1. Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

 2. Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych przeznaczonych lub wykorzystywanych na ogródek

 3. Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe

 4. Informacja o braku zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste lub czynsz dzierżawny oraz pozostałych opłat

 5. Obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi (m. in. służebność)

 6. Przeniesienie własności lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnej w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami

 7. Ustalenie odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami

 8. Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

 9. Wydanie opinii o możliwości podziału nieruchomości

 10. Wydanie zgody na umieszczanie elementu informacyjno-reklamowego (szyldu) na budynkach stanowiących własność miasta/gminy, będących w zarządzie jednostek organizacyjnych miasta/ gminy

 11. Zawieranie umów na ekspozycję reklam i ogłoszeń na terenach, budynkach oraz innych obiektach i urządzeniach komunalnych na terenie miasta/gminy oraz pobieranie z tego tytułu opłat

 12. Zgoda na budowę w granicy

 13. Zgoda na czasowe zajęcie nieruchomości (w przypadku braku zgody właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości)

 14. Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

 15. Zmiana terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

 16. Bezprzetargowa sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu gminy bezpośrednio przylegającego do działki wnioskodawcy

 17. Dzierżawa lub najem nieruchomości stanowiących zasób gminy

 18. Oddanie nieruchomości gminy lub powiatu w trwały zarząd

 19. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminy w prawo własności

 20. Regulacja stanów prawnych poprzez oddawanie w użytkowanie wieczyste gruntów gminy pod budynkami stanowiącymi własność spółdzielni mieszkaniowych - uwłaszczanie osób prawnych na gruntach gminy

 21. Sprzedaż nieruchomości gminy dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu

 22. Udostępnianie nieruchomości stanowiących zasób gminy na potrzeby technicznej infrastruktury liniowej

 23. Udostępnienie nieruchomości gminy na potrzeby kubaturowej infrastruktury technicznej

 24. Umorzenie, rozłożenie na raty zaległych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przysługujących gminie

 25. Użyczenie gruntów gminnych lub powiatowych

 26. Wydanie zaświadczenia o wykreśleniu ostrzeżenia/ hipoteki w związku zakupem nieruchomości od gminy

 27. Wykupy nieruchomości od osób fizycznych i prawnych przez gminę

 28. Zamiana nieruchomości z gminą

 29. Zbycie nieruchomości gminy w drodze przetargu

 30. Zmiana treści umowy oddania nieruchomości gminy w użytkowanie wieczyste (np. zmiana terminu zabudowy nieruchomości, zmiana sposobu zagospodarowania nieruchomości, ujednolicenie terminów)

 

Opublikowane przez: Tomasz Szier | Data wprowadzenia: 2014-02-18 10:38:49 | Data modyfikacji: 2021-11-15 14:06:32.
Data wprowadzenia: 2014-02-18 10:38:49
Data modyfikacji: 2021-11-15 14:06:32
Opublikowane przez: Tomasz Szier