Miejski Ośrodek Kultury w Orzeszu jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem - 1.

 

Celem Miejskiego Ośrodka Kultury jest: rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczności lokalnej, promowanie i tworzenie warunków do rozwijania amatorskiego ruchu artystycznego, wspieranie przedsięwzięć kulturalnych różnych dziedzin: malarstwa, fotografii, literatury, muzyki i tańca.
W swojej działalności zajmuje się wspieraniem inicjatyw służących rozwojowi kultury w Orzeszu, popularyzowaniem dorobku artystycznego różnych środowisk twórczych, edukacją kulturalną i wychowaniem przez sztukę, współpracą z sąsiednimi instytucjami kultury, organizacjami społecznymi, szkołami i instytucjami artystycznymi, integracją kulturalną środowiska i ochroną jego dziedzictwa kulturowego, tworzeniem warunków dla rozwoju folkloru oraz rękodzieła ludowego i artystycznego.
Dzieciom oraz młodzieży oferuje się szeroki wachlarz zajęć w ramach prowadzonych sekcji: tanecznych, fotograficznych, plastycznych, a także w programach przygotowywanych na wakacje letnie, ferie zimowe, Dzień Dziecka, Mikołaja. Odbywające się zajęcia Ogniska Muzycznego zachęcają miłośników do nauki gry na instrumentach. Miejski Ośrodek Kultury regularnie poszerza ofertę dla osób dorosłych. Mieszkańcy miasta mogą skorzystać z wyjazdów do kina, teatru, operetki, wycieczek turystyczno -  krajoznawczych, plenerów artystycznych, malarsko-fotograficznych, spotkań kulturalnych z interesującymi ludźmi: podróżnikami, poetami, grafikami, pisarzami, muzykami, filmowcami itp. Częścią życia kulturalnego miasta są wernisaże.
Miejski Ośrodek Kultury niejednokrotnie pośredniczy w nawiązywaniu kontaktów z twórcami spoza własnego terenu, dlatego dla celów promocji i popularyzowania malarstwa, grafiki, rysunku, fotografii i innych rodzajów sztuki powołano do życia dwie galerie: ,,Galerię Orzesze" oraz ,,Galerię I Piętro". Istotne miejsce w działalności kulturalnej Miejskiego Ośrodka Kultury zajmuje przekazywanie dziedzictwa kulturowego oraz kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej w młodym pokoleniu. Specjalistami w tej dziedzinie są Regionalne Zespoły Śpiewacze: RZŚ "Jaśkowiczanie" oraz RZŚ ,,Szarotki". Zespoły rozwijają patriotyzm lokalny oraz znajomość małej ojczyzny poprzez występy obrzędowe do których angażuje się dzieci i młodzież, lekcje regionalne dla szkół i przedszkoli w powiecie, przybliżające kulturę folkloru śląskiego w postaci muzyki, stroju, obrzędów, prezentacji zwyczajów. Tematykę regionu uwzględniają też programy prowadzone przez Integracyjną Grupę Teatralną POMOST w oparciu o wygrane konkursy z zakresu edukacji kulturalnej, na które składają się spotkania warsztatowe, happeningi, spektakle. W strukturach Miejskiego Ośrodka Kultury działa Chór "Dzwon", jedna z najstarszych organizacji kulturalno-oświatowych w Orzeszu. ,,Dzwon" to chór mieszany na stałe wpisujący się w życie kulturalne miasta. Uświetnia swoim repertuarem uroczystości kulturalne, religijne, państwowe. Co dwa lata MOK wraz z Chórem Dzwon organizują Zjazd Śpiewaczy im. Mieczysława Dzieńdziela. W Miejskim Ośrodku Kultury prężnie działa grupa fotograficzna eF. Uczestnicy grupy biorą udział w konkursach, festiwalach i przeglądach oraz organizują wystawy na terenie powiatu oraz województwa. W 2010 roku grupa eF wydała kalendarz na 2011 rok promujący działania grupy oraz Miejskiego Ośrodka Kultury. Ważnym elementem spotkań na polu artystycznym jest działająca w MOKu Pracownia rysunku i malarstwa. W ramach tych zajęć corocznie organizowany jest plener artystyczny na którym spotykają się twórcy z całego województwa. Jest to impreza już na stałe wpisana w artystyczny harmonogram działań w Orzeszu. Miejski Ośrodek Kultury posiada w swoich szeregach także Klub Gier Strategicznych "Numenor", pracownię robótek ręcznych, kółko taneczne, zajęcia ruchowe dla kobiet - aerobik, step, zumba, Spotkania z Panią Kulturką dla dzieci, Zespół Tańca Współczesnego & Cheerleaders DELTA. Miejski Ośrodek Kultury jest organizatorem największej imprezy plenerowej jaką są Dni Orzesza. Rok 2012 zaowocował wygranym projektem MKiDzN na wyposażenie pracowni fotograficznej oraz multimedialnej. Z początkiem 2013 roku Miejski Ośrodek Kultury realizuje kolejny wygrany projekt na wyposażenie pracowni plastycznej.

Obecnie w strukturach MOK działają:
Regionalne Zespoły Śpiewacze: Jaśkowiczanie oraz Szarotki
Chór Dzwon
Integracyjna Grupa Teatralna Pomost
Zespół Tańca Nowoczesnego i Cheerleaders DELTA
Grupa fotograficzne eF
Pracownia rysunku i malarstwa
Kółko zabawowo–taneczne
Szydełkowe robótki
Spotkania z Panią Kulturką
Studio wokalne
Sekcja Gier Strategicznych NUMENOR

Na potrzeby organizacji imprez zamkniętych MOK dysponuje:
salą widowiskową na 200 osób,
salą na 50 osób,
salą baletową,
pracownią fotograficzną,
pracownią malarską.

Sale te umożliwiają realizację indywidualnych zainteresowań różnych grup lokalnej społeczności jak i są przedmiotem oferty komercyjnej. 

Na uroczystości rodzinne i okolicznościowe oraz organizację pokazów, szkoleń, konferencji, zebrań, zajęć ruchowych można wynająć:
salę widowiskową z zapleczem kuchennym i wyposażeniem na 140 osób w dzielnicy Jaśkowice, ul.Fabryczna 1,
salę z zapleczem kuchennym i wyposażeniem na 50 osób w Orzeszu, ul.Rynek 1,
salę baletową w Orzeszu, ul.Rynek 1.

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Data wprowadzenia: 2014-02-20 12:28:09 | Data modyfikacji: 2014-02-21 11:27:17.

Zobacz:
 Informacje .  Dane teleadresowe . 
Data wprowadzenia: 2014-02-20 12:28:09
Data modyfikacji: 2014-02-21 11:27:17
Opublikowane przez: Marzena Nowak