Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale
Komunalnym


INFORMACJA


Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Komunalnym Urzędu Miejskiego nie wybrano kandydata do zatrudnienia, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta pracy.

W związku z powyższym nabór na w/w stanowisko pozostaje nierozstrzygnięty.

 

 


Burmistrz Miasta Orzesze
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Komunalnym

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m in.:
1. Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem mieszkańców w energię elektryczną.
2. Prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulic, placów oraz spraw związanych z utrzymaniem bieżącym oświetlenia ulicznego.
3. Przyjmowanie interwencji mieszkańców w sprawach awarii w dostawach energii.
4. Dbałość o prawidłowy przebieg i organizację publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta na podstawie Ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym m.in.: pobieranie opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych; budowa, remont i utrzymywanie wiat przystankowych.
5. Rozliczanie dotacji do publicznego transportu zbiorowego.
6. Prowadzenie spraw związanych z remontami bieżącymi dróg publicznych gminnych
i wewnętrznych.
7. Planowanie środków finansowych w zakresie realizacji powyższych zadań.
8. Realizowanie zadań obronnych oraz przedsięwzięć wynikających z potrzeb obrony cywilnej i powszechnej samoobrony oraz zarządzania kryzysowego.

Wymagania konieczne:
Wykształcenie:
- Wyższe techniczne lub średnie techniczne w zakresie budownictwa lub dróg, lub pokrewne.

Wymogi formalne:
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

Uprawnienia:
- czynne prawo jazdy kat B,
- uprawnienie budowlane w zakresie nadzorowania robót drogowych.

Znajomość przepisów:
- ustawa o samorządzie gminnym,
- ustawa Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawa o drogach publicznych,
- ustawa Prawo budowlane,
- ustawa Prawo energetyczne,
- ustawa o publicznym transporcie zbiorowym,
- przepisy wykonawcze do ww. ustaw.

Wymagania dodatkowe:
- bardzo dobra obsługa komputera (MS Office - Word, Exel) oraz urządzeń biurowych,
- sporządzanie i redagowanie pism, przygotowanie dokumentów zgodnie z zakresem czynności,
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność interpretacji i stosowania przepisów,
- zdolność analitycznego myślenia i poprawnego wyciągania wniosków,
- inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
- komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji, kultura osobista,
- umiejętność planowania, sprawnej organizacji pracy,
- odpowiedzialność, systematyczność, zaangażowanie.

Mile widziane:
- minimum 2 letni staż pracy,
- umiejętność kosztorysowania.

Wymagane dokumenty:
1) życiorys – CV,
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie,
4) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
5) oryginał kwestionariusza osobowego,
6) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
8) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
9) oświadczenie – zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji.

Warunki pracy na danym stanowisku:
1) pełny wymiar czasu pracy,
2) praca na podstawie umowy o pracę – termin rozpoczęcia pracy nie później niż 01 sierpnia 2019r.
3) praca w budynku Urzędu Miejskiego w Orzeszu przy ul. Św. Wawrzyńca 21, na parterze budynku,
4) praca w terenie w zakresie oględzin, odbioru robót,
5) praca z monitorem ekranowym,
6) obsługa urządzeń biurowych,
7) stały dopływ informacji i gotowość do udzielenia odpowiedzi w związku z obsługą klienta zewnętrznego (kontakt bezpośredni i telefoniczny).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim Orzesze, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w m-cu poprzedzającym datę publikacji nie przekroczył 6%.
Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których mowa powyżej, w m-cu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane, a w przypadku podpisu elektronicznego przedstawić ważny certyfikat.
Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Komunalnym.”
prosimy przesyłać na adres:
Urząd Miejski w Orzeszu
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
lub dostarczyć do biura podawczego Urzędu, mieszczącego się w budynku przy ul. Św. Wawrzyńca 21 na parterze, lub przesłać elektronicznie z użyciem elektronicznej skrzynki podawczej sekap lub e–PUAP (umorzesze/skrytka) w terminie do dnia 10 lipca 2019r.

Datą wiążącą do przyjęcia oferty jest data wpływu do Urzędu.
Oferty, które wpłyną do Urzędu po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
Wydział Komunalny 32/3248813, Biuro Organizacyjne (sprawy kadrowe) 32/3248828

Pod wskazanym adresem otrzymają Państwo pakiet informacyjny zawierający opis stanowiska pracy i wymagań kwalifikacyjnych na stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze. Stosowny dokument jest aktywny na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.
Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do dalszego etapu konkursu zostaną poinformowani o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej lub/i testu kwalifikacyjnego.
Dokumenty, złożone w związku z naborem będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w naborze, następnie w terminie 7 dni można je odebrać w pokoju nr 29. Po tym terminie zostaną zniszczone, za wyjątkiem załączonych oryginałów dokumentów, które zostaną zwrócone.

 

 

Oświadczenie RODO

Oświadczenia o niekaralności i stanie zdrowia

Opis stanowiska pracy

Kwestionariusz personalny kandydata

 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2019-06-27 10:59:18 | Data modyfikacji: 2019-07-16 07:42:37.
Data wprowadzenia: 2019-06-27 10:59:18
Data modyfikacji: 2019-07-16 07:42:37
Opublikowane przez: Joanna Maroszek
« powrót