STRATEGIA ROZWOJU MIASTA ORZESZE NA LATA
2012-2020

W 2021 roku Uchwałą Nr XXXV/414/21 została przyjęta "Strategia Rozwoju Miasta Orzesze na lata 2021-2027"

http://bip.orzesze.pl/upload/414_21.pdf

 

 

 

Proces prac nad „Strategią Rozwoju Miasta Orzesze na lata 2012-2020”, który rozpoczął się w sierpniu 2011 r. a zakończył w grudniu tego samego roku, został zaplanowany oraz zrealizowany przez zespół konsultantów Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasinski, J. Szymańska na podstawie umowy BGiGN.061.00001.2011. Prace nad dokumentem Strategii przeprowadzono z wykorzystaniem szeregu uzupełniających się metod prac analitycznych, eksperckich i partycypacyjnych, do których zalicza się przede wszystkim:

  • analizę danych zastanych i prace eksperckie – w ten sposób przeprowadzona została diagnoza zasobów i sytuacji Miasta Orzesze w aspektach przestrzennym, gospodarczym i społecznym;
  • cztery spotkania warsztatowe grupy strategicznej, skupiającej przedstawicieli kluczowych podmiotów i instytucji funkcjonujących w Mieście Orzesze. W czasie tych spotkań wykorzystany został szereg różnego rodzaju metod pracy, takich jak: technika grupy nominalnej , dyskusja moderowana, wielokrotne głosowanie czy prace z formularzem (kwestionariuszem);
  • zmodyfikowaną metodę delficką, opierającą się o kierowane do uczestników warsztatów zadania/pytania, bazującego na opracowanym i przesłanym materiale powarsztatowym.Dzięki tej metodzie każdy z uczestników warsztatów miał możliwość spokojnej, indywidualnej i odłożonej w czasie analizy, a konsultanci uzyskiwali pewność, że nie pominięto żadnych istotnych zagadnień i kwestii;
  • cztery spotkania konsultacyjne z członkami Rady Miasta, przedstawicielami lokalnych instytucji oświatowych oraz przedsiębiorców;
  • badania ankietowe (ankieta on-line) przedsiębiorców Miasta Orzesze.

Przygotowany i przeprowadzony przez konsultantów Centrum Doradztwa Strategicznego, przy aktywnym uczestnictwie mieszkańców Miasta Orzesze, proces konstruowania dokumentu „Strategii Rozwoju Miasta Orzesze na lata 2012-2020”  obejmował kilka zasadniczych etapów, takich jak:

  • weryfikacja misji rozwoju Miasta Orzesze w modelu Ashridge (obejmującym: cel zasadniczy, główną aspirację rozwojową miasta; strategię a więc określenie podstawowych domen rozwoju miasta; wartości oraz standardy zachowań organizacyjnych);
  • analiza i weryfikacja zmian w zakresie zasobów wewnętrznych i tendencji zewnętrznych, budujących pozycję strategiczną miasta;
  • weryfikacja i aktualizacja priorytetowych kierunków rozwoju miasta;
  • określenie strategicznych celów rozwoju i zadań flagowych planowanych do realizacji,ze wskazaniem horyzontu czasowego, źródeł finansowania oraz jednostek odpowiedzialnych za ich realizację;
  • określenie założeń do wdrażania i monitorowania zamierzeń strategicznych. Rezultat wskazanych wyżej zrealizowanych prac i zastosowanych metod stanowi dokument niniejszej Strategii wraz z jej załącznikiem, w postaci planu operacyjnego obejmującego listę zadań, wpisujących się w założenia poszczególnych domen oraz celów strategicznych i operacyjnych.

Załącznik: "Strategia Rozwoju Miasta Orzesze na lata 2012-2020"

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Andrzej Szafraniec | Data wprowadzenia: 2014-03-17 12:44:46 | Data modyfikacji: 2021-12-17 10:40:57.
Data wprowadzenia: 2014-03-17 12:44:46
Data modyfikacji: 2021-12-17 10:40:57
Autor: Andrzej Szafraniec
ObowižEzuje od: 2012-03-19
Opublikowane przez: Alina Mika