Kompleksowa kontrola w Straży Miejskiej w Orzeszu

W okresie od 11.06.2014r. do 04.07.2014r. Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przeprowadził okresową kompleksową kontrolę w Straży Miejskiej w Orzeszu. Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości wykonywania przez strażników Straży Miejskiej w Orzeszu czynności służbowych w ramach realizacji przez nich uprawnień ustawowych, prawidłowości użycia środków przymusu bezpośredniego i prowadzenia w straży ewidencji etatów, wyposażenia i wyników jej działań.
Protokół kontroli wraz z pozostałymi dokumentami zamieszczono w załącznikach.

Protokół kontroli

Wystąpienie pokontrolne

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Autor: Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach | Data wprowadzenia: 2015-06-15 10:17:55 | Data modyfikacji: 2015-06-15 10:25:14.
Kontrola archiwum zakładowego

W dniu 13.06.2014r. przedstawicielka Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Pszczynie przeprowadziła kontrolę archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego Orzesze.
Protokół kontroli oraz zalecenia pokontrolne zostały zamieszczone w załącznikach.

Protokół kontroli

Zalecenia pokontrolne

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Autor: Archiwum Państwowe | Data wprowadzenia: 2014-11-10 12:19:35.
Kontrola wykorzystania środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach  w dniach 3 i 4 czerwca 2014r. przeprowadził w Urzędzie Miejskim Orzesze kontrolę wykorzystania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Przedmiotem kontroli była:
- umowa pożyczki w sprawie przyznania środków WFOŚiGW w Katowicach na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII zadanie 1 ul.Chopina, Waryńskiego, Pasieki, Łąkowa, Wiosny Ludów, Mikołowska, 1000-lecia",
- umowa w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w Orzeszu etap XII zadanie 1 ul.Chopina, Waryńskiego".
Protokół z kontroli został zamieszczony w załączniku.

Protokół kontroli

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Autor: WFOŚiGW w Katowicach | Data wprowadzenia: 2014-06-26 08:46:59 | Data modyfikacji: 2014-06-26 08:56:45.
Kontrola problemowa z zakresu realizacji zadań
Obrony Cywilnej

W dniu 3.04.2014r. zespół kontrolny Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem Starostwa Powiatowego w Mikołowie przeprowadził kontrolę problemową z zakrsu realizacji zadań Obrony Cywilnej w Gminie Orzesze. Kontrolą objęto lata 2012-2013.
Protokół kontroli, wystąpienie pokontrolne oraz odpowiedź na wystąpienie pokontrolne zostały zamieszczone w załącznikach.

Protokół kontroli

Wystąpienie pokontrolne

Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Autor: Starostwo Powiatowe w Mikołowie | Data wprowadzenia: 2014-06-25 13:26:15 | Data modyfikacji: 2014-06-25 13:37:25.
Kontrola podatkowa

W okresie od 22.01.2014r. do 31.01.2014r. Dział Kontroli Podatkowej Urzędu Skarbowego w Mikołowie przeprowadził doraźną kontrolę w Urzędzie Miejskim Orzesze w zakresie podatku VAT. Kontrolą objęto rok 2009. Kontrola dotyczyła zasadności zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług (art.282c par.1 pkt 1 lit.a OP).
Protokół kontroli podatkowej został zamieszczony w załączniku.

 

Protokół Kontroli Podatkowej

 

Opublikowane przez: Marzena Nowak | Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie | Data wprowadzenia: 2014-02-07 09:04:25 | Data modyfikacji: 2014-06-16 11:44:51.
Data wprowadzenia: 2014-02-07 09:04:25
Data modyfikacji: 2014-06-16 11:44:51
Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie
ObowižEzuje od: 2014-02-03
Opublikowane przez: Marzena Nowak