Bieżące aktualizowanie i serwisowanie systemów informatycznych w latach 2021-2022

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-01-27 11:59:37.

 


Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Mieście Orzesze (styczeń 2021 r. – luty 2021)


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-01-27 11:41:17.

Remonty cząstkowe i małopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Orzesze – zamówienie z wolnej ręki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2021-01-05 10:45:20.

 


Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze II


 


Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi na zapytania i zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-12-30 13:41:08.

Dostawy multimediów do Pracowni Matematycznych i Przyrodniczych w SP nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 w Orzeszu w ramach realizacji projektu „Młodzi interaktywni Orzeszanie”

Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Europejski Fundusz Społeczny.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi na zapytania i zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-12-22 13:31:15.

Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia na obiekcie sportowym w Orzeszu przy ul. Bukowina


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Odpowiedzi na zapytania i zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-12-18 12:33:39 | Data modyfikacji: 2020-12-18 13:11:24.

 


Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Mieście Orzesze (marzec 2021– grudzień 2021)


Wyniki postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi na zapytania i zmiana SIWZ

III Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia opublikowane

III Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia

Zmiana SIWZ

II Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia opublikowane

II Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia

Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia opublikowane

Zmiana SIWZ

Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-12-15 14:41:41.

Najem urządzeń oświetlenia ulicznego tj. opraw oświetleniowych zlokalizowanych na terenie Gminy Orzesze

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-11-26 14:04:18.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Mieście Orzesze (listopad 2020 - grudzień 2020)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-11-23 14:46:14.

Remonty cząstkowe i małopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Orzesze w 2021r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-11-19 15:15:11.

Świadczenie usług pocztowych dla miasta Orzesze w 2021r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-11-16 12:15:16.

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-11-10 14:34:05.

Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Orzesze i jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.01.2021-31.12.2025r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-11-05 16:09:45.

Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Orzesze oraz zakup energii elektrycznej do urządzeń niezwiązanych z oświetleniem ulicznym na zasilanie urządzeń będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego Orzesze oraz jednostek jemu podległych na lata 2021-2022

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-10-19 11:33:37.

Dostawy sprzętu komputerowego/ tablic interaktywnych/multimediów do Pracowni Matematycznych i Przyrodniczych w SP nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 w Orzeszu w ramach realizacji projektu „Młodzi interaktywni Orzeszanie”


Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Europejski Fundusz Społeczny.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz.1, 2, 3 ,4, 5 i 6, ogłoszenie o unieważnieniu cz. 7

Wyniki postępowania w zakresie części 5, 6 i 7

Wyniki postępowania w zakresie cześci 1, 2, 3 i 4

Informacja z otwarcia ofert

IV zmiana i odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

IV ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

III zmiana i odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

III ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

II Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-10-05 15:03:53.

Dowóz uczniów do placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021- zamówienie dodatkowe

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-10-02 10:25:29.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Mieście Orzesze (styczeń 2021– grudzień 2021)

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu (opublikowane)

Odpowiedzi na zapytania i zmiana SIWZ

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu (wysłane)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-09-29 14:33:56.

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Orzesze 2020/2021”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-09-23 15:03:36.

Budowa sieci (linii) oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Kościelnej w Orzeszu-Zazdrości

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-09-07 14:44:55.

Przebudowa ul. J. Wybickiego w Orzeszu - ETAP I

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-08-14 12:49:39.

Realizacja projektu „Nowy Oddział w żłobku w Orzeszu” – wybór osób prowadzących dodatkowe zajęcia dla dzieci w Miejskim Żłobku w Orzeszu w ramach projektu „Nowy oddział w żłobku w Orzeszu”-II


Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Europejski Fundusz Społeczny.


 

Ogłoszenie o unieważnienie

Wyniki postępowania - unieważnienie

Informacja z otwarcia ofert

Zapytanie i odpowiedz do SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-08-14 12:03:05.

"Przebudowa ul. Magnoliowej w Orzeszu-Mościskach - ETAP II”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-08-12 15:00:17.

Przebudowa ul. Jeżynowej w Orzeszu-Zgoniu - ETAP II

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfokacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-08-12 14:57:24.

„Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Orzesze polegającej na oświetlaniu: ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych oraz zwiększenie ilości punktów świetlnych wraz z wymianą istniejących opraw.”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-07-24 08:42:50.

Dostawa sprzętu komputerowego i multimediów do Pracowni Matematycznych i Przyrodniczych w SP nr 1 i w SP nr 9
w Orzeszu w ramach realizacji projektu „Młodzi interaktywni Orzeszanie II” - II


Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Europejski Fundusz Społeczny.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Korekta informacji z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi na zapytania i zmiana SIWZ

IV Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na zapytania i zmiana SIWZ

III Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

II ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-07-17 13:35:44.

Przebudowa ul. Magnoliowej w Orzeszu-Mościskach - ETAP I

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Zapytanie i odpowiedz do SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-07-07 15:00:32.

Przebudowa ul. Jeżynowej w Orzeszu-Zgoniu - ETAP I

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-07-06 16:06:03.

Przebudowa odcinka ul. Morcinka (boczna do nr 27c) w Orzeszu-Zazdrości

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-07-06 16:01:41.

„Remonty cząstkowe i małopowierzchniowe asfaltobetonem oraz roboty i usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Orzesze.”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-06-24 13:17:11.

Wybór osób prowadzących dodatkowe zajęcia dla dzieci w Orzeskim Centrum Możliwości w Orzeszu w ramach projektu „Orzeskie Centrum Możliwości – Przystań dla Młodych” - II


Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Europejski Fundusz Społeczny.


 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-06-24 13:13:33.

Wybór osób prowadzących dodatkowe zajęcia dla dzieci w Orzeskim Centrum Możliwości w Orzeszu w ramach projektu „Orzeskie Centrum Możliwości – Przystań dla Młodych”


Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Europejski Fundusz Społeczny.

Ogłoszenie o unieważnieniu

Ogłoszenie o wyniku postępowania - unieważnienie

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-05-26 15:07:30.

Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Orzeszu przy ul. Gliwickiej 65 i Grzegorczyka 1


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki,
Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego
Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Zapytanie i odpowiedz do SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-05-20 15:15:45 | Data modyfikacji: 2020-05-20 15:20:03.

Przebudowa ul. Orzeszkowej w Orzeszu-Woszczycach

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi na zapytania i zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-05-06 15:06:03.

Realizacja projektu „Nowy Oddział w żłobku w Orzeszu” – wybór osoby prowadzącej dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla dzieci w Miejskim Żłobku w Orzeszu w ramach projektu „Nowy oddział w żłobku w Orzeszu”.

Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 - Europejski Fundusz Społeczny.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-04-07 14:40:12.

Dostawa sprzętu komputerowego/ tablic interaktywnych/multimediów do Pracowni Matematycznych i Przyrodniczych w SP nr 1 i w SP nr 9 w Orzeszu w ramach realizacji projektu „Młodzi interaktywni Orzeszanie II"
Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Europejski Fundusz Społeczny.

WRZP.271.4.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia(cz.3) i unieważnieniu postępowania (cz. 1,2,4)

Informacja dotycząca unieważnienia części 1 i części 2

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

UWAGA: dot otwarcia ofert

UWAGA dot. składania ofert

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Odpowiedzi na zapytania i zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-03-09 13:34:18.

Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Mlecznej w Orzeszu – Gardawicach część III


WRZP.271.3.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

UWAGA: dot. otwarcia ofert

UWAGA: dot. składania ofert

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-03-02 15:34:03.

Realizacja projektu „Nowy Oddział w żłobku w Orzeszu” – wybór osób prowadzących dodatkowe zajęcia dla dzieci w Miejskim Żłobku w Orzeszu w ramach projektu „Nowy oddział w żłobku w Orzeszu.”

Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 - Europejski Fundusz Społeczny.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. 2 i 4

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. 3, 5 i 6 oraz unieważnienie cz.1

Unieważnienie postepowania dot. cz. 1

Korekta wyników postępowania dla cz.2,4,5 i 6

Wyniki postępowania dla cz. 3

Wyniki postępowania dla cz. 2,4,5 i 6

Informacja z otwarcia ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-02-06 16:41:29.
ZGKiM Orzesze

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Orzesze - budowa rurociągu tranzytowego z Orzesza - Śródmieścia ul. Wieniawskiego do oczyszczalni ścieków w Orzeszu - Zawiści ul. Centralna


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu

 

Opublikowane przez: Mariusz Porwolik | Autor: Wiesław Klar | Data wprowadzenia: 2020-01-17 14:22:52 | Data modyfikacji: 2020-01-17 14:25:48.

„Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Mieście Orzesze”


Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi na zapytania i zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Mirosław Blaski | Data wprowadzenia: 2020-01-08 15:23:30.
Data wprowadzenia: 2020-01-08 15:23:30
Autor: Mirosław Blaski
Opublikowane przez: Alina Mika