Cele projektu

1

2

Celem projektu jest wzmocnienie i pogłębienie procesów konsultacji społecznych realizowanych w ramach sporządzania dokumentów planowania i zagospodarowania przestrzennego w 25 gminach poprzez motywowanie i przygotowanie merytoryczne pracowników administracji samorządowej do wdrożenia pogłębionych (wykorzystujących głównie techniki deliberatywne) konsultacji społecznych. Projekt zakłada objęcie wsparciem gmin we wczesnych stadiach planowania przestrzennego, na etapie, gdy zwyczajowo nie podejmowano dialogu ze społecznościami lokalnymi. Oferowane w ramach projektu wsparcie osadzone będzie na dwóch zasadniczych filarach:


1. Koncepcji interaktywnego i adaptywnego miasta (obywatele z łatwością przekazują administracji, służbom, współobywatelom, ekspertom swoje zgłoszenia, oczekiwania np. względem planowanej przestrzeni, które mogą obserwować i uzyskują na nie odpowiedź – pozytywną lub negatywną – z uzasadnieniem). Jednocześnie zgłoszenia te są rejestrowane w przestrzennych bazach danych (np. GIS) i na równi z innymi danymi służą jako informacja dla planowania przestrzennego i rozwoju systemów miejskich. Jest to inteligentne podejście do planowania przestrzeni – uruchomienie procesów wykorzystywania informacji zbieranych w zintegrowanych bazach danych dla planowania przestrzennego;


2. Deliberatywnego podejścia do partycypacji społecznej. Celem jest zmiana dotychczasowego podejścia do konsultacji społecznych – wprowadzenie ich na wyższy poziom. Dlatego w projekcie rekomenduje się stosowanie technik deliberatywnych, które pozwalają przygotować mieszkańców, interesariuszy do świadomego wyrażenia swojego zdania po zapoznaniu się z różnego typu uwarunkowaniami (prawnymi, technologicznymi, organizacyjnymi, finansowymi) oraz argumentami stron biorących udział w procedowaniu planów.


Podejście wynikające z formuły adaptywnego miasta zakłada, że samorząd i projektanci podejmują działania w oparciu o zgłaszane i artykułowane potrzeby społeczne, starają się je identyfikować (stwarzają do tego przestrzeń), wyciągają wnioski z agregowanych danych i reagują na nie w sposób jasno komunikowany mieszkańcom.


Zasadniczym celem będzie także dokonanie zmiany świadomościowej i kompetencyjnej – zarówno wśród pracowników administracji samorządowej (decydentów), projektantów, jaki i po stronie głównych interesariuszy procesów planowania przestrzennego – przede wszystkim lokalnych NGO i nieformalnych grup mieszkańców (ruchów miejskich, grup sąsiedzkich itp.). Zmiany te mają przyczynić się do większej otwartości, profesjonalizacji, uczestnictwa zainteresowanych środowisk mieszkańców/NGO, i motywacji w podejmowaniu procesów planowania przestrzennego zakładających aktywny udział mieszkańców, strony społecznej i biznesowej zainteresowanej planowanymi zmianami w układzie przestrzennym gminy.

Źródło: http://www.szkolaplanowania.pl/cele_projektu

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2017-10-10 13:44:46 | Data modyfikacji: 2017-10-10 13:51:54.
Etap nr 2 Konsultacji

logo

 

 

 

 

  Co nowego w projekcie

Prace projektowe nad opracowaniem nowego planu dla terenu położonego w Orzeszu wraz z sołectwem Zawiść oraz w obrębie Gardawice (teren ograniczony linią lasu, rz. Gostynką i granicą Gminy Wyry) rozpoczęły się po podjęciu przez Radę Miasta Orzesze uchwały nr XVI/189/16 z dnia 28 stycznia 2016r. oraz podpisaniu parę miesięcy później umowy wykonawczej z firmą P.A. NOVA s.a. z Gliwic.
Od tego czasu wypełniając wymogi ustawowe, koncepcje planu miejscowego były uzgadniane i opiniowane przez szereg wymienionych instytucji oraz dystrybutorów sieci. Po raz pierwszy do etapu koncepcyjnego zostali aktywniej włączeni mieszkańcy, właściciele nieruchomości oraz dzieci szkoły podstawowej w Orzeszu – Zawiści.
Z młodymi mieszkańcami pracowaliśmy techniką konsultacyjną zwaną „badania w działaniu”,w której przyjęli rolę badaczy, którzy za pomocą ankiety zbierali informacje dotyczące tematów ważnych dla opracowania dokumentu planistycznego od swojego najbliższego otoczenia. Wynikiem ich pracy było wskazanie tematów istotnych dla tego terenu oraz wskazanie przestrzeni rekreacyjnych dla każdej grupy wiekowej.
Dużym wsparciem wykazali się również dorośli, składali wnioski za pośrednictwem mapy interaktywnej oraz na warsztacie wydobywczym, który odbył się 31 maja 2017r. Z tego zaangażowania i energii wszystkich biorących udział w konsultacjach wyłonił się zarys wyłożonego obecnie projektu miejscowego planu.
Projekt miejscowego planu został upubliczniony po raz pierwszy 3 kwietnia 2018r., wyłożenie do publicznego wglądu zaplanowane jest do 4 maja 2018r. a do 29 maja br. można składać do niego uwagi.
Głównym celem dla tego planu było odświeżenie jego zapisów dotyczących parametrów zabudowy, odległości od terenów leśnych; wyznaczenie dróg, o które wnioskowali mieszkańcy rejonu ul. Pasieki i ul. Waryńskiego; przeprojektowanie wewnętrznego układu komunikacyjnego oraz uwzględnienie zapisów niedawno zaktualizowanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
Tym razem również zwróciliśmy się o pomoc do mieszkańców, jednak tym razem będziemy pracować na projekcie planu – warsztat „World Cafe” zaplanowany jest na 25 kwietnia br. Gościem specjalnym będzie „oficer rowerowy” oraz planista z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.
Formalne spotkanie zgodne z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odbędzie się również 25 kwietnia br o godzinie 14:00 w Szkole Podstawowej nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści. Wraz z projektantem projektu planu będziemy czekać na zainteresowanych minimum do godziny 17:00.
Wszystkim uczestnikom oraz władzom szkoły bardzo dziękujemy za zaangażowanie, energię i czas poświęcony przy konsultowaniu.

 1

 

Opublikowane przez: Joanna Różańska | Data wprowadzenia: 2018-04-20 10:09:05 | Data modyfikacji: 2018-04-20 10:35:37.

Zobacz:
 Badania w działaniu .  Konkurs plastyczny .  Warsztat wydobywczy .  Mapa interaktywna .  Ogłoszenia .  Word cafe .  Konsultacje on-line . 
Data wprowadzenia: 2018-04-20 10:09:05
Data modyfikacji: 2018-04-20 10:35:37
Opublikowane przez: Joanna Różańska