Referat Świadczeń Rodzinnych realizuje następujące sprawy:

Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku

Ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

Ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego od 01.01.2024 r.

Ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego do 31.12.2023 r.

Ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia "Za życiem"

Ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

Ustalenie prawa do świadczeń funduszu alimentacyjnego

Wydanie Karty Dużej Rodziny

Wydanie zaświadczenia o dochodzie do programu "Czyste powietrze"

 

 
 

Opublikowane przez: Michał Nowak | Autor: Jolanta Konsek | Data wprowadzenia: 2014-02-20 13:02:09 | Data modyfikacji: 2024-02-09 22:02:22.

RODZAJ ŚWIADCZENIA

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA
ZASIŁEK RODZINNY 95,00 zł do ukończenia przez dziecko 5 roku życia,

124,00 zł od 5 do 18 roku życia,

135,00 zł od 18 do 21 roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 24 roku życia.
DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO 1000,00 zł (jednorazowo) z tytułu urodzenia dziecka,

400,00 zł z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

193,00 zł z tytułu samotnego wychowywania dziecka nie więcej niż 370,00 zł na wszystkie uprawnione do dodatku dzieci,

95,00 zł z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,

z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia przez dziecko 5 roku życia 90,00 zł od 5 roku 110,00 zł

100,00 zł (jednorazowo) z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,

z tytułu pojęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: na dojazd 69,00 zł, na zamieszkanie 113,00 zł miesięcznie od września do października z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych tj. lipiec i sierpień
JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

1000,00 zł (jednorazowo)

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

1000,00 zł (miesięcznie)

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE 215,84 zł zasiłek pielęgnacyjny,

2988,00 zł świadczenie pielęgnacyjne
JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE "ZA ŻYCIEM" 4000,00 zł (jednorazowo)
   
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Wypłata świadczeń rodzinnych realizowana jest w 3 terminach:

 • 25-go dnia każdego miesiąca : nazwiska o literach od A do J,
 • 26-go dnia każdego miesiąca : nazwiska o literach od K do O,
 • 27-go dnia każdego miesiąca : nazwiska o literach od P do Ż.

Wypłata świadczeń dokonywana jest przelewem na konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę,

 

 

Opublikowane przez: Monika Nowak | Autor: Jolanta Konsek | Data wprowadzenia: 2014-02-20 13:25:49 | Data modyfikacji: 2024-06-14 08:02:15.

 

Zaświadczenie o dochodzie do programu "Czyste powietrze"

Referat na żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wydaje zaświadczenie potrzebne do ubiegania się o dofinansowanie z programu "Czyste powietrze". Rozpatrzenie wniosku i wydanie zaświadczenia nie podlega żadnym opłatom.

Termin i sposób załatwienia

Postępowanie w sprawie żądania wydania zaświadczenia kończy się wydaniem zaświadczenia w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

 •       W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot wzywa pisemnie osobę ubiegającą się oświadczenia do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 •       W przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
Podstawa prawna
 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska;
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.
 wniosek o zaświadczenie o dochodzie.pdf

Opublikowane przez: Monika Nowak | Data wprowadzenia: 2021-09-17 13:27:07 | Data modyfikacji: 2022-01-03 08:58:36.

 

Świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2024 r.

 

Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

 

 • matce albo ojcu;

 • innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 oraz z 2022 r. poz. 2140) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom;

 • opiekunowi faktycznemu dziecka;

 • rodzinie zastępczej;

 • osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka;

 • dyrektorowi placówki opiekuńczo – wychowawczej;

 • dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej;

 • dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego,

 

jeżeli sprawują opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18, roku życia legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

Rodzinie zastępczej i osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka sprawującym opiekę nad więcej niż jedną osobą w wieku do ukończenia 18, roku życia legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopni niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, konieczności stałej i długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, podwyższa się o 100% na drugą i każdą kolejną osobę, nad którą sprawowana jest opieka.

 

Świadczenie pielęgnacyjne nie będzie przysługiwać, jeżeli:

 

 • osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna;

 • osoba wymagająca opieki została umieszczona lub przebywa w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo – leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową  opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym lub schronisku dla nieletnich;

 • osoba wymagająca opieki jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

 • na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

 • na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna.

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej będzie mógł złożyć wyłącznie odpowiednio rodzina zastępcza, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, dyrektor placówki opiekuńczo – wychowawczej, dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej albo dyrektor interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

 

 

 

Do osób pobierających na podstawie przepisów dotychczasowych świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 43, albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie zmienianej w art. 51, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 35 w brzmieniu dotychczasowym.

 

Osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne, która sprawuje opiekę nad dzieckiem w wieku do ukończenia 18. roku życia i która będzie chciała po 31 grudnia 2023 r. otrzymać świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach (czyli z możliwością podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez ograniczeń) musi po tej dacie zrezygnować z pobierania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie starych przepisów i złożyć wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie nowych przepisów.

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

 

Opublikowane przez: Monika Nowak | Autor: Jolanta Konsek | Data wprowadzenia: 2023-12-29 12:16:39 | Data modyfikacji: 2023-12-29 12:33:13.
Informacja dla Komorników Sądowych dot. funduszu
alimentacyjnego

Wszelkie kwoty wyegzekwowane zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów od dłużnika alimentacyjnego, należy przekazywać na następujący numer konta bankowego:


28 8454 1040 2002 0000 0329 0003
Orzesko - Knurowski Bank Spółdzielczy oddział Orzesze

 

Opublikowane przez: Monika Nowak | Data wprowadzenia: 2014-02-20 13:13:47 | Data modyfikacji: 2023-12-29 12:17:24.
Data wprowadzenia: 2014-02-20 13:13:47
Data modyfikacji: 2023-12-29 12:17:24
Opublikowane przez: Monika Nowak