Wpis do ewidencji niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego Gminy Orzesze.

Podstawa prawna: art. 82, 83 i 89a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 256 z 2004 r., poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
Osoby prawne i fizyczne mogą na terenie Gminy Miejskiej Orzesze prowadzić przedszkola  niepubliczne oraz inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty, po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez Gminę Orzesze.

I. Wymagane dokumenty:
1. Zgłoszenie do ewidencji osoby prawnej lub fizycznej zmierzającej prowadzić przedszkole lub inną niepubliczną formę wychowania przedszkolnego powinno zawierać:
1) oznaczenie osoby, która będzie prowadzić niepubliczne przedszkole lub inną niepubliczną formę wychowania przedszkolnego, jej miejsce zamieszkania, siedziba,
2) określenie formy wychowania przedszkolnego (przedszkole, punkt przedszkolny lub zespół przedszkolny) oraz datę rozpoczęcia jej funkcjonowania,
3) wskazanie miejsca prowadzenia  wychowania przedszkolnego i warunków lokalowych zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy – zgodnie z odrębnymi przepisami,
4) dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia (kwalifikacje zawodowe uprawniające do pracy w niepublicznym przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego, staż pracy pedagogicznej, forma zatrudnienia).

2. Załączniki do zgłoszenia:
1) Statut w przypadku zgłoszenia niepublicznego przedszkola lub projekt organizacji wychowania przedszkolnego w przypadku zgłoszenia innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego,
2) Dokument potwierdzający własność lokalu na prowadzenie wychowania przedszkolnego lub umowa dzierżawy budynku,
3) Postanowienie Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego zawierające pozytywną opinię w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych,
4) Opinia Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej o warunkach bezpieczeństwa w budynku, w którym będzie prowadzone wychowanie przedszkolne w formie niepublicznej.

II. Forma załatwienia:
Zgłaszający uzyskuje zaświadczenie o wpisie do ewidencji niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego lub decyzję administracyjną o odmowie dokonania wpisu do ewidencji.

Burmistrz Miasta Orzesze wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli:
1) Zgłoszenie nie zawiera wymaganych dokumentów i mimo wezwania nie zostało uzupełnione w odpowiednim terminie,
 2) Statut lub Projekt organizacji wychowania przedszkolnego jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

III. Wykreślenie wpisu do ewidencji:
Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:
 1. Niepodjęcia działalności w terminie wskazanym w zgłoszeniu do  ewidencji,
 2. prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej niepubliczną formę wychowania przedszkolnego, prowadzenia działalności oświatowej,
 3. stwierdzenia w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność jest sprzeczna z przepisami ustawy lub projektem organizacji wychowania przedszkolnego – jeżeli osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń organy sprawującego nadzór pedagogiczny,
 4. dokonania wpisu z naruszeniem prawa
 5. zaprzestania działalności przez okres dłuższy niż trze miesiące.

IV. Opłata za przyjęcie zgłoszenia:
Złożenie i rozpatrzenie zgłoszenia nie podlega opłacie.

V. Termin odpowiedzi:
W ciągu 30 dni od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

VI. Tryb odwoławczy:
Od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji lub o wykreśleniu wpisu do ewidencji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Śląskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Burmistrza Miasta Orzesze w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

VII. Jednostka odpowiedzialna:
Ewidencję prowadzi Sekretarz Miasta Orzesze.

VIII. Uwagi:
Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole lub inną niepubliczną formę wychowania przedszkolnego jest zobowiązana zgłosić Burmistrzowi Miasta Orzesze, który dokonał wpisu do ewidencji , w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji. Osoba prowadząca daną formę wychowania przedszkolnego może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego.  W tym przypadku jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców wychowanków i organ który dokonał wpisu do ewidencji.

EWIDENCJA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I INNYCH NIEPUBLICZNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA TERENIE GMINY ORZESZE

Zgłoszenie do ewidencji niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego

 

Opublikowane przez: Magdalena Waniek | Autor: Violetta Smyczek | Data wprowadzenia: 2014-02-21 13:12:31 | Data modyfikacji: 2014-03-03 08:43:08.
Data wprowadzenia: 2014-02-21 13:12:31
Data modyfikacji: 2014-03-03 08:43:08
Autor: Violetta Smyczek
Opublikowane przez: Magdalena Waniek