowa sieci gazowej n/c wraz z przyłączami w Orzeszu ul. Rybnicka, Żorska, Żeromskiego, Bzów”  
4. 86/2018 z dn. 19.09.2018 r. Polska Spółka Gazownictwa Sp. Z o.o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa; pełnomocnik: Anna Szyma reprezentująca firmę PAN-GAZ Częstochowa S.A., ul. Ogrodowa 65, 42-200 Częstochowa Inwestycja liniowa Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych w  rejonie ul. Jutrzenki

Orzeszu na działkach nr 398/56 i 337/56, obręb 0044 Zawada ul. Jutrzenki

5. 95/2018 z dn. 06.11.2018 r. Tauron Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25A 31-035 Kraków
Oddział w Gliwicach ul. Portowa 14A 44-102 Gliwice
Na ręce pełnomocnika: Katarzyna Kocurek, BP ELPRO S.C. K. Kocurek, M. Kowal, Ł. Blinda
ul. Żwirki i Wigury 65A/312-314 43-190 Mikołów
Inwestycja liniowa Budowa stacji transformatorowej SN/nN z włączeniem do sieci SN oraz przyłącza elektroenergetycznego nN dla zasilania domu jednorodzinnego w Orzeszu przy ul. Zuchów na dz. nr 1420/187, 1471/187. 1466/187, 1487/187, 1488/187 Orzesze przy ul. Zuchów
6. 100/2018 z dn. 28.11.2018 r. Tauron Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25A 31-035 Kraków, Na ręce pełnomocnika: Marcin Matula, 44-177 Paniówki, ul. Leśna 22a Inwestycja liniowa Budowa słupa linii SN i sieci kablowej na działce nr 32/2 w Orzeszu, obręb Orzesze w ramach inwestycji polegającej na przebudowie fragmentu sieci SN obejmującego budowę kontenerowej stacji transformatorowej, słupa linii SN oraz budowie linii kablowych SN i nN wraz z demontażem linii napowietrznych SN na działce nr 32/2 w Orzeszu

 

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2019-04-24 10:01:25 | Data modyfikacji: 2019-04-24 10:10:21.
Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego o znaczeniu powiatowym i
gminnym:ROK 2017
L.p. Nr decyzji i data jej wydania Nazwa i adres wnioskodawcy Rodzaj inwestycji Strzeszczenie ustaleń decyzji Określenie terenu inwestycji
ROK 2017
 1. 50/2017 z dn. 22.05.2017r. TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Kraków,
31-358 Kraków,ul. Jasnogórska 11
Oddział Gliwice 44-100 Gliwice,
ul. Portowa 14a,
w imieniu którego działa na podstawie udzielonego pisemnego pełnomocnictwa z dnia 10.05.2016r.
Pani Katarzyna Kocurek
BP „ELPRO” S.C.
K. Kocurek, M. Kowal,
Ł.Blinda
43-190 Mikołów,
ul. Żwirki i Wigury 4
Inwestycja liniowa Budowa sieci i przyłączy
elektroenergetycznych nN
na działkach nr 1098/193, 227, 1188/45, 1185/45, 1186/45, 1187/45 dla zasilania trzech domów jednorodzinnych w Orzeszu, obręb Zawada, ul. Wyzwolenia
na działkach nr 1098/193, 227, 1188/45, 1185/45, 1186/45, 1187/45 dla Orzesze, obręb Zawada, ul. Wyzwolenia
 2. 37/2017 z dn. 28.04.2017r. TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Kraków,
31-358 Kraków,ul. Jasnogórska 11
Oddział Gliwice 44-100 Gliwice,
ul. Portowa 14a,
w imieniu którego działa na podstawie udzielonego pisemnego pełnomocnictwa z dnia 10.05.2016r.
Pani Katarzyna Kocurek
BP „ELPRO” S.C.
K. Kocurek, M. Kowal,
Ł.Blinda
43-190 Mikołów,
ul. Żwirki i Wigury 4
Inwestycja liniowa Budowa sieci i przyłącza
elektroenergetycznego nN
działki nr 196/8, 145, 1068/20 dla zasilania domu jednorodzinnego 1071/20, 1067/20 w Orzeszu obręb: Gardawice przy ul. Makowej
 3. 70/2017 z dn. 27.06.2017r. „BUWAMAT” Pracownia Projektowa sp. z o.o.
Jarosław Sakławski
41-800 Zabrze,
ul. Narutowicza 2  
 Inwestycja liniowa Budowa wodociągu wraz
z przyłączem do budynku mieszkalnego zlokalizowanego
 działki nr 1078/116 w Orzeszu, obręb: Gardawice
 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2019-04-24 09:29:35 | Data modyfikacji: 2019-04-24 09:52:43.
Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego o znaczeniu powiatowym i
gminnym:ROK 2016
L.p. Nr decyzji i data jej wydania Nazwa i adres wnioskodawcy Rodzaj inwestycji Strzeszczenie ustaleń decyzji Określenie terenu inwestycji
ROK 2016
 1. 21/2016 z dn. 17.03.2016r. TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
31 - 358 Kraków, ul. Jasnogórska 11
Oddział w Gliwicach
ul. Portowa 14a; 44 – 100 Gliwice
Inwestycja liniowa przebudowa sieci kablowej oświetlenia ulicy Żorskiej w Orzeszu, obręb Orzesze i Zawada działki nr 1227/84, 169, 164, 871/165, 873/165, 869/159, 208 położone w Orzeszu – ul. Żorska, obręb Orzesze i Zawada.
 2. 36/2016 z dn. 14.04.2016r. TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Kraków
ul. Jasnogórska 11, 31 - 358 Kraków
Inwestycja liniowa przebudowa napowietrznej sieci SN, budowa linii kablowej SN, nN oraz budowa stacji transformatorowych SN działki nr 225/56, 767/158, 150, 356/57, 780/52, 332/53, 1021/57, 1022/57, 1023/57, 1024/57, 444/62, 213/59, 791/59, 1051/59, 1052/59, 46, 144, 164/5 (po podziale: 564/5, 565/5, 566/5), 339/6 położone w Orzeszu, obręb Gardawice,ul. Malownicza, Myśliwska, Damrota.
 3. 42/2016 z dn. 21.2016r. TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Kraków
ul. Jasnogórska 11, 31 - 358 Kraków
Inwestycja liniowa przebudowa napowietrznej sieci SN, budowa linii kablowej SN, nN oraz budowa stacji transformatorowej SN działki nr 563/134, 249/72, 250/118, 19, 176, 185, 21, 743/71, 716/82, 177, 677/80, 278/80 położone w Orzeszu, obręb Woszczyce i obręb Królówka, ul. Norwida i ul. Piastowska
  60/2016 z dn. 11.07.2016r. TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Kraków
ul. Jasnogórska 11, 31 - 358 Kraków
Inwestycja liniowa budowa i przebudowa sieci napowietrznej NN zasilanej ze stacji transformatorowych nr M0350 i M0288 w Orzeszu w dzielnicy Wroni Kąt działki nr 306/58, 305/58, 472/58, 458/44,71,169/113, 170/112, 944/112, 323/110, 688/109, 855/112, 689/109, 170/44, 456/44, 168/111, 449/44, 374/44, 945/112, 223/43, 434/44, 451/44, 854/112, 452/44, 350/44, 351/44, 353/44, 352/44, 357/44, 355/44, 354/44, 356/44, 358/44, 456/42, 853/112,1011/151,1012/151, 455/42, 454/42, 453/42, 510/42, 511/42, 512/42, 593/42, 513/42, 370/58, 518/58, 364/58, 522/58, 523/58, 554/58, 321/58, 368/58, 521/58, 515/58, 519/40, 369/58, 384/58, 317/58, 318/58, 524/58, 530/64, 528/58, 525/58, 600/58, 506/58, 599/58, 527/58, 529/64, 604/64, 592/42, 531/64, 542/64, 543/64, 533/64, 948/151, 1015/151, 398/37, 361/34, 360/34, 359/34, 463/33, 70, 1016/151, 1018/151, 1019/151, 464/33, 520/92, 271/24, 272/24, 519/92, 498/21, 499/21, 518/92, 590/89, 591/89, 521/92 w obrębie ulicy Pszczyńskiej - Drukarskiej-Majakowskiego - Starej.
5. 75/2016 z dn. 01.09.2016r. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie
01 - 224 Warszawa, ul. Marcina Kasprzaka 25
Inwestycja liniowa budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia PE Ø 110 mm w Orzeszu przy ul. Granicznej oraz budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia PE Ø90 mm w Orzeszu przy ulicach Leśne Zacisze i  Jutrzenki działki nr 176/56, 76/56 i 337/56 położone w Orzeszu przy ulicach: Granicznej, Leśne Zacisze i Jutrzenki
6. 71/2016 z dn. 08.08.2016r. TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Kraków
ul. Jasnogórska 11, 31 - 358 Kraków
Oddział w Gliwicach,
44 - 100 Gliwice, ul. Portowa 14a
Inwestycja liniowa budowa sieci i przyłączy elektroenergetycznych nN dla zasilania budynków mieszkalnych na działkach nr 1060/19, 1061/19, 1062/19, 1063/19, 1064/19, 1065/19 położonych w Orzeszu, obręb Gardawice , przy ul. Makowej działki nr 196/8, 145, 888/19, 1060/19, 1061/19, 1062/19, 1063/19, 1064/19, 1065/19 położone przy ul. Makowej w Orzeszu, obręb Gardawice.
7.   TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Kraków
ul. Jasnogórska 11, 31 - 358 Kraków
Oddział w Gliwicach,
44 - 100 Gliwice, ul. Portowa 14a
Inwestycja liniowa „Budowa połączenia kablowego SN pomiędzy linią napowietrzną SN „Orzesze-Gliwicka”
w dzielnicy Zawada z linią napowietrzną SN „Zwycięstwa” w dzielnicy Zazdrość –
inwestycja liniowa – obejmująca działki nr 308/32, 311/32, 59, 62, 69, 67, 57, 68, 217 położone
w Orzeszu, obręb Zawada i Zazdrość, ul. Drozdów-Wyzwolenia-Dębowa-Lipowa”
działki nr 308/32, 311/32, 59, 62, 69, 67, 57, 68, 217 położone
w Orzeszu, obręb Zawada i Zazdrość, ul. Drozdów-Wyzwolenia-Dębowa-Lipowa

 

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2016-12-12 15:01:18 | Data modyfikacji: 2016-12-12 15:09:55.
Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego o znaczeniu powiatowym i
gminnym:ROK 2015
L.p. Nr decyzji i data jej wydania Nazwa i adres wnioskodawcy Rodzaj inwestycji Strzeszczenie ustaleń decyzji Określenie terenu inwestycji
ROK 2015
 1. 92/2015 z dn. 15.10.2015r. TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Krakówul. Jasnogórska 11; 30-390 KrakówOddział w Gliwicachul. Portowa 14a; 44 – 100 Gliwice  Inwestycja liniowa  budowa sieci kablowej nN dla zasilania budynków mieszkalnych na działce nr 315/207 w Orzeszu, obręb Zawada, przy ul. Krasickiego działki nr 710/275, 724/277, 315/207 położone w Orzeszu, obręb Zawada, ul. Krasickiego-Wyzwolenia. 
 2. 81/2015 z dn. 30.09.2015r. TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Krakówul. Jasnogórska 11; 30-390 KrakówOddział w Gliwicachul. Portowa 14a; 44 – 100 Gliwice  Inwestycja liniowa budowa sieci kablowej nN dla zasilania budynków mieszkalnych na działkach nr 1045/59 i 1047/59 w Orzeszu - Gardawice położonych przy ul. Damrota   działki nr 1052/59, 1053/59, 1045/59, 1047/59 położone w Orzeszu – Gardawicach przy ul. Damrota.
 3.  82/2015 z dn. 30.09.2015r. TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Krakówul. Jasnogórska 11; 30-390 KrakówOddział w Gliwicachul. Portowa 14a; 44 – 100 Gliwice   Inwestycja liniowa budowa sieci kablowej nN dla zasilania budynku mieszkalnego na działce nr 1038/59 w Orzeszu - Gardawice przy ul. Damrota   działki nr 1052/59, 1053/59, 1041/59, 1040/59, 1039/59, 1038/59 położone w Orzeszu – Gardawicach przy ul. Damrota.
4. 98/2015 z dn. 10.12.2015r.  Pana Jakub Stopyra – Supernieruchomości  Inwestycja liniowa budowie sieci kablowej nN dla zasilania budynków mieszkalnych na działkach nr 989/57, 991/57, 236, 998/58 położonych w Orzeszu-Zawadzie przy ul. Polnej (boczny dojazd) działki nr 989/57, 998/58, 991/57, 236 w Orzeszu – Zawadzie przy ul. Polnej (bocznej).  
5. 2/2016 z dn 07.01.2016r. TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Krakówul. Jasnogórska 11; 30-390 KrakówOddział w Gliwicachul. Portowa 14a; 44 – 100 Gliwice Inwestycja liniowa budowa sieci kablowej nN dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Orzeszu - Gardawicach działki nr 910/41, 758/41, 975/41, 981/41 położone w Orzeszu – Gardawicach przy ul. Magnoliowej
6. 3/2016 z dn. 14.01.2016r. TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Krakówul. Jasnogórska 11; 30-390 KrakówOddział w Gliwicachul. Portowa 14a; 44 – 100 Gliwice Inwestycja liniowa budowa sieci kablowej nN dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Orzeszu - Gardawicach działka nr 926/55 położona w Orzeszu, obręb Gardawice przy ul. Modrzewiowej (obecna nazwa: ul. Maciejek)

 

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2015-10-28 14:52:21 | Data modyfikacji: 2016-12-12 14:59:44.
Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym:
ROK 2014
L.p. Nr decyzji i data jej wydania Nazwa i adres wnioskodawcy Rodzaj inwestycji Strzeszczenie ustaleń decyzji Określenie terenu inwestycji
ROK 2014
1.

Nr 35/2014 BGiGN.6733.2.2014 z dn. 21.03.2014r.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu Inwestycja liniowa
Rozbudowa istniejącego gazociągu Ø 63 z budową przyłączy gazu Ø 25 do 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Łaziskach Górnych przy ul. Malinowej - gazociąg ułożony częściowo w działce nr 360 (własność: Skarb Państwa) położonej
w Orzeszu, obręb Orzesze, w działce nr 203/26 (własność: Skarb Państwa) położonej w Łaziskach Górnych oraz
w działkach nr 1058/2, 730/21, 698/19 (własność prywatna) położonych w Łaziskach Górnych przy ul. Malinowa
Powiat Mikołowski, Gmina Orzesze obręb Orzesze, km 2 Gmina Łaziska Górne ul. Malinowa Działki nr 360, 203/26, 1058/2, 730/21, 698/19
2.  

Tauron Dysatrybucja s.a.

30-390 Kraków ul. Jasnogórska 11

Inwestycja liniowa
Budowa linii kablowej (ziemnej) SN-20kV o długości 295 mb (pas technologiczny 0.7m, głębokość ułożenia kabla 0,8m) na działkach 297/71, 168, 296/71 (część działki nieobjęta planem miejscowym) położonych w Orzeszu ul. Centralna-Piastowska
Powiat Mikołowski, Gmina Orzesze obręb WosZczyce, km 8  Działki nr 297/71, 168, 296/71 (część działki nieobjęta planem miejscowym)

 

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-03-13 11:39:52 | Data modyfikacji: 2014-11-07 12:14:13.
Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym:
ROK 2013
L.p. Nr decyzji i data jej wydania Nazwa i adres wnioskodawcy Rodzaj inwestycji Strzeszczenie ustaleń decyzji Określenie terenu inwestycji
ROK 2013
1. Nr 026/2013 BGiGN.6733.1.2013 z dnia 28.02.2013r. 
Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela
w Orzeszu- Jaśkowicach 
Inwestycja kubaturowa 
Odbudowa dachu budynku kościoła po pożarze oraz budowa nowego komina  
Powiat Mikołowski, Gmina Orzesze obręb Jaśkowice
ul. Wolności Działka nr 70/1
2. Nr 057/2013 BGiGN.6733.00003. 2013 z dnia 21.05.2013r. Inwestor prywatny   Inwestycja liniowa Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr 580/22, 590/22, 626/22, 629/22, 632/22, 635/22 (rury PE Ø 110 o długości 260,0 m wraz z 4 odgałęzieniami – rury PE Ø 63 o długości 40 każde) wraz z budową przyłącza wody (rury PE Ø 40 o długości 10,0 m) do budynku jednoro-dzinnego na działce nr 581/22 w Orzeszu, obręb Gardawice, przy ul. Tulipanów (boczny dojazd).
Powiat Mikołowski, Gmina Orzesze obręb Gardawice 
ul. Tulipanów Działki nr 580/22, 590/22, 626/22, 629/22, 632/22, 635/22, 581/22
3. Nr 164/2013 BGiGN.6733.00005. 2013 z dnia 23.12.2013r. TAURON DYSTRYBUCJA S.A., Kraków Inwestycja liniowa   Budowa linii kablowej SN- 20kV inwestycja liniowa na działkach nr: 874/163, 872/165, 868/159, 876/163, 877/163, 878/163, 879/163, 790/80, 789/80, 792/78, 791/78, 793/78, 795/75, 797/74, 799/74, 801/73, 803/71, 805/71, 807/72, 809/72, 810/72, 811/72, 812/72, 813/72, 815/69, 817/69, 819/68, 831/62, 832/62, 834/162, 838/58, 840/58, 841/58, 842/58, 844/53, 975/53, 847/50, 846/50, 848/50, 196/53, 854/53, 850/53, 852/53, 560/134, 638/103, 639/103, 640/103, 634/103, 198/53 położonych w Orzeszu przy ul. Rybnickiej i ul. Mikołowskiej 
Powiat Mikołowski, Gmina Orzesze obręb Orzesze ul. Mikołowska, ul. Rybnicka
w Orzeszu  

 

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-03-13 10:29:24 | Data modyfikacji: 2014-03-13 11:35:46.
Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym:
ROK 2012
L.p. Nr decyzji i data jej wydania Nazwa i adres wnioskodawcy Rodzaj inwestycji Strzeszczenie ustaleń decyzji Określenie terenu inwestycji
ROK 2012
1.
Nr 088/2012 BGiGN.6733.2.2012 z dnia 04.06.2012r.  
  P4 Spółka z o.o. w Warszawie
 Infrastruktura techniczna
  Budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY o numerze MIK 5001D
Powiat Mikołowski,
Gmina Orzesze obręb Woszczyce
ul. Żorska
pow. działki
18 520,0 m²
Działka
nr 50
 
2.
Nr 065/2012
BGiGN.6733.3.2012
z dnia 02.05.2012r.
TAURON Dystrybucja GZE S.A. Gliwice
 Infrastruktura techniczna
Budowa stacji bazowej na potrzeby projektu cyfryzacji łączności dla VDP S.A. Na terenie stacji elektroenergetycznej 110/20 kV Orzesze
 
Powiat Mikołowski,
Gmina Orzesze obręb Orzesze
ul. Powstańców
pow. działki
8505,0 m²
Działka
nr 865/193
3.
Nr 102/2012
BGiGN.6733.5.2012
z dnia 21.06.2012r.
MERiTUM PROJEKT
Mikołów
 Infrastruktura techniczna
Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu
ul. Stara w Orzeszu-Mościskach
Powiat Mikołowski,
Gmina Orzesze obręb Gardawice
ul. Stara
Działka nr 291/18, 544/18, 551/18, 545/18, 310/18, 311/18, 73, 961/151, 502/21, 362/18, 575/18
4.
BGiGN.6733.6.2012
zgodnie z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia
13 listopada 2012r.
(wpływ do tut. Urzędu:15.11.2012r.) - znak: SKO-UL 426/683/ 15313/2012/PS-K
decyzję wydaje Burmistrz Miasta Łaziska Górne
 
PRONAD-Q PROJEKTY I NADZORY Jarosław Kubis w Czarkowie
 
Infrastruktura techniczna
Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Bukowej w Orzeszu, obręb Zazdrość,
z odprowadzeniem do rowu leśnego na terenie będącym
z zarządzie PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kobiór.
 

 

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-03-13 10:13:52 | Data modyfikacji: 2014-03-13 10:37:27.
Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym:
ROK 2011
L.p. Nr decyzji i data jej wydania Nazwa i adres wnioskodawcy Rodzaj inwestycji Strzeszczenie ustaleń decyzji Określenie terenu inwestycji
ROK 2011
1.
Nr 145/2011 BGiGN.6733.00002. 2011 z dnia 29.08.2011r.
Przedsiębiorstwo Usług Projektowo-Pomiarowych i Szkoleniowych „ELPRO” S.C. Katarzyna Kocurek
Infrastruktura techniczna:
transformator Inwestycja liniowa
Budowa stacji transformatorowej kontenerowej średniego napięcia wyposażonej w 3-polową rozdzielnicę ŚN (LTT), transformator ŚN i 8-polową rozdzielnicę niskiego napięcia dla zasilania hali widowiskowo-sportowej UM Orzesze oraz Fabryki Materacy „JANPOL”
Powiat Mikołowski,
Gmina Orzesze obręb Jaśkowice
ul. Fabryczna
pow. działki
551,0 m²
Działka
nr 1136/28
 
2.
Nr 192/2011 BGiGN.6733.00004.2011
z dnia 15.11.2011r.
  Inwestor prywatny
Inwestycja
liniowa
Budowa wodociągu (wykonanego z rur PE 100 SDR 17 Ø 110 o dług. 295,0 m, nadziemne hydranty p.pożarowe Dn 80 i główna studnia wodomierzowa) wraz z przyłączami (rury PE Ø 40 mm o łącznej długości 105,0 m) dla Zespołu Budynków Jednorodzinnych
Powiat Mikołowski, Gmina Orzesze obręb Zgoń 
ul. Sosnowa Działka nr 742/6, 741/6, 740/6, 737/6, 730/6, 736/6, 735/6 733/6, 734/6, 732/6, 725/6, 729/6, 728/6, 739/6, 439/86, 510/6
3.
 
Nr 018/2012
BGiGN.6733.00006.2011
z dn. 03.02.2012r.
 Inwestor prywatny
Infrastruktura techniczna: transformator Inwestycja
liniowa
Budowa kontenerowej sieci transformatorowej SN/nN wraz z siecią kablową SN i nN dla zasilania sieci napowietrznej nN osiedla domów jednorodzinnych w Orzeszu, obręb Zawada, przy ul. Polnej
Powiat Mikołowski,
Gmina Orzesze obręb Zawada
ul. Polna
Działki nr 1043/78, 1044/78,
1045/78, 1049/78

 

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-03-13 10:13:03 | Data modyfikacji: 2014-03-13 10:28:36.
Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym:
ROK 2010
L.p. Nr decyzji i data jej wydania Nazwa i adres wnioskodawcy Rodzaj inwestycji Strzeszczenie ustaleń decyzji Określenie terenu inwestycji
ROK 2010   
1.
Nr 101/2010
z dnia 08.06.2010r.
BGiGN.7331/052/2010
Projektowanie, Nadzór Inwestorski Stanisław Rygol
Inwestycja liniowa
Budowa sieci gazowej średnioprężnej z przyłączami w ul. Waryńskiego do działki nr 801/62
PE 110 – 66,0 m,
PE 66 - 266,0 m,
PE 63 – 20,0 m
Powiat Mikołowski,
Gmina Orzesze obręb Orzesze,
ul. Waryńskiego
i Chopina
Działki nr 801/62, 555/129, 316/71, 124, 398/64, 664/62
2.
Nr 136/2011
z dnia 09.08.2011r.
BGiGN.7331/126/2010
Polska Telefonia Cyfrowa S.A.
Inwestycja techniczna
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr BTS-53748.01, w skład której wejdą: wieża stalowa, kontener techniczny usytuowany u podnóża wieży, system anten nadawczo-odbiorczych wraz z okablowaniem, ogrodzenie, przyłącze energetyczne oraz dojazd
Powiat Mikołowski,
Gmina Orzesze obręb Orzesze,
ul. Waryńskiego
i Chopina
Działki nr 801/62, 555/129, 316/71, 124, 398/64, 664/62
3.
Nr 005/2011
z dnia 11.01.2011r.
BGiGN.7331/178/2010
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Tychy
Inwestycja liniowa
Przebudowa sieci wodociągowej fi 150 mm przy ul. Rybnickiej w Orzeszu w miejscu przejścia pod linią kolejową relacji Orzesze-Wodzisław Śląski w km. 2,32
odcinek A – B
Powiat Mikołowski,
Gmina Orzesze obręb Orzesze,
ul. Rybnicka
Działka nr 698/48, 700/49, 695/231, 885/152, 868/159
 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-03-13 09:59:25.
Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym:
ROK 2009
L.p. Nr decyzji i data jej wydania Nazwa i adres wnioskodawcy Rodzaj inwestycji Strzeszczenie ustaleń decyzji Określenie terenu inwestycji
ROK 2009
1.
Nr 059/2009z dnia 24.03.2009r.BGiGN-7331/4/2009
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągówi Kanalizacji w Tychach S.A.
 Inwestycja liniowa
Budowa i przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w ul. Słonecznej w Orzeszu
Powiat Mikołowski,
Gmina Orzesze obręb Orzesze,
ul. Słoneczna
Działki wg wykazu będącego załącznikiem do wniosku
2.
Nr 087/2009z dnia 15.05.2009r.BGiGN-7331/22/2009
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągówi Kanalizacji w Tychach S.A.
Inwestycja liniowa
Budowa i przebudowa wodociągu wraz z przyłączami w ul. Szymały w Orzeszu
 
Powiat Mikołowski,
Gmina Orzesze obręb Orzesze,
ul. Szymały
Działki wg załącznika nr 1 do wniosku
 
3.
Nr 109/2009z dnia 09.06.2009r.BGiGN-7331/028/2009
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Męczeństwa Św. Jana Chrzciciela w Orzeszu-Zawiści
 Inwestycja drogowa
Budowa łącznika drogowego ulic Mikołowskiej
i Zacisze wraz z chodnikiem
Powiat Mikołowski,
Gmina Orzesze obręb Zawiść,
ul. Zacisze i
Mikołowska
Działka
nr 645/73
 4.
Nr 091/2009z dnia 20.05.2009r.BGiGN-7331/29/2009
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Męczeństwa Św. Jana Chrzciciela w Orzeszu-Zawiści
 Inwestycja drogowa
Budowa parkingu wraz z chodnikiem
Powiat Mikołowski,
Gmina Orzesze obręb Zawiść,
ul. Zacisze i
Mikołowska
Działka
nr 646/73
 5.
Nr 257/2009z dnia 17.12.2009r.BGiGN-7331/114/2009
„MTX” Usługi Projektowe, Budowlane i Nadzór Mariusz Kolberg
Inwestycja drogowa
Przebudowa muru oporowego, uregulowanie szerokości chodnika, uporządkowanie odwodnienia drogi (ul. Długosza) przy Kościele
Powiat Mikołowski,
Gmina Orzesze obręb
Woszczyce,
ul. Długosza
Działki nr 45, 214/155
 6.
Nr 038/2010z dnia 11.03.2010r.BGiGN-7331/127/2009
INFRA-TEL Spółka z o.o.Monika Romańczuk
 Inwestycja kubaturowa
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr BTS-53747.01, w skład której wejdą: wieża stalowa typ H= 40,0 m, kontener techniczny umieszczony na gruncie oraz przyłącze energetyczne
Powiat Mikołowski,
Gmina Orzesze obręb Zgoń,
ul. Grunwaldzka
Działka nr 247/56

 

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-03-13 09:42:27 | Data modyfikacji: 2014-03-13 09:51:45.
Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym:
ROK 2008
L.p. Nr decyzji i data jej wydania Nazwa i adres wnioskodawcy Rodzaj inwestycji Strzeszczenie ustaleń decyzji Określenie terenu inwestycji
ROK 2008
 1.
BGiGN.7331/82/2008
z dn. 28.07.2008r.
PPU „ELPRO”
Łaziska Górne
 Inwestycja liniowa
Budowa oświetlenia ulicznego
Powiat Mikołowski,
Gmina Orzesze obręb Zawada, Gardawice
ul. Żorska w
Orzeszu
Działki nr 3, 4, 5, 6, 149/27, 36/33, 36/26
 2.
 
BGiGN.7331/87/2008
z dn. 02.09.2008r.
POL-AM PACK S.A.
Kraków
 Inwestycja liniowa
Budowa linii energetycznej kablowej od GPZ Orzesze
do Huty Szkła Orzesze
 
Powiat Mikołowski,
Gmina Orzesze obręb Orzesze,
ul. Jaśkowicka-Gliwicka
Działki nr 1098/193, 865/193,262/247
 3.
BGiGN.7331/103/2008
z dn. 26.08.2008r.
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Tychy
 Inwestycja liniowa
Przebudowa sieci wodociągowej
Powiat Mikołowski,
Gmina Orzesze obręb Orzesze,
ul. Słoneczna,
Orzesze,
ul. Skośna i Miła
Działki wg wykazu z wypisu z rejestru gruntów
 4.
BGiGN-7331/128/2008
z dn. 04.11.2008r.
Parafia Ewangelicko -Augsburska pw. Św. Ducha w Orzeszu
Inwestycja
kubaturowa
Budowa budynku plebani i budowa budynku gospodarczego
Powiat Mikołowski,
Gmina Orzesze obręb Orzesze,
ul. Powstańców
Działka nr 1254/56
 5.
Nr 101/2009
z dn. 03.06.2009r.
BGiGN-7331/165/2008
 
GMJ INVESTMENT
Sp. z o.o.
Tychy
Inwestycja
drogowa
Budowa - przebudowa ulicy Powstańców
w Orzeszu
 
Powiat Mikołowski,
Gmina Orzesze obręb Orzesze,
ul. Powstańców-Gliwicka
km. 8
Działki nr
234, 241, 1099/225, 277/47, 276/47, 79, 364/242
6.
Nr 020/2009
z dnia 30.01.2009r.
BGiGN-7331/206/2008
 
Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu
 Inwestycja
kubaturowa
Przebudowa obiektów Ośrodka - „Pałacu” mieszczącego oddziały szpitalne i „Oficyny” mieszczącej szkołę
Powiat Mikołowski,
Gmina Orzesze obręb Zawiść,
ul. Mikołowska
208
Działka nr 868/79

 

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-03-13 09:17:38 | Data modyfikacji: 2014-03-13 09:34:13.
Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym:
ROK 2007
L.p. Nr decyzji i data jej wydania Nazwa i adres wnioskodawcy Rodzaj inwestycji Strzeszczenie ustaleń decyzji Określenie terenu inwestycji
ROK 2007
 1.
BGiGN.7331/120/2007
z dn. 07.12.2007r.
 
„TB-PROJEKT”
Katowice
 Inwestycja
liniowa
 
Budowa i przebudowa
wodociągu
ul. Jaśkowickiej
wraz z przyłączami
Powiat Mikołowski,
Gmina Orzesze obręb Orzesze,
ul. Jaśkowicka
Działki wg wykazu z wypisu z rejestru gruntów
 2.
BGGN-7331/193/2007
z dn. 28.12.2007r.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o/Katowice
Inwestycja
drogowa
Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy drodze krajowej nr 81
Orzesze-Woszczyce,
DK 81
Powiat Mikołowski,
Gmina Orzesze obręb
Woszczyce
ul. Droga Krajowa 81

 

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2014-03-13 08:26:19 | Data modyfikacji: 2014-03-13 09:15:08.
Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym:
ROK 2006
L.p. Nr decyzji i data jej wydania Nazwa i adres wnioskodawcy Rodzaj inwestycji Strzeszczenie ustaleń decyzji Określenie terenu inwestycji
ROK 2006
1.
BGGN-7331/027/2006
z dn. 24.05.2006r.
TESCO Polska
Sp. z o. o.
 Inwestycja
drogowa
 
Przebudowa skrzyżowania ul. Św. Wawrzyńca, ul. Bukowina, ul. Wiosny Ludów oraz przebudowa ul. Wiosny Ludów
Powiat Mikołowski,
Gmina Orzesze obręb Woszczyce,
ul. Św. Wawrzyńca-Bukowina-Wiosny Ludów
Działki wg wykazu z wypisu z rejestru gruntów
2.
BGGN-7331/028/2006
z dn. 06.06.2006r.
Szpital Chorób Płuc
w Orzeszu
 Inwestycja
kubaturowa
Dobudowa do pawilonu szpitala windy osobowej, pomieszczeń sterylizatorni łóżek, pomieszczeń administracyjnych
Orzesze,
ul. Gliwicka 20
Powiat Mikołowski,
Gmina Orzesze obręb Orzesze,
ul. Gliwicka 20
Działki nr 578/163, 1181/13, 1102/251
3.
BGGN-7331/048/2006
z dn. 26.06.2006r.
Pracownia Projektowa
inż. W. Krupa
 Inwestycja
liniowa
 

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami po trasie wodociągu Orzesze,

ul. Kwiatowa

 

Powiat Mikołowski,

Gmina Orzesze obręb Orzesze,

ul. Kwiatowa

Działki wg wykazu z rejestru gruntów

4.
BGGN-7331/80/2006
z dn. 12.06.2006r.
 
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Tychy
 Inwestycja
liniowa
Budowa wodociągu
w ul. Suszeckiej
Orzesze-Woszczyce,
ul. Suszecka do Ośrodka Wypoczynkowego „Szybiarz” w Orzeszu-Woszczycach
Powiat Mikołowski,
Gmina Orzesze obręb
Woszczyce
ul. Suszecka
Działki wg wykazu
w wypisie z rejestru gruntów
5.

BGGN-7331/85/2006

z dn. 27.07.2006r.

P.P.H-U „PROJEKT”
Tychy
  Inwestycja
liniowa
Budowa oświetlenia
w ul. Dębowej
Powiat Mikołowski,
Gmina Orzesze obręb Zawada
ul. Dębowa,
Działki wg wykazu w wypisie z rejestru gruntów
6.

BGGN-7331/86/2006

z dn. 27.07.2006r.

 
P.P.H-U „PROJEKT”
43-100 Tychy
  Inwestycja
liniowa
 
Budowa oświetlenia
w ul. Cmentarnej -Orzesze-Woszczyce,
ul. Cmentarna
Powiat Mikołowski,
Gmina Orzesze obręb
Woszczyce
ul. Cmentarna
Działki wg wykazu w wypisie z rejestru gruntów
7.
BGGN-7331/107/2006
z dn. 22.10.2006
GZE S.A. Gliwice
 Inwestycja
liniowa
Budowa transformatora wraz z siecią nN, budowa przyłączy do budynków mieszkalnych

 

Powiat Mikołowski,
Gmina Orzesze obręb Orzesze,
ul. Traugutta-Powstańców-Gliwicka
Działki wg wykazu w wypisie z rejestru gruntów
8.
BGGN-7331/155/2006
z dn. 19.12.2006r.
GZE S.A. Gliwice

 Inwestycja

liniowa

Budowa linii kablowej 20 kV
Orzesze,
ul. Gliwicka, Szklarska, Zwycięstwa
Powiat Mikołowski,
Gmina Orzesze obręb Orzesze,
ul. Gliwicka-Szklarska-Zwycięstwa
Działki wg wykazu z rejestru gruntów
9.
BGGN-7331/172/2006
z dn. 06.04.2007r
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Tychy

 Inwestycja

liniowa

Budowa spięcia wodociągu
w ul. Żorskiej
i w ul. Przyjaźni
Orzesze
ul.Żorska i Przyjaźni
Powiat Mikołowski,
Gmina Orzesze obręb Zazdrość,
ul. Żorska
i Przyjaźni
Działki wg wykazu z rejestru gruntów

 

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-03-13 07:46:14.
Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym:
ROK 2005
L.p. Nr decyzji i data jej wydania Nazwa i adres wnioskodawcy Rodzaj inwestycji Strzeszczenie ustaleń decyzji Określenie terenu inwestycji
ROK 2005     
1.
BGGN-7331/02/2005
z dn. 26.04.2005r.
INTEGRAL
Sp. z o. o.
B. Bogacka

Inwestycja

drogowa

Przebudowa na rondo skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 925 (ul. Gliwicka-Rybnicka) z drogą powiatową nr 00114 (ul. Św. Wawrzyńca)
Powiat Mikołowski,
Gmina Orzesze obręb Orzesze,
ul. Gliwicka-Rybnicka - Św. Wawrzyńca
Działka nr 234, 479/260, 480/225
2.
BGGN-7331/06/2005
z dn. 06.05.2005r.
Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Katowicach

Inwestycjadrogowa

Inwestycja liniowa

Budowa chodnika, remont chodnika, budowa kanalizacji deszczowej, budowa zatoki przystankowej w ciągu ul. Gliwickiej
Powiat Mikołowski,
Gmina Orzesze obręb Orzesze,
ul. Gliwicka
Działka nr 757/67, 168, 169
3.
BGGN-7331/54/2005
z dn. 22.08.2005r.
Szpital Chorób Płuc
w Orzeszu
Inwestycja kubaturowa
Dobudowa do budynku szpitala izby przyjęć oraz szatni dla personelu medycznego, budowa podjazdu (pochylni) dla karetek pogotowia, przyłącze kanalizacji sanitarnej
Powiat Mikołowski,
Gmina Orzesze obręb Orzesze,
ul. Gliwicka
Działka nr 1102/251, 1181/13, 578/163
4.
BGGN-7331/71/2005
z dn. 11.10.2005r.
GZE S.A. Gliwice
„ELEKTROPRO-JEKT”
Katowice
Inwestycja liniowa
Przebudowa linii nN wraz z oświetleniem ulicznym w ul. Rybnickiej
Powiat Mikołowski,
Gmina Orzesze obręb Orzesze,
ul. Rybnicka
Działki nr 774/91, 775/91, 782/88, 783/88, 791/87, 792/83, 776/91, 773/91, 784/87, 785/87, 838/87, 158, 779/89, 778/89, 786/87, 787/87, 842/58, 843/58, 780/89, 814/89, 788/87, 790/87
5.
BGGN-7331/72/2005
z dn. 17.02.2006r.
GZE S.A. Gliwice
Infrastruktura techniczna
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 20/0,4 kV, linii kablowej SN – 20kV i nN – 0,4 kV
Powiat Mikołowski,
Gmina Orzesze obręb Orzesze,
ul. Traugutta
Działka nr 978/46, 234, 364/242
6.
BGGN-7331/75/2005
z dn. 07.11.2005r.
 
P.P-U-H „TELEINFO”
Sp. z o.o.
Katowice
Inwestycja drogowa
Przebudowa skrzyżowania DW 925 (ul. Bujakowska) z drogą powiatową (ul. Orzeska) na granicy z Gminą Ornontowice
 
Powiat Mikołowski,
Gmina Orzesze,
ul. Gliwicka - rejon Huty Szkła Orzesze
obręb Orzesze,
Działki nr 168, 170, 641/92, 182/98, 1135/93, 1136/93, 1137/93

 

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2014-03-13 07:43:41.
Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym:
ROK 2004
L.p. Nr decyzji i data jej wydania Nazwa i adres wnioskodawcy Rodzaj inwestycji Strzeszczenie ustaleń decyzji Określenie terenu inwestycji
ROK 2004
1.
BGGN-7331/09/2004
z dn. 01.06.2004r.
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Tychy
Inwestycja
liniowa
Budowa wodociągu wraz z przyłączami w ul. Gen. Ziętka
Powiat Mikołowski,
Gmina Orzesze obręb Orzesze,
ul. Gen. Ziętka
Działki wg wypisu z rejestru gruntów
 
2.
BGGN-7331/ 33 /2004
z dn. 11.02.2005r.
B. P. W. Bogdan Golec
 Inwestycja
liniowa
 Budowa kanalizacji sanitarnej Orzesze – etap VI
Powiat Mikołowski,
Gmina Orzesze obręb Orzesze,
rejon Huty Szkła – ul. Żwirki i Wigury
Działki wg wypisu z rejestru gruntów
3.
BGGN-7331/ 65 /2004
z dn. 26.07.2004r.
Państwowt Powiatowy Inspektor Sanitarny
inż. L. Chowaniec
Inwestycja
liniowa
Budowa spinki wodociągu
w ul. Bukowina -
ul. Kochanowskiego
w Orzeszu
Powiat Mikołowski,
Gmina Orzesze obręb Orzesze, ul. Bukowina - Kochanowskiego
Działki wg wypisu z rejestru gruntów
4.
 
BGGN-7331/83/2004
z dn. 19.05.2004r.
 
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Miłosierdzia Bożego
 
Inwestycja
parafialna
 
Budowa cmentarza wyznaniowego parafii pw. Miłosierdzia Bożego
Powiat Mikołowski,
Gmina Orzesze obręb Zazdrość,
Działka nr 317/54
 5.
 
BGGN-7331/121/2004
z dn. 15.12.2004r
 
Stowarzyszenie Budowy Miejskiego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego
 
Inwestycja
kubaturowa
 
Budowa krytej pływalni wraz z boiskami sportowymi
Powiat Mikołowski,
Gmina Orzesze obręb Orzesze,
ul. Bukowina-Staszica
Działka nr 1323/213
 6.
 
BGGN-7331/123/2004
z dn. 06.12.2004r.
 
„TB-PROJEKT” Katowice
Inwestycja
liniowa
Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Szklarskiej w Orzeszu
Powiat Mikołowski,
Gmina Orzesze,
obręb Orzesze,
ul. Szklarska
Działki wg wypisu z rejestru gruntów
 7.
BGGN-7331/139/2004z dn. 08.12.2004r.
 Inwestor prywatny
Inwestycja
liniowa
 
Budowa - modernizacja sieci wodociągowej
w ul. Kościuszki
Powiat Mikołowski,
Gmina Orzesze,
obręb Orzesze,
ul. Kościuszki
Działki wg wypisu z rejestru gruntów
8.
BGGN-7331/161/2004
z dn. 04.10.2005r.
GZE S.A. Gliwice
Infrastruktura
techniczna 
transformator,
inwestycja liniowa
Budowa stacji transformatorowej oraz linii kablowych SN i nN w Orzeszu, ul. K. Miarki i Ligonia
Powiat Mikołowski,
Gmina Orzesze,
obręb Orzesze,
ul. K. Miarki
i Ligonia
Działki wg wypisu z rejestru gruntów
9.
BGGN-7331/175/2004
z dn. 13.01.2005r.
GZE S.A. Gliwice
Infrastruktura
techniczna –
transformator,
inwestycja liniowa
Budowa słupowej stacji transformatorowej wraz z włączeniem do sieci ul. Morcinka
Powiat Mikołowski,
Gmina Orzesze,
obręb Zazdrość
ul. Żorska-Morcinka
Działka
nr 1059/79 i wg wypisu z rejestru gruntów
10.
BGGN-7331/177/2004
z dn. 12.01.2005r.
INSTAL Katowice
Zakład Budowlano- Montażowy „BIELSKO”
Sp. z o.o.
 
Przyłącze kablowe elektroenergetyczne do zasilania komory redukcyjnej na wodociągu fi 1200
Powiat Mikołowski,
Gmina Orzesze,
obręb Zawada
ul. Dębowa-Wiejska
Działki wg wypisu z rejestru gruntów

 

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-03-13 07:41:20 | Data modyfikacji: 2014-03-13 07:42:23.
Data wprowadzenia: 2014-03-13 07:41:20
Data modyfikacji: 2014-03-13 07:42:23
Autor: Andrzej Szafraniec
ObowižEzuje od: 2004-01-01
Opublikowane przez: Joanna Różańska