Nabór na wolne stanowisko urzędnicze z
podziałem pracy: 1. w Referacie ds. Współpracy
ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania
Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego -
1/2 etatu, 2. w Wydziale Rozwoju i Zamówień
Publicznych 1/2 etatu

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze:
- w Referacie ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego - 1/2 etatu,
- w Wydziale Rozwoju i Zamówień Publicznych 1/2 etatu Urzędu Miejskiego Orzesze

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko zastał wybrany
Pan Janusz Zgoł zam. Orzesze.

Uzasadnienie:
Pan Janusz Zgoł uzyskał z rozmowy kwalifikacyjnej wymaganą ilość punktów.
Wykazał się dużą wiedzą z zakresu przepisów, których znajomość była wymagana przy naborze na wolne stanowisko urzędnicze z podziałem pracy w Referacie ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego i w Wydziale Rozwoju i Zamówień Publicznych.

 

17.05.2019r.

 

Informacja po pierwszym etapie naboru


na wolne stanowisko urzędnicze z podziałem pracy:
1. w Referacie ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego - 1/2 etatu,
2. w Wydziale Rozwoju i Zamówień Publicznych 1/2 etatu

Termin składania ofert upłynął w dniu 24.04.2019r.
W dniu 29.04.2019r. Komisja Konkursowa stwierdziła, że ogółem wpłynęły 2 oferty, jedna nie spełniała wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu.
Komisja Konkursowa postanowiła, że nabór zostanie przeprowadzony w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną w dniu 13 maja 2019r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń, I piętro w Urzędzie Miejskim Orzesze, Orzesze ul. Św. Wawrzyńca 21.
Kandydat o terminie rozmowy kwalifikacyjnej został powiadomiony telefonicznie.

Orzesze, dnia 29.04.2019r.

 

 

Burmistrz Miasta Orzesze

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze z podziałem pracy:
1. w Referacie ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego - 1/2 etatu, 2. w Wydziale Rozwoju i Zamówień Publicznych 1/2 etatu

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m in.
1. Koordynacja działalności jednostek OSP w gminie Orzesze w zakresie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
2. Realizacja zadań dotyczących ochrony ludności, zarządzania kryzysowego oraz spraw obronnych.
3. Prowadzenie spraw promocji miasta.
4. Stałe kontakty z redaktorem Gazety Orzeskiej.
5. Realizacja działań związanych z opracowywanymi przez Miasto dokumentami strategicznymi.

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:
Wyższe

Wymogi formalne:
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

Staż pracy:
- minimum roczny staż pracy

Uprawnienia:
- czynne prawo jazdy kat B
- Znajomość przepisów:
- ustawa o samorządzie gminnym;
- ustawa o zarządzaniu kryzysowym;
- ustawa o ochronie przeciwpożarowej;
- ustawa Prawo Prasowe

Wymagania dodatkowe:
- bardzo dobra obsługa komputera (MS Office – Word, Exel) oraz urządzeń biurowych,
- umiejętność pracy w zespole,
- sporządzanie i redagowanie pism, przygotowywanie dokumentów zgodnie z zakresem czynności,
- umiejętność interpretacji i stosowania przepisów,
- zdolność analitycznego myślenia i poprawnego wyciągania wniosków,
- komunikatywność, kreatywność, mile widziana umiejętność redagowania tekstów w celu ich publikacji w wydawnictwach i na stronach internetowych.

Wymagane dokumenty:
1) życiorys – CV,
2) list motywacyjny,
3) kserokopia świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
4) kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie,
5) oryginał kwestionariusza osobowego,
6) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
8) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
9) oświadczenie – zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji.

Warunki pracy na danym stanowisku:
1) pełny wymiar czasu pracy z podziałem na pracę:
w Referacie ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego - 1/2 etatu,
w Wydziale Rozwoju i Zamówień Publicznych 1/2 etatu,
2) praca na podstawie umowy o pracę – termin rozpoczęcia pracy nie później niż 15 maja 2019r.
3) praca w budynku Urzędu Miejskiego w Orzeszu przy ul. Św. Wawrzyńca 21,
na piętrze budynku,
4) praca z monitorem ekranowym,
5) obsługa urządzeń biurowych,
6) stały dopływ informacji i gotowość do udzielenia odpowiedzi w związku z obsługą klienta zewnętrznego (kontakt bezpośredni i telefoniczny).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim Orzesze, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w m-cu poprzedzającym datę publikacji nie przekroczył 6%.
Jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których mowa powyżej, w m-cu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane, a w przypadku podpisu elektronicznego przedstawić ważny certyfikat.

Dokumenty w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: w Referacie ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego - 1/2 etatu, w Wydziale Rozwoju i Zamówień Publicznych 1/2 etatu”.
prosimy przesyłać na adres:
Urząd Miejski Orzesze
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze

lub dostarczyć do biura podawczego Urzędu, mieszczącego się w budynku przy ul. Św. Wawrzyńca 21 na parterze, lub przesłać elektronicznie z użyciem elektronicznej skrzynki podawczej SEKAP lub e–PUAP (umorzesze/skrytka) w terminie do 24 kwietnia 2019r. od opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Datą wiążącą do przyjęcia oferty jest data wpływu do Urzędu.
Oferty, które wpłyną do Urzędu po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu: Referat ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego 32 32488822, Wydział Rozwoju i Zamówień Publicznych 32 3248819, Biuro Organizacyjne (sprawy kadrowe) 32 3248828.
Pod wskazanym adresem otrzymają Państwo pakiet informacyjny zawierający opis stanowiska pracy i wymagań kwalifikacyjnych na stanowisko urzędnicze lub kierownicze stanowisko urzędnicze. Stosowny dokument jest aktywny na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do dalszego etapu konkursu zostaną poinformowani o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej lub/i testu kwalifikacyjnego.
Dokumenty, złożone w związku z naborem będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w naborze, następnie w terminie 7 dni można je odebrać w pokoju nr 29. Po tym terminie zostaną zniszczone, za wyjątkiem załączonych oryginałów dokumentów, które zostaną zwrócone.

Kwestionariusz personalny kandydata

Oświadczenie RODO

Oświadczenia o niekaralności i stanie zdrowia

Opis stanowiska pracy

 

Opublikowane przez: Joanna Maroszek | Data wprowadzenia: 2019-04-15 07:48:55 | Data modyfikacji: 2019-05-21 12:32:14.
Data wprowadzenia: 2019-04-15 07:48:55
Data modyfikacji: 2019-05-21 12:32:14
Opublikowane przez: Joanna Maroszek
« powrót