Nabór na stanowisko inspektora w Referacie
Finansowym ds. Oświatowych

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


Na wolne stanowisko: inspektor
w Referacie Finansowym ds. Oświatowych Urzędu Miejskiego Orzesze

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko zastała wybrana

Pani Jolanta Pomierska zam. Orzesze

Uzasadnienie:
Pani Jolanta Pomierska wykazała się dużą wiedzą z zakresu przepisów, których znajomość była wymagana przy naborze na stanowisko inspektora w Referacie Finansowym ds. Oświatowych.

 

 

Informacja po pierwszym etapie
naboru na stanowisko inspektora w Referacie Finansowym ds. Oświatowych

Termin składania ofert upłynął w dniu 29.07.2019r.
W dniu 31.07.2019r. Komisja Konkursowa stwierdziła, że wpłynęła 1 oferta, która spełniała wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu.
Komisja Konkursowa postanowiła, że nabór zostanie przeprowadzony w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną.
Kandydatka o terminie rozmowy kwalifikacyjnej została powiadomiona telefonicznie.
Orzesze, dnia 31.07.2019r.

 

 

Burmistrz Miasta Orzesze
ogłasza nabór na stanowisko inspektora w Referacie Finansowym ds. Oświatowych

 

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m in.:
1. Sporządzanie list płatniczych dla pracowników pedagogicznych, administracyjnych i obsługi wybranych jednostek oświaty.
2. Prowadzenie dokumentacji wypłat zasiłków chorobowych, wynagrodzeń chorobowych w/w jednostek.
3. Indywidualne rozliczanie składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników w/w jednostek.
4. Obsługa bankowa w zakresie przelewów wynagrodzeń, świadczeń społecznych, podatków i innych potrąceń z list płatniczych.
5. Sporządzanie i wysyłka deklaracji rozliczeniowych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym.
6. Sporządzanie sprawozdań o zatrudnianiu i wynagrodzeniu oraz sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.
7. Przygotowanie dokumentacji płacowej dla celów rentowych i emerytalnych.
8. Przygotowywanie danych do projektu budżetu i zmian w budżecie w zakresie wydatków z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.
9. Prowadzenie pełnej obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (PKZP) dla pracowników wszystkich placówek oświatowych, Urzędu Miejskiego Orzesze, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzeszu, Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu, Domu Dziecka w Orzeszu, Zespołu Szkół Specjalnych w Zawiści (w tym głównie deklaracje, pożyczki, rozliczenia, ewidencja księgowa, materiały dla Zarządu PKZP).

Wymagania konieczne:
Wykształcenie:
- Wyższe.

Staż pracy:
- 3-letnia praktyka na stanowisku związanym z obsługą płac.

Wymogi formalne:
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

Znajomość przepisów:
- przepisy związane z rozliczaniem składek oraz zasiłków ZUS, przepisy związane z pobieraniem i rozliczaniem potrąceń na podatek - dochodowy,
- przepisy związane z prowadzeniem kasy zapomogowo – pożyczkowej,
- ustawa o finansach publicznych,
- ustawa o samorządzie gminnym.

Wymagania dodatkowe:
- znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
- znajomość zasad funkcjonowania systemów płacowych i programu Płatnik,

- umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji,
- umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:
1) życiorys – CV,
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie,
4) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
5) oryginał kwestionariusza osobowego,
6) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
8) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
9) kserokopie świadectw lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy i posiadaną praktykę na stanowisku związanym z obsługa płac,
10) oświadczenie – zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji.

Warunki pracy na danym stanowisku:
1) pełny wymiar czasu pracy,
2) praca na podstawie umowy o pracę – termin rozpoczęcia pracy nie później niż 01 września 2019r.
3) praca w budynku Urzędu Miejskiego w Orzeszu przy ul. Św. Wawrzyńca 23, na piętrze budynku,
4) praca z monitorem ekranowym,
5) obsługa urządzeń biurowych,
6) stały dopływ informacji i gotowość do udzielenia odpowiedzi w związku z obsługą klienta zewnętrznego (kontakt bezpośredni i telefoniczny).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim Orzesze, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w m-cu poprzedzającym datę publikacji nie przekroczył 6%.
Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których mowa powyżej, w m-cu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane, a w przypadku podpisu elektronicznego przedstawić ważny certyfikat.
Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko inspektora w Referacie Finansowym ds. Oświatowych.”
prosimy przesyłać na adres:
Urząd Miejski w Orzeszu
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
lub dostarczyć do biura podawczego Urzędu, mieszczącego się w budynku przy ul. Św. Wawrzyńca 21 na parterze, lub przesłać elektronicznie z użyciem elektronicznej skrzynki podawczej sekap lub e–PUAP (umorzesze/skrytka) w terminie do dnia 29 lipca 2019r.

Datą wiążącą do przyjęcia oferty jest data wpływu do Urzędu.
Oferty, które wpłyną do Urzędu po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
Referat Finansowy 32/3248791, Biuro Organizacyjne (sprawy kadrowe) 32/3248828.

Pod wskazanym adresem otrzymają Państwo pakiet informacyjny zawierający opis stanowiska pracy i wymagań kwalifikacyjnych na stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze. Stosowny dokument jest aktywny na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.
Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do dalszego etapu konkursu zostaną poinformowani o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej lub/i testu kwalifikacyjnego.
Dokumenty, złożone w związku z naborem będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w naborze, następnie w terminie 7 dni można je odebrać w pokoju nr 29. Po tym terminie zostaną zniszczone, za wyjątkiem załączonych oryginałów dokumentów, które zostaną zwrócone.

Oświadczenie RODO

Oświadczenia o niekaralności i stanie zdrowia

Opis stanowiska pracy

Kwestionariusz personalny kandydata

 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2019-07-17 11:31:05 | Data modyfikacji: 2019-08-09 11:36:03.
Data wprowadzenia: 2019-07-17 11:31:05
Data modyfikacji: 2019-08-09 11:36:03
Opublikowane przez: Joanna Maroszek
« powrót