O technice konsultacyjnej

 1


Badania w działaniu (action research) to podejście badawcze charakterystyczne m.in. dla antropologii i pedagogiki. To proces oparty na uczestnictwie i zorientowany na pozyskiwanie wiedzy (w tym rozwój samowiedzy), która będzie miała praktyczne zastosowanie dla konkretnych społeczności w konkretnej przestrzeni. Celem tego typu badań jest nie tylko pozyskanie wiedzy/nowej perspektywy na kwestie istotne z punktu widzenia wspólnoty, ale także wytworzenie praktycznych rozwiązań odpowiadających na zdiagnozowane problemy czy potrzeby.


Badania w działaniu z powodzeniem mogą zostać wykorzystane jako jedna z technik konsultacji społecznych dla dokumentów planistycznych. Za ich pomocą można przeprowadzić diagnozę obszaru, (poznać zwyczaje, potrzeby i pomysły użytkowników), wypracować wspólną wizję rozwoju czy zebrać propozycje rozwiązań projektowych. Główna zaleta tej metody to fakt, że angażuje ona w proces konsultacji członków lokalnej społeczności, zachęca ich do podejmowania inicjatywy i uczestnictwa w procesie decydowania o najbliższej przestrzeni. Włączenie do badań w działaniu młodzieży szkolnej (gimnazjaliści, licealiści) – w roli „badaczy” to jedna z popularniejszych i skuteczniejszych form realizacji tej metody. W efekcie zwiększa się wiarygodność pozyskanych informacji i trafność zdiagnozowanych problemów/potrzeb.


Konsultacje w takiej formie ułatwiają dotarcie do zróżnicowanych grup mieszkańców. Uczniowie po zapoznaniu się z ideą pracy badacza oraz po przeszkoleniu ankieterskim, stają się przygotowanymi do pracy ankieterami przeprowadzającymi samodzielnie wywiady/ankiety z mieszkańcami terenu (zaczynając od swoich własnych domów, przez sąsiadów, środowisko rówieśnicze, rodzinę etc.), kolejno, na podstawie dostarczonego materiału badawczego, przygotowują raport, który dalej jest prezentowany przedstawicielom władz. W ten sposób powstaje materiał preferencji mieszkańców dotyczących priorytetów zagospodarowania przestrzennego terenu przygotowany na bazie badań społecznych wykonanych wśród mieszkańców, którego wyniki mogą zostać uwzględniane w projekcie planu/studium.


Źródło:


http://www.szkolaplanowania.pl/


Do tej techniki zachęciliśmy 17 dzieci z klas 6 Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu - Zawiści

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2017-10-27 10:38:39 | Data modyfikacji: 2017-10-27 13:44:15.
Spotkanie 1
logo
 
Spotkanie nr 1 z młodzieżą w ramach techniki konsultacyjnej badania w działaniu
projekt Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego
 
Rozpoczęliśmy od zapoznania młodzieży z ideą uczestnictwa w procesie konsultacji do MPZP dla terenu położonego w Orzeszu wraz z sołectwem Zawiść oraz w obrębie Gardawice, ich (uczniów) roli w tym procesie – bycia badaczami (w technice badawczej pod nazwą „badania w działaniu”) – młodzież przyjmie rolę badacza, który za pomocą ankiety zbiera informacje/konsultuje pewne tematy ważne dla opracowania dokumentu planistycznego ze swoim najbliższym otoczeniem.
 Następnie uczestnicy spotkania zostali wprowadzeni w tematykę planowania przestrzennego na poziomie gminy, poprzedzając mini wykład "burzą mózgów" na tematy czym jest planowanie przestrzenne . W dalszej części warsztatów skupiliśmy się na pracy nad pytaniami/zagadnieniami do kwestionariusza badawczego (ankiety) oraz tym jak postrzegana jest przestrzeń wokół nas i jak ją kreować by żyło nam się lepiej niż dotychczas.
Praca w grupach w tematach:
Co Wam się teraz nie podoba w tej przestrzeni Zawiści? Czego brakuje?
Na zakończenie została przekazana informacja, że na podstawie dzisiejszych zajęć zostanie opracowana ankieta.
 
Galeria:
 
1.1      2
 

plakat1

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2017-10-27 10:40:24 | Data modyfikacji: 2017-12-19 10:09:00.
Spotkanie 2

Spotkanie nr 2 z młodzieżą w ramach techniki konsultacyjnej badania w działaniu

projekt Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego

Uczestnikom została przypomniana wiedza i tematyka z poprzedniego spotkania.

Przestawiono efekty ich pracy – kwestionariusze ankiety, a przede wszystkim poznali warsztat badacza społecznego – czyli jak prowadzić badania ankietowe.

Uczniom zostały rozdaneankiety (po 1 egzemplarzu wydruku dla każdego) i poproszono o zapoznanie się – przeczytanie ankiety.
Prowadzący zapoznał z ankietą pytanie po pytaniu - wyjaśnił ewentualne wątpliwości, niezrozumiałe słowa, podaje przykłady, wytłumaczył zasady zaznaczania odpowiedzi w trakcie prowadzenia ankiety.

Dobrani w grupy trzyosobowe uczniowie ćwiczyli jak przeprowadzać ankiety i jak reagować na obiekcje respondentów.

Każdy uczeń otrzymał 12 wydrukowanych kwestionariuszy i został poproszony by w terminie do 12.06.2017r. przyniósł 10 wypełnionych ankiet. Zostaną one zakodowane i podsumowane, a ich wyniki poznają na następnym - ostatnim spotkaniu.

W ramacz dalszych ćwiczeń przeprowadzona była mini gra: Milionerzy – wersja ankieterska. Utwalająca prawidłowe zasady przeprowadzania badań ankieterskich.
Na koniec spotkania podziękowano uczniom za zaangażowanie i pracę oraz zostały rozdane materiały wraz instrukcją oraz kontaktem w razie pytań, niejasności.
Przypomnienie o tym, ile ankiet mają wykonać, do kiedy, z kim oraz do kogo dzwonić/kontaktować się w razie pytań, niejasności.

Galeria

2.1 2.2
2.3 2.4
2.5 2.6
2.7 2.8
2.9 2.10
 2.11  2,12
 13  14
 15  16
 17  18
2.19  
 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2017-10-27 13:31:20 | Data modyfikacji: 2017-12-19 08:09:53.
Spotkanie 3
Spotkanie nr 3 z młodzieżą w ramach techniki konsultacyjnej badania w działaniu
projekt Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego
 
Zgodnie z umową z poprzedniego spotkania dziś zostały przedstawione wyniki ankiet, które uczestnicy przeprowadzaniu w swoim najbliższym otoczeniu. Następnie przedstawiono jak można przedstawiaćzebrane dane oraz jakie są zasady dobrej wizualizacji danych.
Na zakończenie uczniowie w grupach przygotowali wizualizację raportu dla wybranego pytania z ankiety.
Wszystkich uczniom oraz władzom szkoły bardzo dziękujemy za zaangażowanie, energię i czas włożony w warsztaty.
 
Galeria
 
1 2
 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2017-10-27 13:31:29 | Data modyfikacji: 2017-12-19 10:02:59.
Data wprowadzenia: 2017-10-27 13:31:29
Data modyfikacji: 2017-12-19 10:02:59
Opublikowane przez: Joanna Różańska