Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy wyposażenia do Pracowni Matematycznych i Przyrodniczych w SP nr 2, 3, 4, 7, 8 i 10 w Orzeszu w ramach realizacji projektu „Młodzi interaktywni Orzeszanie”- współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 - 2020

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Załączniki do zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe

 

Opublikowane przez: Aneta Russek | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-09-01 14:26:03.

Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Batorego 1, ul. Centralnej 309, ul. Długosza 40, ul. Uczniowskiej 3, ul. Żorskiej 19 - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

Wybór propozycji cenowej

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-08-10 13:16:26 | Data modyfikacji: 2020-08-10 13:24:57.

"Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Gliwickiej 65 i Grzegorczyka 1"- pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki,
Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego
Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim

 

Wyniki przeprowadzonego postępowania

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-07-22 09:54:08 | Data modyfikacji: 2020-07-22 10:16:51.

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy mebli do Pracowni Matematycznych i Przyrodniczych w SP nr 3, 4, 5, 7, 8 i 10 w Orzeszu w ramach realizacji projektu „Młodzi interaktywni Orzeszanie”- współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 - 2020

Informacja o wyborze oferty

Załączniki do zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe

 

Opublikowane przez: Aneta Russek | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-07-10 13:22:53.

Zapytanie ofertowe w zakresie zorganizowania 2-dniowej wycieczki edukacyjnej do Warszawy dla uczniów klas 6, 7, 8 szkół podstawowych (SP nr 4, SP nr 5 i SP nr 6) w Orzeszu w ramach projektu pn. „Akademia Umiejętności w Gminie Orzesze II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 - 2020

Informacja o wyborze oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Opublikowane przez: Aneta Russek | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-02-13 14:09:22.
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.:
„Operaty szacunkowe określające wartość
nieruchomości na terenie Miasta Orzesze”

 

Nawiązując do ogłoszenia z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Określenia wzrostu wartości rynkowych nieruchomości dla określenia wysokości opłaty planistycznej (przed i po zbyciu)
informujemy, że w dniu 10.02.2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Z pośród 9 złożonych propozycji cenowych najkorzystniejszą okazała się oferta firmy Grażyna Maria Wyleżuch Rzeczoznawca Majątkowy z siedzibą w Suszcu.

Zapytanie ofertowe - renta planistyczna

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-14 11:00:49 | Data modyfikacji: 2020-02-14 12:38:12.
Data wprowadzenia: 2020-01-14 11:00:49
Data modyfikacji: 2020-02-14 12:38:12
Autor: Mirosław Blaski
ObowižEzuje od: 2020-01-14
Opublikowane przez: Joanna Różańska