Nabór na wolne stanowisko urzędnicze. w Wydziale
Komunalnym Urzędu Miejskiego Orzesze


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko: wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Komunalnym
Urzędu Miejskiego Orzesze

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko zastała wybrana
Pani Izabela Grzesiak zam. Orzesze

Uzasadnienie:
Pani Izabela Grzesiak uzyskała łącznie z testu pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej największą ilość punktów. Wykazała się dużą wiedzą z zakresu przepisów, których znajomość była wymagana przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Komunalnym.


26.03.2019r.

 

Informacja po pierwszym etapie naboru
na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Komunalnym Urzędu Miejskiego Orzesze

Termin składania ofert upłynął w dniu 15.03.2019r.
W dniu 18.03.2019r. Komisja Konkursowa stwierdziła, że ogółem wpłynęło 7 ofert, wszystkie spełniały wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu.
Komisja Konkursowa zadecydowała, że nabór zostanie przeprowadzony w oparciu o test kwalifikacyjny, a następnie z kandydatami, którzy pozytywnie zaliczą test zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
Test kwalifikacyjny i rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 25 marca 2019r. o godz. 12:30 w sali posiedzeń, I piętro w Urzędzie Miejskim Orzesze, Orzesze ul. Św. Wawrzyńca 21.
Kandydaci o terminie testu pisemnego zostali powiadomieni telefonicznie.

Orzesze, dnia 19.03.2019r.

 

 

Burmistrz Miasta Orzesze

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.
w Wydziale Komunalnym Urzędu Miejskiego Orzesze

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m in.
1. Koordynacja i kontrola oznakowania pionowego i poziomego w ciągu dróg gminnych.
2. Przygotowywanie opinii projektów stałej i czasowej organizacji ruchu na drogach gminnych.
3. Współpraca z właściwymi organami w zakresie dbałości o porządek i bezpieczeństwo ruchu.
4. Przygotowywanie orzeczeń o przywróceniu pasa drogi gminnej do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia.
5. Przygotowywanie decyzji na lokalizowanie w pasie drogowym dróg gminnych, urządzeń i obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową.
6. Przygotowywanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego drogi gminnych.
7. Przygotowywanie opinii na włączenie się do ruchu drogowego spowodowanego lokalizacją rozbudowy wzdłuż dróg gminnych.
8. Przygotowywanie zezwoleń na urządzenie zjazdu z dróg gminnych.
9. Przygotowywanie opinii na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze w odległości mniejszej niż określona w ustawie o drogach publicznych.
10. Utrzymywanie kontaktów ze społecznością lokalną w zakresie udzielania informacji dotyczących dróg oraz udzielanie odpowiedzi na zapytania, wnioski i uwagi.
11. Realizowanie zadań obronnych oraz przedsięwzięć wynikających z potrzeb obrony cywilnej i powszechnej samoobrony oraz zarządzania kryzysowego.

Wymagania konieczne:
Wykształcenie:
- średnie lub wyższe.

Wymogi formalne:
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

Uprawnienia:
- czynne prawo jazdy kat B

Znajomość przepisów:
- ustawa o samorządzie gminnym
- ustawa Kodeks postepowania administracyjnego
- ustawa o drogach
- ustawa Prawo budowlane
- ustawa Prawo o ruchu drogowym
- przepisy wykonawcze do ww. ustaw

Wymagania dodatkowe:
- bardzo dobra obsługa komputera (MS Office - Word, Exel) oraz urządzeń biurowych,
- sporządzanie i redagowanie pism, przygotowanie dokumentów zgodnie z zakresem czynności,
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność interpretacji i stosowania przepisów,
- zdolność analitycznego myślenia i poprawnego wyciągania wniosków,
- inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
- komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji, kultura osobista,
- umiejętność planowania, sprawnej organizacji pracy,
- odpowiedzialność, systematyczność, zaangażowanie.

Mile widziane:
- wykształcenie budowlane o specjalności drogowej lub ogólnobudowlanej,
- umiejętność kosztorysowania,
- dwuletni staż pracy

Wymagane dokumenty:
1) życiorys – CV,
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie,
4) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
5) oryginał kwestionariusza osobowego,
6) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
8) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
9) oświadczenie – zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji.

Warunki pracy na danym stanowisku:
1) pełny wymiar czasu pracy,
2) praca na podstawie umowy o pracę – termin rozpoczęcia pracy nie później niż 01 kwietnia 2019r.
3) praca budynku Urzędu Miejskiego w Orzeszu przy ul. Św. Wawrzyńca 21,
na parterze budynku,
4) praca z monitorem ekranowym,
5) obsługa urządzeń biurowych,
6) stały dopływ informacji i gotowość do udzielenia odpowiedzi w związku z obsługą klienta zewnętrznego (kontakt bezpośredni i telefoniczny).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim Orzesze, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w m-cu poprzedzającym datę publikacji nie przekroczył 6%.
Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których mowa powyżej, w m-cu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane, a w przypadku podpisu elektronicznego przedstawić ważny certyfikat.

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Komunalnym.”
prosimy przesyłać na adres:
Urząd Miejski w Orzeszu
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
lub dostarczyć do biura podawczego Urzędu, mieszczącego się w budynku przy ul. Św. Wawrzyńca 21 na parterze, lub przesłać elektronicznie z użyciem elektronicznej skrzynki podawczej sekap lub e–PUAP (umorzesze/skrytka) po opublikowaniu tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej do dnia 15 marca 2019r.

Datą wiążącą do przyjęcia oferty jest data wpływu do Urzędu.
Oferty, które wpłyną do Urzędu po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
Wydział Komunalny 32/3248813, Biuro Organizacyjne (sprawy kadrowe) 32/3248828

Pod wskazanym adresem otrzymają Państwo pakiet informacyjny zawierający opis stanowiska pracy i wymagań kwalifikacyjnych na stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze. Stosowny dokument jest aktywny na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.
Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do dalszego etapu konkursu zostaną poinformowani o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej lub/i testu kwalifikacyjnego.
Dokumenty, złożone w związku z naborem będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w naborze, następnie w terminie 7 dni można je odebrać w pokoju nr 29. Po tym terminie zostaną zniszczone, za wyjątkiem załączonych oryginałów dokumentów, które zostaną zwrócone.

 

 

Oświadczenie RODO

Oświadczenia o niekaralności i stanie zdrowia

Opis stanowiska pracy

Kwestionariusz personalny kandydata

 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:56:31 | Data modyfikacji: 2019-03-27 13:10:23.
Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:56:31
Data modyfikacji: 2019-03-27 13:10:23
Opublikowane przez: Joanna Maroszek
« powrót