Nadanie nagrody „Orzeski Lider Biznesu”

SPRAWA

Nadanie nagrody „Orzeski Lider Biznesu”

PODSTAWA PRAWNA

Zarządzenie Nr 70/12 Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagrody "Orzeski Lider Biznesu"

PROCEDURA

 Prawo zgłaszania wniosku o przyznanie nagrody "Orzeski Lider  Biznesu" przysługuje:

 1. Burmistrzowi Miasta Orzesze.
 2. Komisjom działającym przy Radzie Miejskiej Orzesze.
 3. Grupie 5 radnych.
 4. Minimum 20 mieszkańcom Orzesza.

 

Nagrodę przyznaje Burmistrz Miasta Orzesze przy udziale Kapituły w składzie:

 1. Burmistrz Miasta Orzesze,
 2. Przewodniczący Rady Miejskiej Orzesze,
 3. Przewodniczący Stałych Komisji Rady Miejskiej Orzesze.

 

Warunkiem przyznania nagrody jest złożenie przez nominowanego przedsiębiorcy ankiety, która stanowi załącznik do regulaminu. Z wnioskiem o wypełnienie ankiety wystąpi Burmistrz Miasta Orzesze.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA

Każdy z nominowanych zostaje oficjalnie powiadomiony przez Urząd Miejski Orzesze o fakcie nominacji.

ZAŁATWIENIE SPRAWY

Laureat otrzymuje list gratulacyjny w formie dyplomu
z nazwą firmy, kategorią, w jakiej została zdobyta, datą zdobycia oraz napisem: „Orzeski Lider Biznesu” oraz statuetkę z napisem: „Orzeski Lider Biznesu”.

Laureat nabywa prawa do korzystania i posługiwania się nadanym tytułem do promocji firmy oraz własnych działań marketingowych. Warunkiem jest podawanie tytułu w pełnym brzmieniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Orzesze, z siedzibą w Orzeszu, ul. Św. Wawrzyńca 21, e-mail: um@orzesze.pl.

2. W Urzędzie Miejskim Orzesze został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się telefonicznie pod numerem: 784-690-446 w godzinach pracy UM Orzesze, bądź pisząc na adres mailowy: iod@orzesze.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dopełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa na podstawie art.6 ust.1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa bądź wynikających z zawartych umów.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w przepisach dotyczących obowiązku archiwizowania dokumentacji.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z wymogami prawa.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z obowiązku wynikającego z Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym i jest niezbędne do jego realizacji.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

OPŁATY, UWAGI

Brak

MIEJSCE ZAŁATWIENIA

Urząd Miejski Orzesze – Referat ds. Promocji Miasta, Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego – pokój nr 22, tel. 32 3248822, promocja@orzesze.pl

 

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2014-02-28 11:50:23 | Data modyfikacji: 2018-05-24 16:30:52.
Nadanie tytułu „Zasłużony dla Miasta
Orzesze”

SPRAWA

Nadanie tytułu „Zasłużony dla Miasta Orzesze”

PODSTAWA PRAWNA

Uchwała Nr XXVIII/236/09 Rady Miejskiej
 w Orzeszu z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania przez Kapitułę okolicznościowego tytułu "Zasłużony dla Miasta Orzesze".

 

PROCEDURA

Prawo zgłaszania wniosku o przyznanie tytułu "Zasłużony dla Miasta Orzesze" przysługuje:

 1. Burmistrzowi Miasta Orzesze.
 2. Organizacjom i stowarzyszeniom działającym na terenie Miasta Orzesze.
 3. Grupie 5 radnych.
 4. Radom sołeckim.
 5. Radom pedagogicznym szkół.
 6. Minimum 20 mieszkańcom Orzesza.

 

Zgłoszenia należy składać do końca kwietnia każdego roku.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA

Nadanie tytułu "Zasłużony dla Miasta Orzesze" powinno być elementem obchodów "Dni Orzesza"

i należy mu nadać uroczysty charakter.

 

ZAŁATWIENIE SPRAWY

Decyzje o przyznaniu tytułu "Zasłużony dla Miasta Orzesze" podejmowane są w głosowaniu  jawnym zwykłą głosów przy obecności minimum 2/3 członków Kapituły. Nadanie tytułu "Zasłużony dla Miasta Orzesze" powinno być elementem obchodów "Dni Orzesza" i należy mu nadać uroczysty charakter.

 Osobie, której przyznano tytuł, wręcza się statuetkę, dyplom oraz wpisuje się do Księgi    “Zasłużony dla Miasta Orzesze"

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA

Urząd Miejski Orzesze – Referat ds. Promocji Miasta, Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego – pokój nr 22, tel. 32 3248822

 KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Orzesze, z siedzibą w Orzeszu, ul. Św. Wawrzyńca 21, e-mail: um@orzesze.pl.

2. W Urzędzie Miejskim Orzesze został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się telefonicznie pod numerem: 784-690-446 w godzinach pracy UM Orzesze, bądź pisząc na adres mailowy: iod@orzesze.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dopełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa na podstawie art.6 ust.1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa bądź wynikających z zawartych umów.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w przepisach dotyczących obowiązku archiwizowania dokumentacji.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z wymogami prawa.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z obowiązku wynikającego z Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym i jest niezbędne do jego realizacji.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

UWAGI, OPŁATY  brak

DRUKI DO POBRANIA

Wniosek o przyznanie tytułu "Zasłużony dla Miasta Orzesze" osoba fizyczna


Wniosek o przyznanie tytułu "Zasłużony dla Miasta Orzesze" osoba prawna

 

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2014-02-28 12:16:20 | Data modyfikacji: 2018-05-24 16:31:17.
Wyrażenie zgody na używanie herbu miasta

Zgoda na używanie herbu Miasta Orzesze

 

Opublikowane przez: Alina Mika | Autor: Sonia Janecka | Data wprowadzenia: 2014-03-18 09:55:51 | Data modyfikacji: 2021-11-30 10:52:03.
Data wprowadzenia: 2014-03-18 09:55:51
Data modyfikacji: 2021-11-30 10:52:03
Autor: Sonia Janecka
Opublikowane przez: Alina Mika